Main Menu

Ma Janaki (మా జానకి)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaambhOji

Talam: dEshaadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Ma Janaki | మా జానకి     
Album: Private | Voice: Madurai Mani Iyer

Ma Janaki | మా జానకి     
Album: Private | Voice: T. Raamaswaami Pillai


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మా జానకి చేట్ట పట్టగ
మహరాజవైతివి

Anupallavi

రాజ రాజ వర రాజీవాక్ష విను
రావణారియని రాజిల్లు కీర్తియు (మా)

Charanam

కానకేగి ఆజ్న మీరక
మాయాకారమునిచి శిఖి చెంతనేయుండి
దానవుని వెంటనే చని అశోక
తరు మూలనుండి
వాని మాటలకు కోపగించి కంట
3వధియించకనేయుండి
శ్రీ నాయక యశము నీకే కల్గ
జేయ లేదా త్యాగరాజ పరిపాల (మా)
.


Pallavi

மா ஜானகி 1சேட்ட பட்டக3
மஹராஜவைதிவி

Anupallavi

2ராஜ ராஜ வர ராஜீவாக்ஷ வினு
ராவணாரியனி ராஜில்லு கீர்தியு (மா)

Charanam

கானகேகி3 ஆஜ்ன மீரக
மாயாகாரமுனிசி சிகி2 செந்தனேயுண்டி3
தா3னவுனி வெண்டனே சனி அசோக
தரு மூலனுண்டி3
வானி மாடலகு கோபகி3ஞ்சி கண்ட
3வதி4யிஞ்சகனேயுண்டி3
ஸ்ரீ நாயக யசமு நீகே கல்க3
ஜேய லேதா3 த்யாக3ராஜ பரிபால (மா)
.


Pallavi

ಮಾ ಜಾನಕಿ 1ಚೇಟ್ಟ ಪಟ್ಟಗ
ಮಹರಾಜವೈತಿವಿ

Anupallavi

2ರಾಜ ರಾಜ ವರ ರಾಜೀವಾಕ್ಷ ವಿನು
ರಾವಣಾರಿಯನಿ ರಾಜಿಲ್ಲು ಕೀರ್ತಿಯು (ಮಾ)

Charanam

ಕಾನಕೇಗಿ ಆಜ್ನ ಮೀರಕ
ಮಾಯಾಕಾರಮುನಿಚಿ ಶಿಖಿ ಚೆಂತನೇಯುಂಡಿ
ದಾನವುನಿ ವೆಂಟನೇ ಚನಿ ಅಶೋಕ
ತರು ಮೂಲನುಂಡಿ
ವಾನಿ ಮಾಟಲಕು ಕೋಪಗಿಂಚಿ ಕಂಟ
3ವಧಿಯಿಂಚಕನೇಯುಂಡಿ
ಶ್ರೀ ನಾಯಕ ಯಶಮು ನೀಕೇ ಕಲ್ಗ
ಜೇಯ ಲೇದಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪರಿಪಾಲ (ಮಾ)
.


Pallavi

मा जानकि 1चेट्ट पट्टग
महराजवैतिवि

Anupallavi

2राज राज वर राजीवाक्ष विनु
रावणारियनि राजिल्लु कीर्तियु (मा)

Charanam

कानकेगि आज्न मीरक
मायाकारमुनिचि शिखि चॆन्तनेयुण्डि
दानवुनि वॆण्टने चनि अशोक
तरु मूलनुण्डि
वानि माटलकु कोपगिञ्चि कण्ट
3वधियिञ्चकनेयुण्डि
श्री नायक यशमु नीके कल्ग
जेय लेदा त्यागराज परिपाल (मा)
.


Pallavi

mā jānaki 1cēṭṭa paṭṭaga
maharājavaitivi

Anupallavi

2rāja rāja vara rājīvākṣa vinu
rāvaṇāriyani rājillu kīrtiyu (mā)

Charanam

kānakēgi ājna mīraka
māyākāramunici śikhi centanēyuṇḍi
dānavuni veṇṭanē cani aśōka
taru mūlanuṇḍi
vāni māṭalaku kōpagiñci kaṇṭa
3vadhiyiñcakanēyuṇḍi
śrī nāyaka yaśamu nīkē kalga
jēya lēdā tyāgarāja paripāla (mā)
.


Pallavi

You became very famous because you married our Mother Janaki!

Anupallavi

O Most excellent of Emperors! O Lotus Eyed! Listen; the great fame as vanquisher) of Ravana also is because you married our Mother Janaki.

Charanams

(a) Having come along with you to the forest, (b) donning shadow form without disobeying your command, having remained with Fire-God (in Her true form), (c) having gone (as shadow) along with Ravana – the demon, (d) having remained at Lanka under the Asoka tree, (e) having not reduced him (Ravana) to ashes by her eyes by not getting enraged by his words, O spouse of Lakshmi! O nourisher of this Thyagaraja! did She not bring great fame to you alone?
.

, , , , , , , ,

One Response to Ma Janaki (మా జానకి)

  1. Prof. Prasad Bharatam July 24, 2022 at 1:31 am #

    I became a bantu to this site at first sight.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.