Main Menu

Masakoni Remgubamdlukunu (మసకొని రేంగుబండ్లుకును)

sita rama

Composer: Kancherla Gopanna (Telugu: కంచెర్ల గోపన్న) (c 1620 – 1680 CE), popularly known as Bhadrachala Ramadasu (Telugu: భద్రాచల రామదాసు), was a 17th century Indian devotee of Lord Sriram. More...

Recitals


Masakoni Remgubamdlukunu (మసకొని రేంగుబండ్లుకును)      

This Poem was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenienceపద్యం:

మసకొని రేఙ్గుబణ్డ్లుకును మౌక్తికముల్ వెలవోసినట్లుదు
ర్వ్యసనముజెన్ది కావ్యము దురాత్ములకిచ్చితిమోస మయ్యె నా
రసనకుం బూతవృత్తిసుక రమ్బుగ జేకురునట్లు వాక్సుధా
రసములుచిల్క బద్యుముఖ రఙ్గమునన్దునటిమ్ప వయ్యసం
తసము జెన్ది భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 7 ॥

తాత్పర్యము:
భద్రాద్రి రామా!దయాసముద్రా!నేను మక్కువపడి మిక్కిలి విలువైన ముత్యములనిచ్చి యల్పములయిన రేఁగుఁబండ్లను గొనుగోలు చేసినట్లు దుర్బుద్దితో విలువైన నాకావ్యమును నీచులైన దుష్టాత్ములకిచ్చి మోసపోతిని.నా జిహ్వకుఁ బవిత్రత సులభముగా లభించి సుదారసములు చిలికు విదమునఁబద్యములు పలుకు నా ముఖమనెడి రంగస్థలమున సంతోషముతో నటింపుము.


Poem:

masakoni rēṅgubaṇḍlukunu mauktikamul velavōsinaṭludu
rvyasanamujendi kāvyamu durātmulakichchitimōsa mayye nā
rasanaku~ṃ būtavṛttisuka rambuga jēkurunaṭlu vāksudhā
rasamuluchilka badyumukha raṅgamunandunaṭimpa vayyasaṃ
tasamu jendi bhadragiri dāśarathī karuṇāpayōnidhī. ॥ 7 ॥

मसकॊनि रेङ्गुबण्ड्लुकुनु मौक्तिकमुल् वॆलवोसिनट्लुदु
र्व्यसनमुजॆन्दि काव्यमु दुरात्मुलकिच्चितिमोस मय्यॆ ना
रसनकु~ं बूतवृत्तिसुक रम्बुग जेकुरुनट्लु वाक्सुधा
रसमुलुचिल्क बद्युमुख रङ्गमुनन्दुनटिम्प वय्यसं
तसमु जॆन्दि भद्रगिरि दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 7 ॥

மஸகொனி ரேங்கு³ப³ண்ட்³லுகுனு மௌக்திகமுல் வெலவோஸினட்லுது³
ர்வ்யஸனமுஜென்தி³ காவ்யமு து³ராத்முலகிச்சிதிமோஸ மய்யெ நா
ரஸனகும் பூ³தவ்ருத்திஸுக ரம்பு³க³ ஜேகுருனட்லு வாக்ஸுதா⁴
ரஸமுலுசில்க ப³த்³யுமுக² ரங்க³முனந்து³னடிம்ப வய்யஸம்
தஸமு ஜென்தி³ ப⁴த்³ரகி³ரி தா³ஶரதீ² கருணாபயோனிதீ⁴. ॥ 7 ॥

ಮಸಕೊನಿ ರೇಙ್ಗುಬಣ್ಡ್ಲುಕುನು ಮೌಕ್ತಿಕಮುಲ್ ವೆಲವೋಸಿನಟ್ಲುದು
ರ್ವ್ಯಸನಮುಜೆನ್ದಿ ಕಾವ್ಯಮು ದುರಾತ್ಮುಲಕಿಚ್ಚಿತಿಮೋಸ ಮಯ್ಯೆ ನಾ
ರಸನಕುಂ ಬೂತವೃತ್ತಿಸುಕ ರಮ್ಬುಗ ಜೇಕುರುನಟ್ಲು ವಾಕ್ಸುಧಾ
ರಸಮುಲುಚಿಲ್ಕ ಬದ್ಯುಮುಖ ರಙ್ಗಮುನನ್ದುನಟಿಮ್ಪ ವಯ್ಯಸಂ
ತಸಮು ಜೆನ್ದಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ದಾಶರಥೀ ಕರುಣಾಪಯೋನಿಧೀ. ॥ 7 ॥

മസകൊനി രേംഗുബംഡ്ലുകുനു മൌക്തികമുല് വെലവോസിനട്ലുദു
ര്വ്യസനമുജെംദി കാവ്യമു ദുരാത്മുലകിച്ചിതിമോസ മയ്യെ നാ
രസനകും ബൂതവൃത്തിസുക രംബുഗ ജേകുരുനട്ലു വാക്സുധാ
രസമുലുചില്ക ബദ്യുമുഖ രംഗമുനംദുനടിംപ വയ്യസം
തസമു ജെംദി ഭദ്രഗിരി ദാശരഥീ കരുണാപയോനിധീ. ॥ 7 ॥

মসকোনি রেংগুবংড্লুকুনু মৌক্তিকমুল্ বেলবোসিনট্লুদু
ব্যসনমুজেংদি কাব্যমু দুরাত্মুলকিচ্চিতিমোস ময্যে না
রসনকু~ং বূতবৃত্তিসুক রংবুগ জেকুরুনট্লু বাক্সুধা
রসমুলুচিল্ক বদ্যুমুখ রংগমুনংদুনটিংপ বয্যসং
তসমু জেংদি ভদ্রগিরি দাশরথী করুণাপযোনিধী. ॥ 7 ॥

મસકોનિ રેંગુબંડ્લુકુનુ મૌક્તિકમુલ્ વેલવોસિનટ્લુદુ
વ્યસનમુજેંદિ કાવ્યમુ દુરાત્મુલકિચ્ચિતિમોસ મય્યે ના
રસનકુ~ં બૂતવૃત્તિસુક રંબુગ જેકુરુનટ્લુ વાક્સુધા
રસમુલુચિલ્ક બદ્યુમુખ રંગમુનંદુનટિંપ વય્યસં
તસમુ જેંદિ ભદ્રગિરિ દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 7 ॥

ମସକୋନି ରେଂଗୁବଂଡ୍ଲୁକୁନୁ ମୌକ୍ତିକମୁଲ୍ ଵେଲଵୋସିନଟ୍ଲୁଦୁ
ଵ୍ୟସନମୁଜେଂଦି କାଵ୍ୟମୁ ଦୁରାତ୍ମୁଲକିଚ୍ଚିତିମୋସ ମୟ୍ୟେ ନା
ରସନକୁ~ଂ ବୂତଵୃତ୍ତିସୁକ ରଂବୁଗ ଜେକୁରୁନଟ୍ଲୁ ଵାକ୍ସୁଧା
ରସମୁଲୁଚିଲ୍କ ବଦ୍ୟୁମୁଖ ରଂଗମୁନଂଦୁନଟିଂପ ଵୟ୍ୟସଂ
ତସମୁ ଜେଂଦି ଭଦ୍ରଗିରି ଦାଶରଥୀ କରୁଣାପୟୋନିଧୀ. ॥ 7 ॥

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.