Main Menu

Mucchata Brahmadulaku (ముచ్చట బ్రహ్మాదులకు)

Mucchata Brahmadulaku
Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: madyamaavati

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Mucchata Brahmadulaku | ముచ్చట బ్రహ్మాదులకు     
Voice: Madhurai G.S.Mani

Mucchata Brahmadulaku | ముచ్చట బ్రహ్మాదులకు     
Voice: T. Mukta


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ముచ్చట బ్రహ్మాదులకు దొరకునా
ముదితులార1 జూతాము రారే

Anupallavi

పచ్చని దేహిని పరమ పావనిని
పార్వతిని తలచుచును హరుడేగెడు (ముచ్చట)

Charanams

1.చిల్లర2 వేల్పుల రీతి నరుల కర
పల్లవములను తళుక్కనుచు బిరుదుల్-
ఎల్ల మెరయ నిజ భక్తులు పొగడగ
ఉల్లము రంజిల్ల
తెల్లని మేనున నిండు సొమ్ములతో
మల్లె హారములు మరి శోభిల్లగ
చల్లని వేళ సకల నవ రత్నపు
పల్లకిలో వేంచేసి వచ్చు (ముచ్చట)

2.హితమైన సకల నైవేద్యంబుల
సమ్మతమున అడుగడుగుకారగింపుచు
మితము లేనియుపచారములతోం-
అతి సంతోషమున సతతము
జప తపములనొనరించు
నత జనులకభీష్టములవ్వారిగ
వెతగియొసగుదుననుచు పంచ నదీ
పతి వెడలి సొగసు మీరగ వచ్చు (ముచ్చట)

3.భాగవతులు హరి నామ కీర్తనము
బాగుగ సు-స్వరములతో వింత
రాగములనాలాపము చేయు
వైభోగములను జూచి
నాగ భూషణుడు కరుణా నిధియై
వేగము సకల సు-జన రక్షణమున
జాగ-రూకుడై కోర్కెలనొసగు
3త్యాగరాజు తాననుచును వచ్చు (ముచ్చట)

Variations

1ముదితులార – ముదితలార&న్బ్స్ప్;: ముదితులార is the correct form of the word.
2చిల్లర వేల్పుల రీతి నరుల – చల్లరే వేల్పుల రీతి విరుల – the latter form is not appropriate.
.


Pallavi

முச்சட ப்3ரஹ்மாது3லகு தொ3ரகுனா
முதி3துலார1 ஜூதாமு ராரே

Anupallavi

பச்சனி தே3ஹினி பரம பாவனினி
பார்வதினி தலசுசுனு ஹருடே3கெ3டு3 (முச்சட)

Charanams

1.சில்லர2 வேல்புல ரீதி நருல கர
பல்லவமுலனு தளுக்கனுசு பி3ருது3ல்-
எல்ல மெரய நிஜ ப4க்துலு பொக3ட3க3
உல்லமு ரஞ்ஜில்ல
தெல்லனி மேனுன நிண்டு3 ஸொம்முலதோ
மல்லெ ஹாரமுலு மரி சோபி4ல்லக3
சல்லனி வேள ஸகல நவ ரத்னபு
பல்லகிலோ வேஞ்சேஸி வச்சு (முச்சட)

2.ஹிதமைன ஸகல நைவேத்3யம்பு3ல
ஸம்மதமுன அடு3க3டு3கு3காரகி3ம்புசு
மிதமு லேனியுபசாரமுலதோன்-
அதி ஸந்தோஷமுன ஸததமு
ஜப தபமுலனொனரிஞ்சு
நத ஜனுலகபீ4ஷ்டமுலவ்வாரிக3
வெதகி3யொஸகு3து3னனுசு பஞ்ச நதீ3
பதி வெட3லி ஸொக3ஸு மீரக3 வச்சு (முச்சட)

3.பா4க3வதுலு ஹரி நாம கீர்தனமு
பா3கு3க3 ஸு-ஸ்வரமுலதோ விந்த
ராக3முலனாலாபமு சேயு
வைபோ4க3முலனு ஜூசி
நாக3 பூ4ஷணுடு3 கருணா நிதி4யை
வேக3மு ஸகல ஸு-ஜன ரக்ஷணமுன
ஜாக3-ரூகுடை3 கோர்கெலனொஸகு3
3த்யாக3ராஜு தானனுசுனு வச்சு (முச்சட)

Variations

1முதி3துலார – முதி3தலார&ந்ப்3ஸ்ப்;: முதி3துலார is the correct form of the word.
2சில்லர வேல்புல ரீதி நருல – சல்லரே வேல்புல ரீதி விருல – the latter form is not appropriate.
.


Pallavi

ಮುಚ್ಚಟ ಬ್ರಹ್ಮಾದುಲಕು ದೊರಕುನಾ
ಮುದಿತುಲಾರ1 ಜೂತಾಮು ರಾರೇ

Anupallavi

ಪಚ್ಚನಿ ದೇಹಿನಿ ಪರಮ ಪಾವನಿನಿ
ಪಾರ್ವತಿನಿ ತಲಚುಚುನು ಹರುಡೇಗೆಡು (ಮುಚ್ಚಟ)

Charanams

1.ಚಿಲ್ಲರ2 ವೇಲ್ಪುಲ ರೀತಿ ನರುಲ ಕರ
ಪಲ್ಲವಮುಲನು ತಳುಕ್ಕನುಚು ಬಿರುದುಲ್-
ಎಲ್ಲ ಮೆರಯ ನಿಜ ಭಕ್ತುಲು ಪೊಗಡಗ
ಉಲ್ಲಮು ರಂಜಿಲ್ಲ
ತೆಲ್ಲನಿ ಮೇನುನ ನಿಂಡು ಸೊಮ್ಮುಲತೋ
ಮಲ್ಲೆ ಹಾರಮುಲು ಮರಿ ಶೋಭಿಲ್ಲಗ
ಚಲ್ಲನಿ ವೇಳ ಸಕಲ ನವ ರತ್ನಪು
ಪಲ್ಲಕಿಲೋ ವೇಂಚೇಸಿ ವಚ್ಚು (ಮುಚ್ಚಟ)

2.ಹಿತಮೈನ ಸಕಲ ನೈವೇದ್ಯಂಬುಲ
ಸಮ್ಮತಮುನ ಅಡುಗಡುಗುಕಾರಗಿಂಪುಚು
ಮಿತಮು ಲೇನಿಯುಪಚಾರಮುಲತೋಂ-
ಅತಿ ಸಂತೋಷಮುನ ಸತತಮು
ಜಪ ತಪಮುಲನೊನರಿಂಚು
ನತ ಜನುಲಕಭೀಷ್ಟಮುಲವ್ವಾರಿಗ
ವೆತಗಿಯೊಸಗುದುನನುಚು ಪಂಚ ನದೀ
ಪತಿ ವೆಡಲಿ ಸೊಗಸು ಮೀರಗ ವಚ್ಚು (ಮುಚ್ಚಟ)

3.ಭಾಗವತುಲು ಹರಿ ನಾಮ ಕೀರ್ತನಮು
ಬಾಗುಗ ಸು-ಸ್ವರಮುಲತೋ ವಿಂತ
ರಾಗಮುಲನಾಲಾಪಮು ಚೇಯು
ವೈಭೋಗಮುಲನು ಜೂಚಿ
ನಾಗ ಭೂಷಣುಡು ಕರುಣಾ ನಿಧಿಯೈ
ವೇಗಮು ಸಕಲ ಸು-ಜನ ರಕ್ಷಣಮುನ
ಜಾಗ-ರೂಕುಡೈ ಕೋರ್ಕೆಲನೊಸಗು
3ತ್ಯಾಗರಾಜು ತಾನನುಚುನು ವಚ್ಚು (ಮುಚ್ಚಟ)

Variations

1ಮುದಿತುಲಾರ – ಮುದಿತಲಾರ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಮುದಿತುಲಾರ is the correct form of the word.
2ಚಿಲ್ಲರ ವೇಲ್ಪುಲ ರೀತಿ ನರುಲ – ಚಲ್ಲರೇ ವೇಲ್ಪುಲ ರೀತಿ ವಿರುಲ – the latter form is not appropriate.
.


Pallavi

मुच्चट ब्रह्मादुलकु दॊरकुना
मुदितुलार1 जूतामु रारे

Anupallavi
पच्चनि देहिनि परम पावनिनि
पार्वतिनि तलचुचुनु हरुडेगॆडु (मुच्चट)

Charanams

1.चिल्लर2 वेल्पुल रीति नरुल कर
पल्लवमुलनु तळुक्कनुचु बिरुदुल्-
ऎल्ल मॆरय निज भक्तुलु पॊगडग
उल्लमु रञ्जिल्ल
तॆल्लनि मेनुन निण्डु सॊम्मुलतो
मल्लॆ हारमुलु मरि शोभिल्लग
चल्लनि वेळ सकल नव रत्नपु
पल्लकिलो वेञ्चेसि वच्चु (मुच्चट)

2.हितमैन सकल नैवेद्यम्बुल
सम्मतमुन अडुगडुगुकारगिम्पुचु
मितमु लेनियुपचारमुलतोन्-
अति सन्तोषमुन सततमु
जप तपमुलनॊनरिञ्चु
नत जनुलकभीष्टमुलव्वारिग
वॆतगियॊसगुदुननुचु पञ्च नदी
पति वॆडलि सॊगसु मीरग वच्चु (मुच्चट)

3.भागवतुलु हरि नाम कीर्तनमु
बागुग सु-स्वरमुलतो विन्त
रागमुलनालापमु चेयु
वैभोगमुलनु जूचि
नाग भूषणुडु करुणा निधियै
वेगमु सकल सु-जन रक्षणमुन
जाग-रूकुडै कोर्कॆलनॊसगु
3त्यागराजु ताननुचुनु वच्चु (मुच्चट)

Variations

1मुदितुलार – मुदितलार&न्ब्स्प्;: मुदितुलार is the correct form of the word.
2चिल्लर वेल्पुल रीति नरुल – चल्लरे वेल्पुल रीति विरुल – the latter form is not appropriate.
.


Pallavi

muccaṭa brahmādulaku dorakunā
muditulāra1 jūtāmu rārē

Anupallavi

paccani dēhini parama pāvanini
pārvatini talacucunu haruḍēgeḍu (muccaṭa)

Charanams

1.cillara2 vēlpula rīti narula kara
pallavamulanu taḷukkanucu birudul-
ella meraya nija bhaktulu pogaḍaga
ullamu rañjilla
tellani mēnuna niṇḍu sommulatō
malle hāramulu mari śōbhillaga
callani vēḷa sakala nava ratnapu
pallakilō vēñcēsi vaccu (muccaṭa)

2.hitamaina sakala naivēdyambula
sammatamuna aḍugaḍugukāragimpucu
mitamu lēniyupacāramulatōn-
ati santōṣamuna satatamu
japa tapamulanonariñcu
nata janulakabhīṣṭamulavvāriga
vetagiyosagudunanucu pañca nadī
pati veḍali sogasu mīraga vaccu (muccaṭa)

3.bhāgavatulu hari nāma kīrtanamu
bāguga su-svaramulatō vinta
rāgamulanālāpamu cēyu
vaibhōgamulanu jūci
nāga bhūṣaṇuḍu karuṇā nidhiyai
vēgamu sakala su-jana rakṣaṇamuna
jāga-rūkuḍai kōrkelanosagu
3tyāgarāju tānanucunu vaccu (muccaṭa)

Variations

1muditulāra – muditalāra : muditulāra is the correct form of the word.
2cillara vēlpula rīti narula – callarē vēlpula rīti virula – the latter form is not appropriate.
.


Pallavi

Is this grandeur possible to be beheld even by Brahma and others?
O Damsels! Come, let us behold!

Anupallavi

Is the grandeur of Siva going in procession, thinking of the (dark) green-bodied and supremely holy Parvati, possible to be beheld even by Brahma and others?

Charanams

1. (a) As all the paraphernalia (of the Lord) charmingly shine in the hands of people resembling sundry gods, (b) as true devotees extol Him, (c) as the (on-lookers’) hearts exult, and (d) as a lot of ornaments along with jasmine garlands dazzle on His white body – is it possible even for Brahma and others to behold the grandeur of Lord Siva coming in procession in the palanquin studded with all precious stones in the cool hours?

2. Is it possible even for Brahma and other to behold the grandeur of Lord Siva – the Lord of five rivers – coming in procession very charmingly, (a) whole-heartedly accepting at every step all kind sacred offerings, (b) with much happiness at the unlimited services rendered, and (c) with the intent that ‘I shall search and bestow, in plenty, the wishes of those devoted people who always perform name-chanting and penances’?

3. Is it possible even for Brahma and others to behold the grandeur of Lord Siva – the Lord who wears serpents as ornaments – coming in procession (a) by becoming the Ocean of mercy after watching the splendour of great devotees performing nicely the exposition of the songs consisting of the names Lord hari in fine musical notes in exquisite tunes, (b) being vigilant for speedy protection of all virtuous people, and (c) proclaiming that ‘I am the Thyagaraja who bestows wishes’?
.

, , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.