Main Menu

Nannu Brovarada O Jagadamba (నన్ను బ్రోవరాదా ఓ జగదంబా)

Composer: Syama Sastri (ஸ்ரீ சியாமா சாஸ்திரி் , శ్యామ శాస్త్రి ) (April 26, 1762 to February 6, 1827) was born in Tiruvarur of Tanjavur district in Tamil Nadu to the couple, Viswanatham and Vengalakshmi – a Smartha Iyer Vadama brahmin family. Paccimiriyam Adiyappayya was his guru.More…

Raagam: Janarahnjani

 

Taanam: Triputa

 

Language: Telugu (తెలుగు)

.

Recitals

Nannu Brovarada O Jagadamba | నన్ను బ్రోవరాదా ఓ జగదంబా     
Album: Unknown | Voice: M. Santhanam
Awaiting Contributions.
.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your convenience


పల్లవి

నన్ను బ్రోవ రాదా ఓ జగదంబా
నీ దయ సేయవే

అనుపల్లవి

కన్న తల్లి నీవే అంబా
నా మొరలను విన రాదా (నన్ను)

చరణం 1

ఆది శక్తి మహేశ్వరీ కౌమారీ
ఆదరింపవే వేవేగమే నీలాయతాక్షీ భవానీ (నన్ను)

చరణం 2

కోమళ మృదు వాణీ కల్యాణీ
సోమ శేఖరుని రాణీ లలితాంబికే వరదే (నన్ను)

చరణం 3

శ్యామ కృష్ణ సహోదరీ ఓంకారీ
శాంభవీ ఓ జననీ నాద రూపిణీ నళినాక్షీ (నన్ను)


பல்லவி

நன்னு ப்3ரோவ ராதா3 ஓ ஜக3(த3)ம்பா3
நீ த3ய ஸேயவே

அனுபல்லவி

கன்ன தல்லி நீவே அம்பா3
நா மொரலனு வின ராதா3 (நன்னு)

சரணம் 1

ஆதி3 ஸ1க்தி ம(ஹே)ஸ்1வரீ கௌமாரீ
ஆத3ரிம்பவே வேவேக3மே நீ(லா)ய(தா)க்ஷீ ப4வானீ (நன்னு)

சரணம் 2

கோமள ம்ரு2து3 வாணீ கல்யாணீ
ஸோம ஸே1க2ருனி ராணீ லலி(தா)ம்பி3கே வரதே3 (நன்னு)

சரணம் 3

ஸ்1யாம க்ரு2ஷ்ண ஸஹோத3ரீ ஓங்காரீ
ஸா1ம்ப4வீ ஓ ஜனனீ நாத3 ரூபிணீ நளி(னா)க்ஷீ (நன்னு)


ಪಲ್ಲವಿ

ನನ್ನು ಬ್ರೋವ ರಾದಾ ಓ ಜಗದಂಬಾ
ನೀ ದಯ ಸೇಯವೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಅಂಬಾ
ನಾ ಮೊರಲನು ವಿನ ರಾದಾ (ನನ್ನು)

ಚರಣಂ 1

ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀ ಕೌಮಾರೀ
ಆದರಿಂಪವೇ ವೇವೇಗಮೇ ನೀಲಾಯತಾಕ್ಷೀ ಭವಾನೀ (ನನ್ನು)

ಚರಣಂ 2

ಕೋಮಳ ಮೃದು ವಾಣೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ
ಸೋಮ ಶೇಖರುನಿ ರಾಣೀ ಲಲಿತಾಂಬಿಕೇ ವರದೇ (ನನ್ನು)

ಚರಣಂ 3

ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಸಹೋದರೀ ಓಂಕಾರೀ
ಶಾಂಭವೀ ಓ ಜನನೀ ನಾದ ರೂಪಿಣೀ ನಳಿನಾಕ್ಷೀ (ನನ್ನು)


पल्लवि

नन्नु ब्रोव रादा ओ जग(द)म्बा
नी दय सेयवे

अनुपल्लवि

कन्न तल्लि नीवे अम्बा
ना मॊरलनु विन रादा (नन्नु)

चरणम् 1

आदि शक्ति म(हे)श्वरी कौमारी
आदरिम्पवे वेवेगमे नी(ला)य(ता)क्षी भवानी (नन्नु)

चरणम् 2

कोमळ मृदु वाणी कल्याणी
सोम शेखरुनि राणी ललि(ता)म्बिके वरदे (नन्नु)

चरणम् 3

श्याम कृष्ण सहोदरी ओंकारी
शाम्भवी ओ जननी नाद रूपिणी नळि(ना)क्षी (नन्नु)


pallavi

nannu brOva rAdA O jagad-ambA
nI daya sEyavE

anupallavi

kanna talli 1nIvE ambA
nA moralanu vina rAdA (nannu)

caraNam 1

Adi Sakti mah(E)SvarI kaumArI
AdarimpavE vEvEgamE nIl(A)yat(A)kshI bhavAnI (nannu)

caraNam 2

kOmaLa mRdu vANI kalyANI
sOma SEkharuni rANI lalit(A)mbikE varadE (nannu)

caraNam 3

SyAma kRshNa 2sahOdarI OMkArI
SAmbhavI O jananI 3nAda rUpiNI 4naLin(A)kshI (nannu)


പല്ലവി

നന്നു ബ്രോവ രാദാ ഓ ജഗദമ്ബാ
നീ ദയ സേയവേ

അനുപല്ലവി

കന്ന തല്ലി നീവേ അമ്ബാ
നാ മൊരലനു വിന രാദാ (നന്നു)

ചരണമ് 1

ആദി ശക്തി മഹേശ്വരീ കൌമാരീ
ആദരിമ്പവേ വേവേഗമേ നീലായതാക്ഷീ ഭവാനീ (നന്നു)

ചരണമ് 2

കോമള മൃദു വാണീ കല്യാണീ
സോമ ശേഖരുനി രാണീ ലലിതാമ്ബികേ വരദേ (നന്നു)

ചരണമ് 3

ശ്യാമ കൃഷ്ണ സഹോദരീ ഓങ്കാരീ
ശാമ്ഭവീ ഓ ജനനീ നാദ രൂപിണീ നളിനാക്ഷീ (നന്നു)


Pallavi

O Mother (ambA) of Universe (jagat) (jagadambA)! Can’t (rAdA) You protect (brOva) me (nannu)? Please show Your (nI) mercy (daya sEyavE).

Anupallavi

You are indeed (nIvE) the mother (talli) who bore me (kanna), O ambA! Can’t (rAdA) You listen (vina) to my (nA) pleas (moralanu)?
O Mother of Universe! Can’t You protect me? Please show Your mercy.

Charanam

O Adi Sakti (literally the source of Sakti)! O mahESvarI (mahA ISvarI) (OR O Consort of Siva – mahESvara)! O kaumArI (Sakti of kumAra – subrahmaNya)!
Please support (AdarimpavE) me very quickly (vEvEgamE). O nIlAyatAkshI (nIla Ayata akshI) (literally having dark elongated eyes) (name of Mother at nAgappaTTinam)! O bhavAnI!
O Mother of Universe! Can’t You protect me? Please show Your mercy.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.