Main Menu

Paripaalaya Paripalaya (పరిపాలయ పరిపాలయ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: reeti gowLa

Talam: aadi

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Paripaalaya Paripalaya | పరిపాలయ పరిపాలయ     
Voice: Ramanathan

Paripaalaya Paripalaya | పరిపాలయ పరిపాలయ     
Voice: BalamuraliKrishna Chours


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

1పరిపాలయ పరిపాలయ పరిపాలయ రఘు నాథ

Charanams

1. తనువే నీకనువైన సదనమౌరా
రఘు నాథ (పరి)

2. స్థిర చిత్తము వర చామీకర పీఠము
రఘు నాథ (పరి)

3. సు-పద ధ్యానము గంగా జలమౌరా
రఘు నాథ (పరి)

4. ఇభ పాలక అభిమానము శుభ చేలము
రఘు నాథ (పరి)

5. ఘన కీర్తిని పల్కు వాసన గంధము
రఘు నాథ (పరి)

6. హరి నామ స్మరణములు 2విరులౌరా
రఘు నాథ (పరి)

7. తొలి దుష్కృత ఫలమెల్ల 3గుగ్గులు ధూపము
రఘు నాథ (పరి)

8. నీ పాద భక్తియ్4ఏ ప్రొద్దు దీపంబగు
రఘు నాథ (పరి)

9. నే జేయు సు-పూజా ఫలము భోజనమవు
రఘు నాథ (పరి)

10. 5ఎడ-బాయని నాయెడ కల్గు సుఖము విడెమౌరా
రఘు నాథ (పరి)

11.5 నిన్ను జూచుటే ఘన దీపారాధనమౌరా
రఘు నాథ (పరి)

12. పూజా విధి నైజ త్యాగరాజ కృతము
రఘు నాథ (పరి)

Variations

1పల్లవి is repeated (twice) in some books.
2విరులౌరా – విరు తామర&న్బ్స్ప్;: విరులౌరా – seems to be more appropriate.

.


Pallavi

1பரிபாலய பரிபாலய பரிபாலய ரகு4 நாத2

Charanams

1. தனுவே நீகனுவைன ஸத3னமௌரா
ரகு4 நாத2 (பரி)

2. ஸ்தி2ர சித்தமு வர சாமீகர பீட2மு
ரகு4 நாத2 (பரி)

3. ஸு-பத3 த்4யானமு க3ங்கா3 ஜலமௌரா
ரகு4 நாத2 (பரி)

4. இப4 பாலக அபி4மானமு சுப4 சேலமு
ரகு4 நாத2 (பரி)

5. க4ன கீர்தினி பல்கு வாஸன க3ந்த4மு
ரகு4 நாத2 (பரி)

6. ஹரி நாம ஸ்மரணமுலு 2விருலௌரா
ரகு4 நாத2 (பரி)

7. தொலி து3ஷ்க்ருத ப2லமெல்ல 3கு3க்3கு3லு தூ4பமு
ரகு4 நாத2 (பரி)

8. நீ பாத3 ப4க்திய்4ஏ ப்ரொத்3து3 தீ3பம்ப3கு3
ரகு4 நாத2 (பரி)

9. நே ஜேயு ஸு-பூஜா ப2லமு போ4ஜனமவு
ரகு4 நாத2 (பரி)

10. 5எட3-பா3யனி நாயெட3 கல்கு3 ஸுக2மு விடெ3மௌரா
ரகு4 நாத2 (பரி)

11.5 நின்னு ஜூசுடே க4ன தீ3பாராத4னமௌரா
ரகு4 நாத2 (பரி)

12. பூஜா விதி4 நைஜ த்யாக3ராஜ க்ருதமு
ரகு4 நாத2 (பரி)

Variations

1பல்லவி is repeated (twice) in some books.
2விருலௌரா – விரு தாமர&ந்ப்3ஸ்ப்;: விருலௌரா – seems to be more appropriate.

.


Pallavi

1ಪರಿಪಾಲಯ ಪರಿಪಾಲಯ ಪರಿಪಾಲಯ ರಘು ನಾಥ

Charanams

1. ತನುವೇ ನೀಕನುವೈನ ಸದನಮೌರಾ
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

2. ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತಮು ವರ ಚಾಮೀಕರ ಪೀಠಮು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

3. ಸು-ಪದ ಧ್ಯಾನಮು ಗಂಗಾ ಜಲಮೌರಾ
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

4. ಇಭ ಪಾಲಕ ಅಭಿಮಾನಮು ಶುಭ ಚೇಲಮು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

5. ಘನ ಕೀರ್ತಿನಿ ಪಲ್ಕು ವಾಸನ ಗಂಧಮು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

6. ಹರಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣಮುಲು 2ವಿರುಲೌರಾ
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

7. ತೊಲಿ ದುಷ್ಕೃತ ಫಲಮೆಲ್ಲ 3ಗುಗ್ಗುಲು ಧೂಪಮು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

8. ನೀ ಪಾದ ಭಕ್ತಿಯ್4ಏ ಪ್ರೊದ್ದು ದೀಪಂಬಗು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

9. ನೇ ಜೇಯು ಸು-ಪೂಜಾ ಫಲಮು ಭೋಜನಮವು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

10. 5ಎಡ-ಬಾಯನಿ ನಾಯೆಡ ಕಲ್ಗು ಸುಖಮು ವಿಡೆಮೌರಾ
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

11.5 ನಿನ್ನು ಜೂಚುಟೇ ಘನ ದೀಪಾರಾಧನಮೌರಾ
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

12. ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ನೈಜ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಕೃತಮು
ರಘು ನಾಥ (ಪರಿ)

Variations

1ಪಲ್ಲವಿ is repeated (twice) in some books.
2ವಿರುಲೌರಾ – ವಿರು ತಾಮರ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ವಿರುಲೌರಾ – seems to be more appropriate.

.


Pallavi

1परिपालय परिपालय परिपालय रघु नाथ

Charanams

1. तनुवे नीकनुवैन सदनमौरा
रघु नाथ (परि)

2. स्थिर चित्तमु वर चामीकर पीठमु
रघु नाथ (परि)

3. सु-पद ध्यानमु गंगा जलमौरा
रघु नाथ (परि)

4. इभ पालक अभिमानमु शुभ चेलमु
रघु नाथ (परि)

5. घन कीर्तिनि पल्कु वासन गन्धमु
रघु नाथ (परि)

6. हरि नाम स्मरणमुलु 2विरुलौरा
रघु नाथ (परि)

7. तॊलि दुष्कृत फलमॆल्ल 3गुग्गुलु धूपमु
रघु नाथ (परि)

8. नी पाद भक्तिय्4ए प्रॊद्दु दीपम्बगु
रघु नाथ (परि)

9. ने जेयु सु-पूजा फलमु भोजनमवु
रघु नाथ (परि)

10. 5ऎड-बायनि नायॆड कल्गु सुखमु विडॆमौरा
रघु नाथ (परि)

11.5 निन्नु जूचुटे घन दीपाराधनमौरा
रघु नाथ (परि)

12. पूजा विधि नैज त्यागराज कृतमु
रघु नाथ (परि)

Variations

1पल्लवि is repeated (twice) in some books.
2विरुलौरा – विरु तामर&न्ब्स्प्;: विरुलौरा – seems to be more appropriate.

.


Pallavi

1paripālaya paripālaya paripālaya raghu nātha

Charanams

1. tanuvē nīkanuvaina sadanamaurā
raghu nātha (pari)

2. sthira cittamu vara cāmīkara pīṭhamu
raghu nātha (pari)

3. su-pada dhyānamu gaṅgā jalamaurā
raghu nātha (pari)

4. ibha pālaka abhimānamu śubha cēlamu
raghu nātha (pari)

5. ghana kīrtini palku vāsana gandhamu
raghu nātha (pari)

6. hari nāma smaraṇamulu 2virulaurā
raghu nātha (pari)

7. toli duṣkṛta phalamella 3guggulu dhūpamu
raghu nātha (pari)

8. nī pāda bhaktiy4ē proddu dīpambagu
raghu nātha (pari)

9. nē jēyu su-pūjā phalamu bhōjanamavu
raghu nātha (pari)

10. 5eḍa-bāyani nāyeḍa kalgu sukhamu viḍemaurā
raghu nātha (pari)

11.5 ninnu jūcuṭē ghana dīpārādhanamaurā
raghu nātha (pari)

12. pūjā vidhi naija tyāgarāja kṛtamu
raghu nātha (pari)

Variations

1pallavi is repeated (twice) in some books.
2virulaurā – viru tāmara : virulaurā – seems to be more appropriate.

.


Pallavi

O Lord raghu nAtha! Protect me; protect me; protect me.

Charanam

1. My body itself is the abode fit for You.

2. My unwavering mind is the sacred golden seat for You.

3. Meditation on Your holy feet is the water of river gaGgA (for Your bathing).

4. O Protector of gajEndra – the elephant! My affection towards You is the auspicious garment (to adorn you with);

5. Chanting of Your great fame is the fragrant sandal paste (that I apply on You).

6. Remembering the names of Lord hari are the flowers (with which I worship You).

7. All the results of my past misdeeds (would go up in smoke) as incense (offered to You).

8. Devotion towards Your feet is the permanent lamp (that glows in Your sannidhi).

9. The result of the auspicious worship which I perform is the food (offering) (made to You).

10. The unceasing comfort that springs in me is the betel-nut offering (made to You).

11. Beholding You is indeed the sacred light offering (I make).

12. The procedure of worship is as performed by this tyAgarAja himself.
.

, , , ,

One Response to Paripaalaya Paripalaya (పరిపాలయ పరిపాలయ)

  1. డా. కంచి December 24, 2021 at 7:55 pm #

    కృతజ్ఞతలు

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.