Main Menu

Paripalaya Daasharate (పరిపాలయ దాశరథే)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: shankaraabharaNam

Talam: tripuTa

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Paripalaya Daasharate | పరిపాలయ దాశరథే     
Voice: unknown


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

పరిపాలయ దాశరథే రామ మాం
పరిపాలయ దాశరథే

Charanam

1.కపట నాటక1 సూత్ర ధార
కనక పటావృత లోకాధార మాం (పా)

2.అపరిమితానంద బోధ రామ
అపహృత శ్రిత భవ బాధ మాం2(పా)

3.మార కోటి నిభ దేహ సు-
కుమార పాలిత వైదేహ మాం (పా)

4.శర జితాశర సర్వస్వ రామ
శరణాగతాప్త సర్వస్వ మాం3 (పా)

5.పామర జన గణ దూర భూ-
పామర నిచయాధార మాం (పా)

6.పవనజ ధృత పాద కమల హృత్-
తాప వన కుఠార వినుత మాం4(పా)

7.రాజాధిరాజ వేష త్యాగ-
రాజ పూజిత మృదు భాష మాం (పా)

Variations

2 3 4 – మాం

.


Pallavi

பரிபாலய தா3சரதே2 ராம மாம்
பரிபாலய தா3சரதே2

Charanam

1.கபட நாடக1 ஸூத்ர தா4ர
கனக படாவ்ருத லோகாதா4ர மாம் (பா)

2.அபரிமிதானந்த3 போ3த4 ராம
அபஹ்ருத ச்ரித ப4வ பா3த4 மாம்2(பா)

3.மார கோடி நிப4 தே3ஹ ஸு-
குமார பாலித வைதே3ஹ மாம் (பா)

4.சர ஜிதாசர ஸர்வஸ்வ ராம
சரணாக3தாப்த ஸர்வஸ்வ மாம்3 (பா)

5.பாமர ஜன க3ண தூ3ர பூ4-
பாமர நிசயாதா4ர மாம் (பா)

6.பவனஜ த்4ருத பாத3 கமல ஹ்ருத்-
தாப வன குடா2ர வினுத மாம்4(பா)

7.ராஜாதி4ராஜ வேஷ த்யாக3-
ராஜ பூஜித ம்ருது3 பா4ஷ மாம் (பா)

Variations

2 3 4 – மாம் –

.


Pallavi

ಪರಿಪಾಲಯ ದಾಶರಥೇ ರಾಮ ಮಾಂ
ಪರಿಪಾಲಯ ದಾಶರಥೇ

Charanams

1.ಕಪಟ ನಾಟಕ1 ಸೂತ್ರ ಧಾರ
ಕನಕ ಪಟಾವೃತ ಲೋಕಾಧಾರ ಮಾಂ (ಪಾ)

2.ಅಪರಿಮಿತಾನಂದ ಬೋಧ ರಾಮ
ಅಪಹೃತ ಶ್ರಿತ ಭವ ಬಾಧ ಮಾಂ2(ಪಾ)

3.ಮಾರ ಕೋಟಿ ನಿಭ ದೇಹ ಸು-
ಕುಮಾರ ಪಾಲಿತ ವೈದೇಹ ಮಾಂ (ಪಾ)

4.ಶರ ಜಿತಾಶರ ಸರ್ವಸ್ವ ರಾಮ
ಶರಣಾಗತಾಪ್ತ ಸರ್ವಸ್ವ ಮಾಂ3 (ಪಾ)

5.ಪಾಮರ ಜನ ಗಣ ದೂರ ಭೂ-
ಪಾಮರ ನಿಚಯಾಧಾರ ಮಾಂ (ಪಾ)

6.ಪವನಜ ಧೃತ ಪಾದ ಕಮಲ ಹೃತ್-
ತಾಪ ವನ ಕುಠಾರ ವಿನುತ ಮಾಂ4(ಪಾ)

7.ರಾಜಾಧಿರಾಜ ವೇಷ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜ ಪೂಜಿತ ಮೃದು ಭಾಷ ಮಾಂ (ಪಾ)

Variations

2 3 4 – ಮಾಂ

.

Pallavi

परिपालय दाशरथे राम मां
परिपालय दाशरथे

Charanam

1.कपट नाटक1 सूत्र धार
कनक पटावृत लोकाधार मां (पा)

2.अपरिमितानन्द बोध राम
अपहृत श्रित भव बाध मां2(पा)

3.मार कोटि निभ देह सु-
कुमार पालित वैदेह मां (पा)

4.शर जिताशर सर्वस्व राम
शरणागताप्त सर्वस्व मां3 (पा)

5.पामर जन गण दूर भू-
पामर निचयाधार मां (पा)

6.पवनज धृत पाद कमल हृत्-
ताप वन कुठार विनुत मां4(पा) ]

7.राजाधिराज वेष त्याग-
राज पूजित मृदु भाष मां (पा)

Variations

2 3 4 – मां

.


Pallavi

paripālaya dāśarathē rāma māṃ
paripālaya dāśarathē

Charanam

1.kapaṭa nāṭaka1 sūtra dhāra
kanaka paṭāvṛta lōkādhāra māṃ (pā)

2.aparimitānanda bōdha rāma
apahṛta śrita bhava bādha māṃ2(pā)

3.māra kōṭi nibha dēha su-
kumāra pālita vaidēha māṃ (pā)

4.śara jitāśara sarvasva rāma
śaraṇāgatāpta sarvasva māṃ3 (pā)

5.pāmara jana gaṇa dūra bhū-
pāmara nicayādhāra māṃ (pā)

Charanam 6
pavanaja dhṛta pāda kamala hṛt-
tāpa vana kuṭhāra vinuta māṃ4(pā)

7.rājādhirāja vēṣa tyāga-
rāja pūjita mṛdu bhāṣa māṃ (pā)

Variations

2 3 4 – māṃ

.


Pallavi

O Lord Sri Rama – son of King Dasaratha! please
protect me; O Son of King Dasaratha! please protect me.

Charanam

1.O Stage Manager – Holder of strings of puppets –
of the drama of deception enacted by You!
O Lord who wears golden garments! O Prop of the World!

2.O Lord Sri Rama who imparts the (knowledge of the
path of) boundless bliss! O Lord who relieves the
troubles of Worldly Existence of those dependent on You!

3.O Handsome Youth whose body resembles a crore cupids!
O Protector of Sita – belonging to the Videha country!

4.O Lord Sri Rama whose arrows destroyed everything
belonging to the demons! O Lord who is everything
for those dears who have sought refuge!

5.O Lord who is far away from the multitudes of wicked
people! O Ruler of Earth! O Prop of the multitude of celestials!

6.O Lord whose Lotus feet are held in the hands of
Anjaneya – son of Vayu! O Lord who is the axe
which fells the forest of the grief of heart of devotees!
O Lord well-praised!

7.O Lord who has donned the garb of the Lord of Kings!
O Lord worshipped by this Thyagaraja!
O Lord who is soft spoken!
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.