Main Menu

Rama Kodanda Rama (రామ కోదండ రామ)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: bhairavi

Talam: aadi

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Kodanda Rama | రామ కోదండ రామ     
Voice: Mangalampalli Balamurali Krishna

Rama Kodanda Rama | రామ కోదండ రామ     
Voice: His Holy Bhagavan Sri Satya Saibaba (Source: Radio Sai Bhajans)

Rama Kodanda Rama | రామ కోదండ రామ     
Voice: Bombay Sisters (C. Saroja, C. Lalitha)

Rama Kodanda Rama | రామ కోదండ రామ     
Voice: Nityasree Mahadevan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ కోదండ రామ రామ కల్యాణ రామ

Charanams

1. రామ సీతా పతి రామ నీవే గతి
రామ నీకు మ్రొక్కితి రామ నీ చే జిక్కితి (రామ)

2. రామ నీకెవరు జోడు రామ క్రీ కంట జూడు
రామ నేను నీవాడు రామ నాతో మాటాడు (రామ)

3. రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు
రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు (రామ)

4. రామ 3నీకొక మాట రామ నాకొక మూట
రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట (రామ)

5. రామ 5నేనెందైనను రామ వేరెంచ లేను
రామయెన్నడైనను రామ బాయక లేను (రామ)

6. రామ విరాజ రాజ రామ ముఖ జిత రాజ
రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగరాజ (రామ)

Variations

రామ సాకేత రామ రామ పట్టాభిరామ – is additionally given in some books.

.


Pallavi

ராம கோத3ண்ட3 ராம ராம கல்யாண ராம

Charanams

1. ராம ஸீதா பதி ராம நீவே க3தி
ராம நீகு ம்ரொக்கிதி ராம நீ சே ஜிக்கிதி (ராம)

2. ராம நீகெவரு ஜோடு3 ராம க்ரீ கண்ட ஜூடு3
ராம நேனு நீவாடு3 ராம நாதோ மாடாடு3 (ராம)

3. ராம நாமமே மேலு ராம சிந்தனே சாலு
ராம நீவு நன்னேலு ராம ராயடே சாலு (ராம)

4. ராம 3நீகொக மாட ராம நாகொக மூட
ராம நீ பாடே பாட ராம நீ பா3டே பா3ட (ராம)

5. ராம 5நேனெந்தை3னனு ராம வேரெஞ்ச லேனு
ராமயென்னடை3னனு ராம பா3யக லேனு (ராம)

6. ராம விராஜ ராஜ ராம முக2 ஜித ராஜ
ராம ப4க்த ஸமாஜ ரக்ஷித த்யாக3ராஜ (ராம)

Variations

ராம ஸாகேத ராம ராம பட்டாபி4ராம – is additionally given in some books.

.


Pallavi

ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮ

Charanams

1. ರಾಮ ಸೀತಾ ಪತಿ ರಾಮ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ
ರಾಮ ಠಂಕಿ ಮೃತ್ಯುತಿ ರಾಮಾ ಚೇ ಜಿಕ್ಕಿತಿ (ರಾಮ)

2. ನಿನಗೆ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿ ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿ
ರಾಮ ನಾನು ನಿನ್ನವನು ರಾಮನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು (ರಾಮ)

3. ರಾಮನ ಹೆಸರೇ ಒಳ್ಳೇದು, ರಾಮನ ಯೋಚನೆ ಸಾಕು
ರಾಮ ನೀನು ಇಂದು ರಾಮ ಎಂದು ಬರೆಯುವೆ (ರಾಮ)

4. ರಾಮ 3 ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಪದ ರಾಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು
ರಾಮಾ ನೀ ಪ್ಯಾಟೆ ಹಾಡು ರಾಮಾ ನೀ ಪ್ಯಾಟೆ ಬಟಾ (ರಾಮ)

5. ರಾಮ 5 ನಾನು ರಾಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಲ್ಲ
ರಾಮ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ (ರಾಮ).

6. ರಾಮ ವಿರಾಜ ರಾಜ ರಾಮ ಮುಖ ಜಿತ ರಾಜ
ರಾಮ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜ ರಕ್ಷಿತಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ರಾಮ)

Variations

ರಾಮ ಸಾಕೇತ ರಾಮ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ – is additionally given in some books.

.


Pallavi

रामा कोदण्ड राम राम कल्याण राम

Charanams

1. रामा सीता पति राम नीवे गति
रामा नीकु म्रॊक्किति राम नी चे जिक्किति (राम)

2. रामा नीकॆवरु जोडु राम क्री कण्ट जूडु
रामा नेनु नीवाडु राम नातो माटाडु (राम)

3. रामा नाममे मेलु राम चिन्तने चालु
रामा नीवु नन्नेलु राम रायडे चालु (राम)

4. रामा 3नीकॊक माट राम नाकॊक मूट
रामा नी पाटे पाट राम नी बाटे बाट (राम)

5. रामा 5नेनॆन्दैननु राम वेरॆञ्च लेनु
रामयॆन्नडैननु राम बायक लेनु (राम)

6. रामा विराज राज राम मुख जित राज
रामा भक्त समाज रक्षित त्यागराज (राम)

Variations

रामा साकेत राम राम पट्टाभिराम – is additionally given in some books.

.


Pallavi
rAma kOdaNDa rAma kalyANarAma

caraNam 1
rAma sItApati rAma nIvE gati
rAma nIku mrokkiti rAma nIcE jikkiti

caraNam 2
rAma nIkevaru jODu rAma krIgaNTa jUDu
rAma nIvADu rAma nAtO mATADu

caraNam 3
rAma nAmamE mElu rAma cintanE cAlu
rAma nIvu nannElu rAma rAyadE cAlu

caraNam 4
rAma nIdokamATa rAma nAkOkamUt
rAma nIpatE pATa rAma nI bATE bATa

caraNam 5
rAma nEnandainanu rAma vErencalEnu
rAma ennadainanu rAma bAyakalEnu

caraNam 6
rAma virAja rAja rAma mukhajita rAja
rAma bhakta samAja rakSita tyAgarAja
.


Pallavi

O Lord Rama! O Lord Kothanda Rama! O Lord Rama! O Lord Kalyana Rama!

Charanam

1. O Lord Rama! O Consort of Sita! O Lord Rama! You alone are my refuge; O Lord Rama! I salute You! O Lord Rama! I am caught in Your hands.

2. O Lord Rama! Whoever is equal to You? O Lord Rama! deign to look at me at least by Your side glance; O Lord Rama! I am Your’s! O Lord Rama! please speak to me.

3. The name of Lord Rama is indeed superior; only thought of Lord Rama is enough; O Lord Rama! please govern me; Lord Rama alone is enough for me.

4. O Lord Rama! For You it may be a single word; but it is worth a sack-full for me; O Lord Rama! that song sung about You is indeed a true song; O Lord Rama! that path which leads to You is indeed the true path (OR only Your path – path adopted by You – is the true path). .

5. O Lord Rama! I shall not think differently or anything else, wherever (or in whatever condition) may I be; O Lord Rama! I shall not be separated from You on any occasion.

6. O Lord Rama – Lord of Garuda – king of birds! O Lord Rama – whose face vanquishes the moon in splendour! O Lord Rama – found in the assembly of devotees! O Lord – the protector of this Tyagaraja!
.

, , , , ,

4 Responses to Rama Kodanda Rama (రామ కోదండ రామ)

 1. Padmavati October 28, 2020 at 10:33 pm #

  I am so grateful to you. This site is a treasure. Thank you so much.

 2. T.S.Vijay July 8, 2022 at 6:23 am #

  Thank you very much

 3. K Naga Praveen August 5, 2022 at 7:09 am #

  Can you please sent the lyrics in English of the song Rama Kodanda Rama???

  • desibantu November 6, 2022 at 10:01 pm #

   I’ve corrected the lyrics, added Indic and few recitals. Enjoy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.