Main Menu

Sambho Siva (శంభో శివ )

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam:shankaraabharaNam

talam: aadi

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Sambho Siva | శంభో శివ     
Album: Unknown | Voice: M. Shankar


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

శంభో శివ శంకర 1గురు అంభో-రుహ నయన

Charanams

1.ధరణీ ధర వర భూషణ సుర సేవిత చరణ (శం)
2.తరుణారుణ కిరణాభ సు-చరణాసుర హరణ (శం)
3.కమనీయ నిగమ సన్నుత హిమ గిరిజా రమణ (శం)
4.2శమనాంతక విమలాంగ పరమ కారుంయ నిధే (శం)
5.సమలంకృత కమలాహిత కమలా సుత హరణ (శం)
6.నత పోషణ హిత భాషణ ధృత చారు కురంగ (శం)
7.3మత భేద పతిత మానవ మద సంతత భంగ (శం)
8.సు-తపో-ధన హిత కర పాలిత త్యాగరాజ (శం)

Variations

* Charana 1 – this caraNa is given as ‘anupallavi’ in some books.
.


Pallavi

சம்போ4 சிவ சங்கர 1கு3ரு அம்போ4-ருஹ நயன

Charanams

1.த4ரணீ த4ர வர பூ4ஷண ஸுர ஸேவித சரண (சம்)
2.தருணாருண கிரணாப4 ஸு-சரணாஸுர ஹரண (சம்)
3.கமனீய நிக3ம ஸன்னுத ஹிம கி3ரிஜா ரமண (சம்)
4.2சமனாந்தக விமலாங்க3 பரம காருண்ய நிதே4 (சம்)
5.ஸமலங்க்ருத கமலாஹித கமலா ஸுத ஹரண (சம்)
6.நத போஷண ஹித பா4ஷண த்4ருத சாரு குரங்க3 (சம்)
7.3மத பே4த3 பதித மானவ மத3 ஸந்தத ப4ங்க3 (சம்)
8.ஸு-தபோ-த4ன ஹித கர பாலித த்யாக3ராஜ (சம்)

Variations

* Charana 1 – this caraNa is given as ‘anupallavi’ in some books.
.


Pallavi

ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಕರ 1ಗುರು ಅಂಭೋ-ರುಹ ನಯನ

Charanams

1.ಧರಣೀ ಧರ ವರ ಭೂಷಣ ಸುರ ಸೇವಿತ ಚರಣ (ಶಂ)
2.ತರುಣಾರುಣ ಕಿರಣಾಭ ಸು-ಚರಣಾಸುರ ಹರಣ (ಶಂ)
3.ಕಮನೀಯ ನಿಗಮ ಸನ್ನುತ ಹಿಮ ಗಿರಿಜಾ ರಮಣ (ಶಂ)
4.2ಶಮನಾಂತಕ ವಿಮಲಾಂಗ ಪರಮ ಕಾರುಂಯ ನಿಧೇ (ಶಂ)
5.ಸಮಲಂಕೃತ ಕಮಲಾಹಿತ ಕಮಲಾ ಸುತ ಹರಣ (ಶಂ)
6.ನತ ಪೋಷಣ ಹಿತ ಭಾಷಣ ಧೃತ ಚಾರು ಕುರಂಗ (ಶಂ)
7.3ಮತ ಭೇದ ಪತಿತ ಮಾನವ ಮದ ಸಂತತ ಭಂಗ (ಶಂ)
8.ಸು-ತಪೋ-ಧನ ಹಿತ ಕರ ಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ಶಂ)

Variations

* Charana 1 – this caraNa is given as ‘anupallavi’ in some books.

.


Pallavi

शम्भो शिव शंकर 1गुरु अम्भो-रुह नयन

Charanams

1.धरणी धर वर भूषण सुर सेवित चरण (शम्)
2.तरुणारुण किरणाभ सु-चरणासुर हरण (शम्)
3.कमनीय निगम सन्नुत हिम गिरिजा रमण (शम्)
4.2शमनान्तक विमलांग परम कारुण्य निधे (शम्)
5.समलंकृत कमलाहित कमला सुत हरण (शम्)
6.नत पोषण हित भाषण धृत चारु कुरंग (शम्)
7.3मत भेद पतित मानव मद सन्तत भंग (शम्)
8.सु-तपो-धन हित कर पालित त्यागराज (शम्)

Variations

* Charana 1 – this caraNa is given as ‘anupallavi’ in some books.
.


Pallavi

śambhō śiva śaṅkara 1guru ambhō-ruha nayana

Charanams

1.dharaṇī dhara vara bhūṣaṇa sura sēvita caraṇa (śam)
2.taruṇāruṇa kiraṇābha su-caraṇāsura haraṇa (śam)
3.kamanīya nigama sannuta hima girijā ramaṇa (śam)
4.2śamanāntaka vimalāṅga parama kāruṇya nidhē (śam)
5.samalaṅkṛta kamalāhita kamalā suta haraṇa (śam)
6.nata pōṣaṇa hita bhāṣaṇa dhṛta cāru kuraṅga (śam)
7.3mata bhēda patita mānava mada santata bhaṅga (śam)
8.su-tapō-dhana hita kara pālita tyāgarāja (śam)

Variations

* Charana 1 – this caraNa is given as ‘anupallavi’ in some books.
.


Pallavi:

O Lord Sambhu! O Lord Siva! O Preceptor Sankara! O Lotus Eyed!

Charanam:

O Lord who wears SEsha – the bearer of the Earth as a nice ornament! O Lord whose holy feet are worshipped by celestials!

O Lord whose holy feet has the splendour of early dawn rays of Sun! O Destroyer of demons!

O lovable Lord who is well-praised in Vedas! O beloved of Parvati – the daughter of snow mountain!
.

, , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.