Main Menu

Sena Pate

Composer: Muttukumaraswamy (मुत्तुकुमर स्वम्य) popularly known as Muthuswamy Dikshithar (முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் – ముత్తుస్వామీ డిక్షితర్), (March 24, 1775 – October 21, 1835) was born in Tiruvarur (of Thanjavur district of Tamil Nadu) to a Tamil Iyer Brahmin couple Ramaswami Dikshitar and Subbamma, as the eldest son. He also had two younger brothers Baluswami, Chinnaswami and a sister Balambal.Chidambaranatha Yogi was his guru. More…

Raagam: Kaai Ramakriya

 

Taalam: Adi

 

 

.

Recitals


Sena Pathe     
Album: Unknown | Voice: Ambujam Viswanathan

Sena Pathe     
Album: Unknown | Voice: O Sundara Thyagarajan


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


We believe this kriti was originally composed in sanskrit. Other languages are for your convenience.


సేనా పతే – రాగం కాశీ రామక్రియా – తాళం ఆది

పల్లవి

సేనా పతే పాలయ మాం
సన్ముని జనాది పూజితానంద-కర

అనుపల్లవి

కనక కుండల శోభిత సుందర
శ్రీ నవ నందనాది యుత ధీర
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
ప్రణవోపదేశ గురు గుహాకార
మాణిక్య మకుట ధర కరుణా-కర

చరణమ్

వల్లీ దేవ సేనానంద-కర
వాంఛితార్థ ప్రద చతుర-తర కర
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వేలాయుధ ధర కుక్కుట ధ్వజ ధర
కాల హర త్రిపుర హర శంకర పుత్ర

variations:

పల్లవి – సన్ముని జనాది – సన్ముని గణాది
చరణమ్ – శంకర పుత్ర – శంకర పుర (శంకర పుర

.

ஸேனா பதே – ராக3ம் காஸீ ராமக்ரியா – தாளம் ஆதி

பல்லவி

ஸேனா பதே பாலய மாம்
ஸன்முனி ஜனாதி பூஜிதானந்த-கர

அனுபல்லவி

கனக குண்டல ஸோபித ஸுந்தர
ஸ்ரீ நவ நந்தனாதி யுத தீர
(மத்யம கால ஸாஹித்யம்)
ப்ரணவோபதேஸ குரு குஹாகார
மாணிக்ய மகுட தர கருணா-கர

சரணம்

வல்லீ தேவ ஸேனானந்த-கர
வாஞ்சிதார்த ப்ரத சதுர-தர கர
(மத்4யம கால ஸாஹித்யம்)
வேலாயுத த4ர குக்குட த்வஜ தர
கால ஹர த்ரிபுர ஹர ஸங்கர புத்ர

variations:

பல்லவி – ஸன்முனி ஜனாதி – ஸன்முனி கணாதி
சரணம் – ஸங்கர புத்ர – ஸங்கர புர (ஸங்கர புர

.

ಸೇನಾ ಪತೇ – ರಾಗಂ ಕಾಶೀ ರಾಮಕ್ರಿಯಾ – ತಾಳಂ ಆದಿ

ಪಲ್ಲವಿ

ಸೇನಾ ಪತೇ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಸನ್ಮುನಿ ಜನಾದಿ ಪೂಜಿತಾನಂದ-ಕರ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ

ಕನಕ ಕುಂಡಲ ಶೋಭಿತ ಸುಂದರ
ಶ್ರೀ ನವ ನಂದನಾದಿ ಯುತ ಧೀರ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ಪ್ರಣವೋಪದೇಶ ಗುರು ಗುಹಾಕಾರ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಕುಟ ಧರ ಕರುಣಾ-ಕರ

ಚರಣಮ್

ವಲ್ಲೀ ದೇವ ಸೇನಾನಂದ-ಕರ
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದ ಚತುರ-ತರ ಕರ
(ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್)
ವೇಲಾಯುಧ ಧರ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜ ಧರ
ಕಾಲ ಹರ ತ್ರಿಪುರ ಹರ ಶಂಕರ ಪುತ್ರ

variations:

ಪಲ್ಲವಿ – ಸನ್ಮುನಿ ಜನಾದಿ – ಸನ್ಮುನಿ ಗಣಾದಿ
ಚರಣಮ್ – ಶಂಕರ ಪುತ್ರ – ಶಂಕರ ಪುರ (ಶಂಕರ ಪುರ

.

सेना पते – रागं काशी रामक्रिया – ताळं आदि

पल्लवि

सेना पते पालय मां
सन्मुनि जनादि पूजितानन्द-कर

अनुपल्लवि

कनक कुण्डल शोभित सुन्दर
श्री नव नन्दनादि युत धीर
(मध्यम काल साहित्यम्)
प्रणवोपदेश गुरु गुहाकार
माणिक्य मकुट धर करुणा-कर

चरणम्

वल्ली देव सेनानन्द-कर
वाञ्छितार्थ प्रद चतुर-तर कर
(मध्यम काल साहित्यम्)
वेलायुध धर कुक्कुट ध्वज धर
काल हर त्रिपुर हर शङ्कर पुत्र

variations:

पल्लवि – सन्मुनि जनादि – सन्मुनि गणादि
चरणम् – शङ्कर पुत्र – शङ्कर पुर (शङ्कर पुर

.

pallavi

sEnA patE pAlaya mAM
sanmuni janAdi pUjitAnanda-kara

anupallavi

kanaka kuNDala SObhita sundara
SrI nava nandanAdi yuta dhIra
(madhyama kAla sAhityam)
praNavOpadESa guru guhAkAra
mANikya makuTa dhara karuNA-kara

caraNam

vallI dEva sEnAnanda-kara
vAnchitArtha prada catura-tara kara
(madhyama kAla sAhityam)
vElAyudha dhara kukkuTa dhvaja dhara
kAla hara tripura hara Sankara putra

variations:

pallavi – sanmuni janAdi – sanmuni gaNAdi
caraNam – Sankara putra – Sankara pura

.

സേനാ പതേ – രാഗം കാശീ രാമക്രിയാ – താളം ആദി

പല്ലവി

സേനാ പതേ പാലയ മാം
സന്മുനി ജനാദി പൂജിതാനന്ദ-കര

അനുപല്ലവി

കനക കുണ്ഡല ശോഭിത സുന്ദര
ശ്രീ നവ നന്ദനാദി യുത ധീര
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
പ്രണവോപദേശ ഗുരു ഗുഹാകാര
മാണിക്യ മകുട ധര കരുണാ-കര

ചരണമ്

വല്ലീ ദേവ സേനാനന്ദ-കര
വാഞ്ഛിതാര്ഥ പ്രദ ചതുര-തര കര
(മധ്യമ കാല സാഹിത്യമ്)
വേലായുധ ധര കുക്കുട ധ്വജ ധര
കാല ഹര ത്രിപുര ഹര ശങ്കര പുത്ര

variations:

പല്ലവി – സന്മുനി ജനാദി – സന്മുനി ഗണാദി
ചരണമ് – ശങ്കര പുത്ര – ശങ്കര പുര (ശങ്കര പുര

.

We will update this page, once we find comprehensive meaning. Feel free to contribute if you know.

.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.