Main Menu

Shyamala Dandakam (श्यामल दण्डकम्)

Composer: Kalidasa (active late 4th-early 5th century) was classical India’s master poet and dramatist. He demonstrated the expressive and suggestive heights of which the Sanskrit language is capable and revealed the very essence of an entire civilization. More...

Stotra: Shyamala Dandakam

Stuti: About Shyamala Devi.

Language: Sanskrit (संस्कृत)

 

 

Recitals


Shyamala Dandakam | श्यामल दण्डकम्     
Album: Unknown | Voice: D.K. Pattammal

Shyamala Dandakam | श्यामल दण्डकम्     
Album: Unknown | Voice: Thirvendram Sisters

Hide the Content

This Stotra was originally composed in Sanskrit. Other languages are for your convenienceमनिख्य वीणां उपललयन्थिं,
मदलसं मञ्जुल वाग विलासं,
महेन्द्र नील ध्युथि कोमलन्गीं,
मथाङ्ग कन्यां मनसा स्मरामि. 1

चथुर्भुजे चन्द्र कला वथंसे,
कुचोन्नाथे कुंकुम राग सोने,
पुन्द्रेक्षु पसन्गुस पुष्प बन,
हस्थे नमस्थे जगदैक मथ. 2

मथ मरकाथ श्याम, मथाङ्गी मध शालिनी,
कुर्यतः कदक्षं कल्याणि कदम्भ वन वासिनि. 3

जय मथाङ्ग थानये, जय नीलोल्पल ध्युथे,
जय संगीथ रसिके, जय लीला शुक प्रिये. 4

दण्डकं

जय जननि,
सुधा समुद्रन्थर उधुयन्मनि धीप संरूद विल्वदवि मध्य
कल्पध्रुम कल्प कदम्भ वास प्रिये,
क्र्थिवास प्रिये,
सर्व लोक प्रिये.

सदररब्ध संगीथ संभावना अ संभ्रम लोल नीपस्रगा बध चूली सनदथ्रिके,
सनुमतः पुथ्रिके,

शेखरी भूथ शीथंसु लेक मयूखवलिबध सुस्निग्ध नीलालक श्रेणी स्रिन्गरिथे,
लोक संभविथे,

काम लीला धनुसन्निभा ब्रुल्लथ पुष्प संदोह संदेह कृल्लोचने,
वाक् सुधा सेचने,

चारु गोर्चन पङ्ग केली ललभिरमे,
सुरमे,
रमे,

प्रोल्लसद्वालिका मोउक्थिक स्रेनिक चन्द्रिका मन्दलोथ्भसि लवन्यगन्दस्थालन्यथ कस्थुरिक पथर रेखा समुद्भूथ सौरभ्यसम्भ्रन्थ ब्रुन्गन्गणा गीथा संथ्री भवन मन्त्र थन्थ्रीस्वरे,
श्रुस्वरे,
हस्वरे,

वल्लकी वदन प्रक्रिया लोल थाली धल बध थादङ्ग भूषा विसेशन्विथे,
सिधा संमनिथे,

दिव्य हलमधो द्वेलहेलल सचक्षुरन्धोलन श्री समक्षिप्थ करनैक नीलोथ्फले,
पूरिथसेष लोकपि वञ्चपले,
स्रीफले

श्र्वेद बिन्दुल्ल सथ्फल लावण्य निष्यन्ध संधोह संदेह कृन्नसिक मोउक्थिके,
सर्व विस्वथ्मिके,
कलिके,

मुग्ध मन्दस्मिथोधर व्यक्था स्फुरल् पूग थंबूला कर्पूर गन्दोल्करे,
ज्ञान मुध्रकरे,
सर्वसंपथ्करे,
अद्मबस्वथ्करे,
स्रीकरे,

कुण्ड पुष्प ध्युथि स्निग्ध दन्थ वाली निर्मल लोल कल्लोल,
संमेलनस्मेर सोना धरे,
चारु वीणा धरे,
अक्व बिम्भ धरे,

श्रुललिथयौअनरम्भ चन्द्रयोध्वेला लावण्य दुघ्दर्नवविर् भव थ कंभु बिभोक ब्रुतः कन्धरे,
सथ्कल मन्धिरे,
मन्धरे,

दिव्य रथन प्रभा बन्दुःरचान्न हारधि भूषा समुध्योथ मननवध्यङ्ग शोभे,
शुभे,

रथन केयूर रस्मि चद पल्लव प्रोल्लसतः धोर्लथ रजिथे,
योगिभि पूजिथे,

विस्व दिन्ग मण्डल व्यापि मनिख्य थेज स्पुरतः कन्कनलन्गृथे,
विभ्रमलन्कृथे,
साधुभि पूजिथे,

वसररम्भ वेला संज्रुम्भमन अरविन्द प्रथि द्वन्द्वि पनिद्वये,
संथोथ्ध्यद्धये,
ऄवये,

दिव्यरथ्नोर्मिक धीथिथि स्थोम संध्यया मनन्गुली पाल वोध्यन्न खेन्दु प्रभा मण्डले,
संनाध घन्डले,
चितः प्रभा मण्डले,
प्रोल्लसतः खुण्डले,

थारकजल नीकस हरा वाली स्मेर चारु स्थान भोग भरनमन्मध्यवल्ली वाली स्चेधा वीची समुध्यतः समुल्लस सन्दर्सिथकरसौन्दर्य रथन करे,
वल्लेविब्रुथ्करे,
किंकर स्रीकरे,

हेमकुम्भोपमोथुङ्ग वक्षोज पर्व नंरे,
त्रिलोकवनंरे,

लसद्व्रुथ गम्भीर नाभी सरस्थीर सैवल संगकर स्याम रोमावली भूषणे,
मन्जु संभाषणे,

चारु सिञ्चतः कति सूत्र निर्बर्स्थिनङ्ग लीला धनु सिन्चिनीदंबरे,
दिव्य रथ्नंबरे,

पद्मरघोल्लसन्मेखाल मोउक्थि श्रेणी शोबजिथ स्वर्न भू ब्रुथाले.
चन्द्रिका सीथाले,

विकसिथ नवकिंसुक थर दिव्यंसुक चान्न चरूरु शोभा पर भूथ सिन्धूर सोनाय मनेन्द्र मातङ्ग हस्थार्गले,
वैभवन अर्गले,
स्यमले,

कोमल स्निघ्ध नीलोथ्पलोथ्पदिथ अनङ्ग थुन्नेर संगकरे दर जन्गलाथे,
चारु लीला गथे,

नंरदिक पाल सीमन्थिनि कुन्थलस्निघ्ध नील प्रभा पुञ्ज संजथ दुर्वन्गुरसङ्गी सारङ्ग संयोग रिन्गन्न खेन्दुज्ज्वले,
रोज्ज्वले,
निर्मले,

रह्वदेवेस लक्ष्मीस भूथेस थोयेस वनीस कीनास दैथ्येस यक्षेसवय्वग्नि कोटीर मनिख्य संगुष्ट बल थापोधम लक्षर सरुन्यथरुन्य लक्ष्मी ग्रहीथन्ग्रि पद्मे,
सुपद्मे,
उमे,

सुरुचिरा नवरथ्न पीत स्थिथे,
सुस्थिथे,
रथन पद्मासने,
रथन सिंहासने,
संकपद्मद्वयोपस्रिथे,
विश्रुथे,

थथर विग्नेस दुर्ग वतु क्सेथ्र पलैर्युथे,
मथ मथाङ्ग कन्या समूहन्विथे,
भैरवैर अष्टाभिर वेश्तिथे,

मञ्जुल मेनाकध्यङ्ग नमनिथे,
देवी वमधिभि शक्थीहि सेविथे,
मथुर्क मण्डलैर मन्दिथे,
यक्ष गन्धर्व सिधन्गणा मण्डलैर अर्चिथे,
पञ्च बनथ्मिके,
पञ्च बनेनरथ्य च संभविथे,
प्रीथिभजा वसन्थेन चानन्दिथे,

भक्थि बाजं परम् श्रेयसे,
कल्पसे योगिनां मनसे ध्योत्हसे,
गीथा विध्य विनोधति तृष्णेन कृष्णेन संपूज्यसे,
भक्थिमस्चेदसा वेधस स्थूयसे,
विस्व ह्रुध्येन वध्येन विध्यधरैर घीयसे,

श्रवण हरण दक्शिनक्वनय वीणाय किन्नरैर घीयसे,
यक्ष गन्दर्व सिधन्गणा मण्डलैर अर्च्यसे,
सर्व सोउभग्य वन्चवहिर्वधुधिर् सुराणां समाराध्यसे,

सर्व विध्य विसेशथ्मकं, चदु गथ समुचारणं,
कन्द मुलोल्ल सद्वर्न राजि त्रयं,
कोमल स्यमलो धर पक्ष द्वयम्,
थुण्ड शोभथि धूरि भवतः किसुकं थं शुकं,
ललयन्थि परिक्रीदसे,

पाणि पद्मद्वये नक्षमलमपिस्प्तिकीं ज्ननसरथ्मकं पुस्तकन्गुसं पास बिब्रथियेनसन्चिन्थ्य्से, तस्य वक्थ्रन्थरल् गद्य पद्यथ्मिक भरथिनिस्सरेतः,
येन वा यवक भक्रुइथीर् बव्यसे तस्य वस्यभवन्थि स्थ्रिय पुरुष येन वा सथकुम्भद्युथिर भावयसे सोपिलक्ष्मि सःअसरैर परिक्रीदाथे,

किन्न सिध्येद्वपु श्यामलं कोमलं छन्द्रचूदन्विथम् थावकं ध्यथ थस्य केलिवनं नन्दनं थास्यभद्रसनं भूथालं, थस्य घीर देवथा किंकरी थस्य चज्ञाकरिस्री स्वयम्,

सर्व थीर्थथ्मिके,
सर्व मन्त्रथ्मिके,
सर्व यन्त्रथ्मिके,
सर्व शक्थ्यथ्मिके,
सर्व पीदथ्मिके,
सर्व थथ्वथ्मिके,
सर्व विध्यथ्मिके,
सर्व योगथ्मिके,
सर्व नदथ्मिके,
सर्व शब्दथ्मिके,
सर्व विस्वथ्मिके,
सर्व वर्गथ्मिके,
सर्व सर्वथ्मिके,
सर्वगे, सर्व रूपे, जगन मथ्रुके,
पाहि मां, पाहि मां, पाहि मां,
देवी थुभ्यं नाम, देवी थुभ्यं नाम. देवी थुभ्यं नाम.
.


మనిఖ్య వీనం ఉపలలయంతిం,
మదలాసం మంజుల వాగ్ విలాసం,
మహేంద్ర నీల ద్యుతి కొమలన్గిం,
మతంగా కన్యం మానస స్మరామి. 1

చతుర్భుజే చంద్ర కల వతంసే,
కుచోన్నతే కుంకుమ రాగా సోనే,
పున్ద్రేక్షు పసంగుస పుష్ప బన,
హస్తే నమస్తే జగదైక మత. 2

మత మరకత శ్యామ, మాతంగి మధ శాలిని,
కుర్యాత్ కదక్షం కళ్యాణి కడంభ వన వాసిని. 3

జయ మతంగా తనయే, జయ నీలోల్పల ధ్యుతే,
జయ సంగీత రసికే, జయ లీల శుక ప్రియే. 4

దండకం

జయ జనని,
సుధా సముద్రన్తార్ ఉదుయన్మని దీప సంరూడ విల్వాదవి మధ్య
కల్పద్రుమ కల్ప కడంభ వస ప్రియే,
క్రితివాస ప్రియే,
సర్వ లోక ప్రియే.

సదరరబ్ద సంగీత సంభావన అ సంభ్రమ లోల నీపస్రగా బాధ చూలి సనదత్రికే,
సనుమత్ పుత్రికే,

శేఖరి భూత శీతంసు లేక మయూఖవలిబాధ సుస్నిగ్ధ నీలాలక శ్రేణి శ్రింగారితే,
లోక సంభావితే,

కామా లీల ధనుసంనిభ బృల్లత పుష్ప సందోహ సందేహ క్రుల్లోచనే,
వాక్ సుధా సేచనే,

చారు గోర్చన పంగ కేళి లలభిరమే,
సురమే,
రమే,

ప్రోల్లసద్వాలిక మౌక్తిక శ్రేణిక చంద్రిక మండలోత్భాసి లవన్యగందస్తలన్యత కస్తూరిక పాత్రా రేఖ సముద్భూత సౌరభ్యసంభ్రంత బృంగంగన గీత సంతరీ భవన్ మంత్ర తన్త్రీస్వరే,
సుస్వరే,
భాస్వరే,

వాళ్ళకి వాదన ప్రక్రియ లోల తలి దల బాధ తదంగ భూష విసేశంవితే,
సిధ సంమనితే,

దివ్య హలమదో ద్వేలహెలల సచాక్షురందోలన శ్రీ సంక్షిప్త కారానిక నీలోత్ఫలె,
పూరితసేశ లోకపి వంచాపలె,
శ్రీఫలె

స్వేద బిందుల్ల సత్ఫల లావణ్య నిష్యంద సందోహ సందేహ క్రున్నసిక మౌక్తికే,
సర్వ విస్వత్మికే,
కాళికే,

ముగ్ధ మండస్మితోధర వ్యక్త స్ఫురాల్ పూగా తాంబూల కర్పూర గందోల్కరే,
జనన ముధ్రకరే,
సర్వసంపత్కరే,
పద్మబస్వత్కరే,
శ్రీకరే,

కుండ పుష్ప ద్యుతి స్నిగ్ధ దంత వాలి నిర్మల లోల కల్లోల,
సంమేలనస్మెర సోన దారే,
చారు వీణ దారే,
పక్వ బిమ్భ దారే,

ఉలలిథయౌఅనరమ్భ చంద్రయోద్వేల లావణ్య దుఘ్దర్నవవిర్ భావ థ్ కంభు బిభోక బృత్ కంధరే,
సత్కల మందిరే,
మందరే,

దివ్య రత్న ప్రభ బండుహ్రచాన్న హారధి భూష సముద్యోత మననవధ్యంగా శోభే,
శుభే,

రత్న కేయూర రశ్మి చాడ పల్లవ ప్రోల్లసత్ దోర్లత రాజితే,
యోగిభి పూజితే,

విశ్వ డింగ్ మండల వ్యాపి మనిఖ్య తేజ స్పురత్ కంకనలన్గ్రుతే,
విభ్రమలన్క్రుతే,
సాధుభి పూజితే,

వసరరంభ వేల సంజ్రుమ్భామన అరవింద ప్రతి ద్వంద్వి పనిద్వాయే,
సంతోత్ధ్యద్ధాయే,
అద్వాయే,

దివ్యరత్నోర్మిక దీతితి స్తోమ సంధ్యయ మనంగులి పల వోధ్యన్న ఖెండు ప్రభ మండలే,
సన్నద ఘందలే,
చిత్ ప్రభ మండలే,
ప్రోల్లసత్ ఖున్దలే,

తరకజల నీకస హరా వలీ స్మేర చారు స్థాన భోగ భారనమన్మధ్యవల్లీ వలీ స్చెద వీచి సముద్యత్ సముల్లాస సందర్సితకరసౌన్దర్య రత్న కారే,
వల్లెవిబృత్కరే,
కిమ్కర శ్రీకరే,

హేమకుమ్భోపమోతుంగా వక్షోజ పరవ నమరె,
త్రిలోకవనంరే,

లసద్వ్రుత గంభీర నాభీ సరస్తీర శైవల సంగకార శ్యామ రోమవాలీ భూశానే,
మంజు సంభాశానే,

చారు సిన్చాత్ కటి సూత్ర నిర్బర్స్తినంగా లీల ధను సిన్చినీడంబారే,
దివ్య రాత్నంబారే,

పద్మరఘోల్లసంమేఖాల మౌక్తి శ్రేణి శోబజిత స్వర్ణ భూ బృతలే.
చంద్రిక సీతలే,

వికసిత నవకిమ్సుక తార దివ్యంసుక చన్న చరూరు శోభ పర భూత సింధూర సోనయ మణేంద్ర మతంగా హస్తర్గాలే,
వైభవాన్ అర్గాలే,
శ్యామలే,

కోమల స్నిఘ్ద నీలోత్పలోత్పదిత అనంగ తున్నెర సంగాకరే దార జంగాలతే,
చారు లీల గతే,

నమ్రాదిక్ పల సీమంతిని కున్తలస్నిఘ్ద నీల ప్రభ పంజా సంజాత దుర్వంగురసంగి సారంగ సంయోగ రింగన్న ఖేన్డుజ్జ్వలె,
ప్రోజ్జ్వలె,
నిర్మలే,

ప్రహ్వాదేవేస లక్ష్మీసా భూతేశ తోఎస వనీస కీన్స దైత్యేస యక్షేసవయ్వగ్ని కోటీర మనిఖ్య సంగుష్ట బాల తపోధామ లక్షర సరున్యతరున్య లక్ష్మి గ్రహీతంగ్రి పదమే,
సుపద్మే,
ఉమే,

సురుచిర నవరత్న పీత స్థితే,
సుస్తితే,
రత్న పద్మాసనే,
రత్న సింహసనే,
సంకపద్మద్వాయోపశ్రితే,
విశ్రుతే,

తత్ర విగ్నేస దుర్గ వటు క్షేత్ర పలైర్యుతే,
మత మతంగా కన్య సమూహన్వితే,
భైరవైర్ అష్టభిర్ వేష్టితే,

మంజుల మేనకధ్యంగా నమనితే,
దేవి వామదిభి శక్తిహి సేవితే,
మతుర్క మండలైర్ మండితే,
యక్ష గంధర్వ సిదంగన మండలైర్ అర్చితే,
పంచ బనత్మికే,
పంచ బనేనరత్య చ సంభావితే,
ప్రీతిభాజా వసంతేన చానండితే,

భక్తి బాజం పరం శ్రేయసే,
కల్పసే యోగినాం మనసే ద్యోతాసే,
గీత విద్య వినోదటి త్రుశ్నేన కృష్ణేన సంపూజ్యాసే,
భాక్తిమస్చేదాస వేధస స్తూయసే,
విశ్వ హృదఎన వదఎన విధ్యధరైర్ ఘీయసే,

శ్రవణ హరణ దక్షినక్వనయ వీణయ కిన్నరైర్ ఘీయసే,
యక్ష గందర్వ సిదంగన మండలైర్ అర్చ్యసే,
సర్వ సౌభాగ్య వంచావహిర్వదుదిర్ సురానం సమరధ్యసే,

సర్వ విద్య విసేశాత్మకం, చదువు గత సముచారణం,
కంద ములోల్ల సద్వార్ణ రాజి త్రయం,
కోమల స్యమలో ధర పక్ష ద్వయం,
తుండ శోభాతి దూరి భవత్ కిసుకం తం శుకం,
లలయంతి పరిక్రీదాసే,

పని పద్మద్వాయే నక్షమలమపిస్ఫతికీం జ్ఞానసరత్మకం పుస్తకంగుసం పస బిబ్రతిఎనసంచిన్త్య్సే, తస్య వక్త్రంతరాల్ గద్య పద్యాత్మిక భారతినిస్సరేత్,
యేన వా యవక భక్రుఇథేర్ బవ్యసే తస్య వస్యభావంతి సత్రియా పురుష యేన వా సతకుమ్భాద్యుతిర్ భావ్యసే సోపిలక్ష్మి సహసరైర్ పరిక్రీదతే,

కిన్న సిదఎద్వాపు శ్యామలం కోమలం చంద్రచూదంవితం తావకం దయత తస్య కేలివనం నందనం తస్యభాద్రసనం భూతలం, తస్య గ్హీర్ దేవత కిమ్కరి తస్య చాజ్ఞాకరిశ్రీ స్వయం,

సర్వ తీర్తత్మికే,
సర్వ మంత్రాత్మికే,
శ్రావ యంత్రత్మికే,
సర్వ శక్త్యత్మికే,
సర్వ పీడత్మికే,
సర్వ తత్వత్మికే,
సర్వ విధ్యత్మికే,
సర్వ యోగాత్మికే,
సర్వ నడత్మికే,
సర్వ శబ్దత్మికే,
సర్వ విస్వత్మికే,
సర్వ వర్గాత్మికే,
సర్వ సర్వత్మికే,
సర్వాగే, సర్వ రూపే, జగన్ మత్రుకే,
పాహి మాం, పాహి మాం, పాహి మాం,
దేవి తుభ్యం నమ, దేవి తుభ్యం నమ. దేవి తుభ్యం నమ.
.


மணிக்ஹ்ய வீணாம் உபலலயந்திம்,
மடலசம் மஞ்சுளா வாக் விலாசம்,
மகேந்திர நீல த்யுதி கொமலங்கிம்,
மதங்க கண்யம் மனச ஸ்மராமி. 1

சதுர்புஜே சந்திர கல வதம்சே,
குசொன்னதே கும்கும ரக சொனே,
புன்றேக்ஷு பசங்குச புஷ்பா பான,
ஹஸ்தே நமஸ்தே சாகடிக்க மத. 2

மத மரகத ஷ்யாமா, மாதங்கி மத ஷாலினி,
குரித் கடாக்ஷம் கல்யாணி கடம்பா வன வாசினி. 3

ஜெயா மதங்க தனையே, ஜெயா நீலோல்பல த்யுதே,
ஜெயா சங்கீத ரசிகே, ஜெயா லீலா சுக பரியே. 4

தண்டகம்

ஜெயா ஜனனி,
சுதா சமுட்ரந்தர் உதுயன்மணி தீபா சம்ரூட வில்வாடவி மத்ய
கல்பத்ருமா கல்ப கடம்பா வாச பரியே,
க்ரித்திவாச பரியே,
சர்வ லோக பரியே.

சடரரப்த சங்கீத சம்பாவன எ சம்பிரம லோல நீபச்ரக பாத சூலி சனடத்ரிகே,
சனுமத் புத்ரிகே,

ஷேக்ஹாரி பூத ஷீதம்சு லேகா மயூக்ஹவளிபாத சுச்நிக்த நீலாலக ஸ்ரேணி ஸ்ரிங்கரிதே,
லோக சம்பாவிதே,

கம லீலா தனுசன்னிபா ப்ருல்லாத புஷ்பா சண்டோஹா சந்தேக க்ருல்லோச்சனே,
வக சுதா செச்சனே,

சாரு கோர்ச்சனா பங்க கேலி லாலாபீரமே,
சுரமே,
ரமே,

ப்ரோள்ளசத்வாளிக்க மௌக்திக ஸ்ரேணிக்க சந்திரிகா மண்டலோத்பாசி லாவண்யகண்டச்தலன்யாத கச்துரிக்க பதற ரேக்ஹா சமுட்பிஊதா சௌரபியசம்பிறந்த ப்ருங்கங்கான கீதா சந்த்ரீ பவன் மன்ற தந்த்ரீஸ்வரே,
சுஸ்வரே,
பாஸ்வரே,

வல்லகி வதனா ப்ரக்ரிய லோல தளி தள பாத தடங்க போஒஷா விசெஷன்விதே,
சித சம்மநிதே,

திவ்ய ஹலமதோ ட்வேலஹெலாலா சச்சக்ஷுரந்தோளன ஸ்ரீ சமக்ஷிப்த காரணிக நீலோத்ப்ஹலே,
பூரிதசெஷா லோகபி வஞ்சபலே,
ஸ்ரீப்ஹலே

ஸ்வேதா பின்டுள்ள சத்ப்ஹ்ள லாவண்யா நிஷ்யந்த சந்தோஹா சந்தேக க்ருன்னசிக மௌக்திகே,
சர்வ விஸ்வத்மிகே,
காளிகே,

முக்த மண்டச்மிதொதர வ்யக்த ச்ப்ஹுரல் போக தாம்பூல கற்பூர கண்டோல்கரே,
ஜனன முத்ரகரே,
சர்வசம்பத்கரே,
பத்மபஸ்வத்கரே,
ஸ்ரீகரே,

குண்ட புஷ்பா த்யுதி ஸ்நிக்த தந்த வலி நிர்மலா லோல கல்லோல,
சம்மேலனச்மேற சொன தரே,
சாரு வீனா தரே,
பகவா பிம்பா தரே,

உலலிதயௌஅநரம்ப்ஹ சன்றயோத்வேல லாவண்யா டுக்ஹ்டர்ணவவிர் பாவ த கம்பு பிப்ஹோக பிருத் கந்தரே,
சத்கல மந்திரே,
மாந்தரே,

திவ்ய ரத்னா பிரபா பண்டுஹ்ரசான்ன ஹாரதி போஒஷா சமுத்யோத மனனவத்யங்க ஷோப்ஹி,
ஷுப்ஹி,

ரத்னா கேயுர ரஸ்மி சட பல்லவ ப்ரோள்ளசத் தோர்லாத ரசித்தே,
யோகிபிய் பூஜிதே,

விஸ்வ டிங் மண்டல விபி மணிக்ஹ்ய தேச ஸ்புரத் கண்கனலன்க்ருதே,
விபிரமலன்க்ருதே,
சதுபிய் பூஜிதே,

வசரரம்பா வேல சம்ஜ்ரும்பாமான அரவிந்த பிரதி ட்வண்ட்வி பணிட்வயே,
சந்தொத்த்யட்தையே,
அட்வே,

திவ்யரத்நோர்மிக தீதிதி ச்தொம சந்த்யாய மனங்குளி பல வோத்யன்ன க்ஹெண்டு பிரபா மண்டலே,
சன்னத கண்டாலே,
சித் பிரபா மண்டலே,
ப்ரோள்ளசத் க்ஹுண்டாலே,

தரகஜல நீகச ஹரா வலி சமேர சாரு ஸ்தான போக பாரனமன்மத்யவல்லீ வலி ச்செத வீசி சமுதயத் சமுல்லச ஸந்டர்ஸிதகரஸௌந்டர்ய ரத்னா கரே,
வல்லேவிப்ருத்கரே,
கிம்கர ஸ்ரீகரே,

ஹெமகும்ப்ஹோபமொதுங்க வக்ஷோஜா பரவ நமரே,
ற்றிலோகவனம்ரே,

லசத்வ்ருத கம்பிஈர நபிஈ சரச்தீர சிவால சங்ககர சயாம ரோமவஅலீ போஒஷனே,
மஞ்சு சம்பாஷனே,

சாரு சின்சத் கடி சூத்திர நிர்பர்ச்திணங்க லீலா தனு சிஞ்சிநீடம்பரே,
திவ்ய ரத்னம்பரே,

பத்மரக்ஹோள்ளசன்மேக்ஹ்ள மௌக்தி ஸ்ரேணி ஷோபஜித ஸ்வர்ண ப்ஹூ ப்ருதலே.
சந்திரிகா சீதலே,

விகசித நவகிம்சுக தர திவ்யம்சுக சன்ன சரூறு ஷோபா பர பூத சிந்தூர சோனைய மநேன்ற மடங்க ஹச்தர்களே,
வைபாவன் அர்களே,
ச்யமலே,

கோமள ச்நிக்ஹ்த நீலோத்பலோத்படித அனங்க துன்னேற சங்ககரே தர ஜன்கலதே,
சாரு லீலா கதே,

நம்ரடிக் பல சீமந்தினி குந்தலச்நிக்ஹ்த நீல பிரபா பஞ்சா சம்ஜாதா துர்வங்குரசங்கி சரங்க சம்யோக ரிங்கன்ன க்ஹெண்டுஜ்ஜ்வலே,
ப்ரோஜ்ஜ்வலே,
நிர்மலே,

ப்ரகுவதேவேச லக்ஷ்மீச போஒதேச தொஎச வநீச கீனச டைதஎச யக்ஷேசவய்வக்னி கோடீர மணிக்ஹ்ய சங்குஷ்ட பாலா தபோதம லக்ஷர சருன்யதருன்ய லக்ஷ்மி க்ரஹேதந்க்ரி படமே,
சுபட்மே,
உமே,

சுருசிற நவரத்ன பீட ஸ்திதே,
சுச்திதே,
ரத்னா பத்மசனே,
ரத்னா சிம்ஹசனே,
சங்கபத்மத்வாயோபஸ்ரிதே,
விஸ்ருதே,

தாத்ரா விக்னேச துர்கா வடு க்செத்ரா பளைர்யுதே,
மத மதங்க கன்னி சமூஹன்விதே,
பைரவைர் அஷ்டபீர் வேஷ்டிதே,

மஞ்சுளா மேனகத்யங்க நமநிதே,
தேவி வமதிபிய் ஷக்திஹி செவிதே,
மாதுர்கா மண்டளைர் மண்டிதே,
யக்ஷ கந்தர்வா சிதங்கான மண்டளைர் அர்ச்சிதே,
பஞ்ச பானத்மிகே,
பஞ்ச பநேனரத்ய ச சம்பாவிதே,
ப்ரீதிபாஜா வசந்தென சானண்டிதே,

பக்தி பாசம் பரம் ஸ்ரேயசே,
கல்பசே யோகிநாம் மனசே த்யோதசே,
கீதா வித்யா விநோதடி ற்றுஷ்நென கிருஷ்நென சம்பூஜ்யசே,
பாக்திமச்செடச வேதச ச்தூயசே,
விஸ்வ ஹ்ருதஎன வதென வித்யதரைர் க்ஹீயசே,

சரவண ஹரன டக்ஷினக்வனைய வீணாய கின்னரைர் க்ஹீயசே,
யக்ஷ கண்டர்வா சிதங்கான மண்டளைர் அற்ச்யசே,
சர்வ சௌபாக்ய வஞ்சவஹிர்வதுதிர் சூரணம் சமரத்யசே,

சர்வ வித்யா விசெஷத்மகம், சடு கத சமுசாரணம்,
கண்ட முலோள்ள சட்வர்ண ராஜி த்ரயம்,
கோமள ச்யாமலோ தர பக்ஷ த்வயம்,
துண்ட ஷோபாதி தூரி பாவத் கிசுகம் தம் சுகம்,
லாலாயந்தி பரிக்ரீடசே,

பனி பத்மட்வயே நக்ஷமலமபிச்ப்ஹடிகீம் ஜ்னனசரத்மகம் புச்டகங்குசம் பாச பிப்ரதிஎனசஞ்சிந்த்ய்சே, தஸ்ய வக்த்ரன்தறல் கடய பட்யத்மிக பாரதிநிச்சறேத்,
என வா யாவக பாக்றிதீர் பவ்யசே தஸ்ய வச்யபாவந்தி சத்ரிய புருஷ என வா சதகும்பாத்யுதிர் பாவ்யசே சொபிலக்ஷ்மி சஹாசரைர் பரிக்ரீடதே,

கிண்ண சிதஎட்வபு ஷ்யமலம் கோமளம் சன்றசூடன்விதம் தவக்கம் தயது தஸ்ய கேளிவனம் நந்தனம் தச்யபாட்ரசனம் போஒதளம், தஸ்ய க்கிர் தேவாத கிம்கரி தஸ்ய சஜ்னகரிச்ரீ ஸ்வயம்,

சர்வ தீர்தத்மிகே,
சர்வ மன்றத்மிகே,
சரவ யன்ற்றத்மிகே,
சர்வ ஷக்த்யத்மிகே,
சர்வ பீடத்மிகே,
சர்வ தத்வத்மிகே,
சர்வ வித்யத்மிகே,
சர்வ யோகத்மிகே,
சர்வ நடத்மிகே,
சர்வ ஷப்டத்மிகே,
சர்வ விஸ்வத்மிகே,
சர்வ வர்கத்மிகே,
சர்வ சர்வத்மிகே,
சர்வகே, சர்வ ரூபே, ஜகன் மத்ருகே,
பஹி மாம், பஹி மாம், பஹி மாம்,
தேவி துப்யம் நாம, தேவி துப்யம் நாம. தேவி துப்யம் நாம.
.


Manikhya veenaam upalalayanthim,
Madalasam manjula vaag vilasam,
Mahendra Neela dhyuthi komalangim,
Mathanga kanyam manasa smarami. 1

Chathurbhuje Chandra kala vathamse,
Kuchonnathe kumkuma raga sone,
Pundrekshu pasangusa pushpa bana,
Hasthe namasthe jagadaika matha. 2

Matha marakatha shyama, Mathangi madha shalini,
Kuryath kadaksham kalyani kadambha vana vasini. 3

Jaya Mathanga thanaye, Jaya Neelolpala dhyuthe,
Jaya Sangeetha rasike, Jaya Leela shuka priye. 4

Dandakam

Jaya janani,
sudha samudranthar udhuyanmani dheepa samrooda vilwadavi Madhya
Kalpadhruma kalpa kadambha vasa priye,
krithivasa priye,
sarva loka priye.

Sadararabdha sangeetha sambhavana a sambhrama lola neepasraga badha chooli sanadathrike,
Sanumath puthrike,

Shekhari bhootha sheethamsu leka mayookhavalibadha susnigdha neelaalaka sreni sringarithe,
Loka Sambhavithe,

Kama leela dhanusannibha brullatha pushpa sandoha sandeha krullochane,
Vak sudha sechane,

Charu gorchana panga keli lalabhirame,
surame,
rame,

Prollasadvalika moukthika srenika chandrika mandalothbhasi lavanyagandasthalanyatha kasthurika pathra rekha samudbhootha sourabhyasambhrantha brungangana geetha santhree bhavan mantra thanthreesware,
Susware,
Bhasware,

Vallaki vadana prakriya lola thali dhala badha thadanga bhoosha viseshanwithe,
Sidha sammanithe,

Divya halamadho dwelahelala sachakshurandholana sri samakshiptha karanaika neelothphale,
poorithasesha lokapi vanchapale,
sreephale

Sweda bindulla sathphala lavanya nishyandha sandhoha sandeha krunnasika moukthike,
Sarva viswathmike,
Kalike,

Mugdha mandasmithodhara vyaktha sphural pooga thamboola karpoora gandolkare,
Jnana mudhrakare,
Sarvasampathkare,
Padmabaswathkare,
Sreekare,

Kunda pushpa dhyuthi snigdha dantha vali nirmala lola kallola,
Sammelanasmera sona dhare,
Charu veena dhare,
Pakwa bimbha dhare,

Sulalithayouanarambha chandrayodhvela lavanya dughdarnawavir bhava th kambhu bibhoka bruth kandhare,
Sathkala mandhire,
Mandhare,

Divya rathna prabha banduhrachaanna haaradhi bhoosha samudhyotha mananavadhyanga shobhe,
Shubhe,

Rathna keyura rasmi chada pallava prollasath dhorlatha rajithe,
Yogibhi poojithe,

Viswa ding mandala vyapi manikhya theja spurath kankanalangruthe,
Vibhramalankruthe,
Sadhubhi poojithe,

Vasararambha vela samjrumbhamana aravinda prathi dwandwi panidwaye,
Santhothdhyaddhaye,
Adwaye,

Divyarathnormika dheethithi sthoma sandhyaya mananguli pala vodhyanna khendu prabha mandale,
Sannadha ghandale,
Chith prabha mandale,
Prollasath khundale,

Tharakajala neekasa haraa valee smera charu sthana bhoga bharanamanmadhyavallee valee schedha veechi samudhyath samullasa sandarsithakarasoundarya rathna kare,
Vallevibruthkare,
Kimkara sreekare,

Hemakumbhopamothunga vakshoja parava namre,
Trilokavanamre,

Lasadvrutha gambheera nabhee sarastheera saivala sangakara syama romavalee bhooshane,
Manju sambhashane,

Charu sinchath kati soothra nirbarsthinanga leela dhanu sinchineedambare,
Divya rathnambare,

Padmaraghollasanmekhala moukthi sreni shobajitha swarna bhoo bruthale.
Chandrika seethale,

Vikasitha navakimsuka thara divyamsuka channa charooru shobha para bhootha sindhoora sonaya manendra matanga hasthargale,
Vaibhavan argale,
Syamale,

Komala snighdha neelothpalothpaditha ananga thunnera sangakare dara jangalathe,
Charu leela gathe,

Namradik pala seemanthini kunthalasnighdha neela prabha punja samjatha durvangurasangi saranga samyoga ringanna khendujjwale,
Projjwale,
Nirmale,

Prahwadevesa lakshmeesa bhoothesa thoyesa vaneesa keenasa daithyesa yakshesavayvagni koteera manikhya sangushta bala thapodhama lakshara sarunyatharunya Lakshmi graheethangri padme,
Supadme,
Ume,

Suruchira navarathna peeta sthithe,
Susthithe,
Rathna padmasane,
Rathna simhasane,
Sankapadmadvayopasrithe,
Vishruthe,

Thathra vignesa durga vatu ksethra palairyuthe,
Matha mathanga kanya samoohanvithe,
Bhairavair ashtabhir veshtithe,

Manjula menakadhyanga namanithe,
Devi vamadhibhi shakthihi sevithe,
Mathurka mandalair mandithe,
Yaksha gandharwa sidhangana mandalair archithe,
Pancha banathmike,
Pancha banenarathya cha sambhavithe,
Preethibhajaa vasanthena chaanandithe,

Bhakthi baajam param sreyase,
kalpase yoginaam manase dhyothase,
Geetha vidhya vinodhati trushnena krishnena sampoojyase,
Bhakthimaschedasa vedhasa sthooyase,
Viswa hrudhyena vadhyena vidhyadharair gheeyase,

Sravana harana dakshinakwanaya veenaya kinnarair gheeyase,
Yaksha gandarwa sidhangana mandalair archyase,
Sarva soubhagya vanchavahirvadhudhir suranam samaradhyase,

Sarva Vidhya viseshathmakam, chadu gatha samuchaaranam,
Kanda mulolla sadwarna raji thrayam,
Komala syamalo dhara paksha dwayam,
Thunda shobhathi dhoori bhavath kisukam tham shukam,
Lalayanthi parikreedase,

Pani padmadwaye nakshamalamapisphatikeem jnanasarathmakam pustakangusam pasa bibrathiyenasanchinthyse, tasya vakthrantharal gadya padyathmika bharathinissareth,
Yena vaa yavaka bhakruitheer bavyase tasya vasyabhavanthi sthriya purusha yena vaa sathakumbhadyuthir bhavyase sopiLakshmi sahasarair parikreedathe,

Kinna sidhyedwapu shyamalam komalam Chandrachoodanwitham thavakam dhyatha thasya kelivanam nandanam thasyabhadrasanam bhoothalam, thasya gheer devatha kimkari thasya chajnakarisree swayam,

Sarva Theerthathmike,
Sarva mantrathmike,
Srava yantrathmike,
Sarva shakthyathmike,
Sarva peedathmike,
Sarva thathwathmike,
Sarva vidhyathmike,
Sarva yogathmike,
Sarva nadathmike,
Sarva shabdathmike,
Sarva viswathmike,
Sarva vargathmike,
Sarva sarvathmike,
Sarvage, Sarva roope, Jagan mathruke,
Pahi maam, Pahi Maam, Pahi maam,
Devi thubhyam nama, Devi Thubhyam nama. Devi thubhyam nama.
.


I meditate on the daughter of Matanga,
Who plays the veena made of precious gems,
Who has become lazy due to her exuberance,
Who is blessed with very sweet words,
Who has a pretty mien which shines like the blue gem. 1

My salutations to that mother of universe,
Who has four hands,
Who wears the crescent as an ornament,
Who has very high breasts,
Who is of the colour of saffron,
And who holds flower, sugar cane, rope, arrow,
The goad and pundareeka in her hands. 2

Please bless me with a side long glance,
Oh daughter of sage Mathanga,
Who is my mother,
Who is as green as an emerald,
Who is exuberant,
Who blesses with all that is good,
And who lives in the forest of Kadambha*.
*Kadambha is a tree called Nauclea cadamba. It is said to put forth orange, fragrant buds at the roaring of thunder clouds. 3

Victory to the daughter of Mathanga,
Victory to her who resembles Neelothphala* flowers,
Victory to her who enjoys music,
Victory to her who likes the playful parrot.
* blue lotus flower. 4

Dandakam

Victory to the mother
Whois interested always in living in the forest of Kadamba trees which aresimilar to the wish giving Kalapaka trees and which is in the forest ofVilwa trees and which is situated in the gem island in the sea ofnectar,
Who is the consort of Lord Shiva,
Who is the darling of all the world,

Who has her posterior decorated by her dancing hair which has been freed by the raising crescendo of the soulful music,
Who is the daughter of the mountain,

Who is extremely pretty with her bluish black hair curls which shine due tothe light emanating from the cold crescent which she wears on her head,
Who is respected by all the world,

Who has eye lashes which resemble the flower arrows coming from the playful bow of the God of love,
Who cools down the universe with nectar like words,

Who is very pretty with her Thilaka* made of musk,
Who makes all the world happy,
Who is Rama, the goddess Lakshmi,
* Dot in the middle of the forehead

Whois with the charming sound of Veena mixed with appropriate beats ,strengthened by the several bees ,which rush towards the incenses ofthe marks of musk made on her pretty necks and the light emanating fromthe ornaments she wears in her ears made of very precious gems whichput to shame the light of the universe of the moon,
Who has very pleasing musical voice,
Who shines with her very pretty features,

Who wears the ear ornaments made of palm leaves when she plays the musical instrument called Vallaki*,
Who is recognized by great sages,
* A stringed instrument similar to Veena

Whowears ear studs made of neelothphala flowers , whose shine is more thanthe light of her divine glances that emanate from her very pretty eyeswhich are red colured because of the divine alcoholic spirits drunk byher,
Who grants all wishes for all people of the world,
Who grants wealth and happiness

Whohas nose rings, which makes one wonder whether it is made by theperspiration on her pretty forehead which has flown down from there andcrystallized on her nose,
Who is the soul of all the world,
Who also assumes the form of Kali,

Whohas a pretty face which easily showers smiles and which is made byprettier by the areca nut, Thamboola* (Betel leaf, lime and areca nut)and camphor in her mouth,
Who shows the symbol of jnana (wisdom)
Who has all types of wealth,
Who holds the lotus flower in her hand,
Who grants good blessings,
* Betel leaf, lime and areca nut

Whois having the soft sweet reddish smile which comes in waves from thevery pretty set of teeth with its white shine similar to the garlandmade of white jasmine buds,
Who holds in her hand the pretty Veena,
Who is having reddish lips like the Bimba fruits,

Whois having the bright white conch like neck which has arisen from theocean of milk at the time of high tide that too at the moonrise of thevery pretty new youth,
Who is the personification of all arts,
Who is voluptuous,

Whois having the total blemish less luster created by her shining parts ofthe body which are decorated by several garlands and ornaments made byholy gems,
Who is the personification of all that is good,

Whois pretty because of her two arms which shine like young tendrilsdecorated by the shining armlets made of umpteen rathnas (gems),
Who is being worshipped by sages,

Who wears bangles, the light of whose gems spread all over the world,
Who is also very pretty because of all that she wears,
Who is worshipped by holy people,

Who has two hands which challenge in their beauty the luster of newly opened lotus flowers at the rise of the sun,
Who always rains the shower of mercy,
Who is the one in whom there is no two,

Whohas very pretty fingers which has the luster emanating from her nailsand which are decorated by several rings studded with very preciousjewels which is similar to the luster of the moon,
Who is worshipped lord by Indra, the king being of devas,
Who is surrounded the holy light of God emanating from the chith*,
Who wears ear studs which have great luster,
* The eternal consciousness

Whois an ocean of beauty due to the three wave like lines which are formedin her middle due to a slight bent caused by her very attractive andheavy breasts which are happily pretty due to the luster of severalchains that she wears which resemble a bevy of stars,
Who plays the sacred veena,
Who blesses her devotees with wealth,

Who has a look of humility due to the slight bent caused by her very heavy golden breasts,
Who is being worshipped by all the people of all the three worlds,

Whoshines due to pretty greenish black hair which appears like the thinrow of water plants surrounding her lake like deep ,round andattractive belly button,
Who has a very attractive speech,

Whodefeats the lovely sugarcane bow of the God of love in arousingpassionate love by just using the slight shake of her golden belt,
Who wears silk studded with gems,

Whoby the shine of the diamond studded bells which are tied to her goldenbelt and which lessen the beauty of the greenish valley of the MountMeru,
Who is as cool as the moon light,

Whohas very pretty thighs hidden by the holy cloth which is as red as thefully open flowers of palas* tree and which defeats the prettiness ofthe trunk of Iravatha** which has the pasting of a saffron coat,
Who has the ever flowing grace without hindrance emanating from her,
Who is a dark beauty,
* A holy tree of India with reddish flowers. ** The elephant of Indra which arose from the ocean of milk.

Who has very beautiful knee caps resembling the quiver of the God of love, which is shiningly pretty and made of dark flowers,
Who has very pretty feminine gait,

Whohas lustrous and the crescent like nails, which are bent and saluted bythe wives of the eight lord of directions whose flowing hair isattracted by deer who think is as the luscious grass,
Who has a wholly lustrous mien,
Who is holy and pure,

Whohas lotus like feet which shine in the light emanating from the crownsof the bent head of Indra, Vishnu, Shiva, Varuna, Brahma, YamaNiryathi, Vaisravana(God of wealth), Vayu, and Agni, which because theyare painted red by the plant extracts shines like the reddish risingsun and which are the treasure house of youthful beauty,
Who holds lotus flower in her hands,
Who has the form of Parvathy,

Who sits in the seat made of the nine precious gems,
Who sits prettily,
Who sits on the jeweled lotus flower,
Who sits on the jeweled throne,
Who is being sought by the Conch and the lotus flower,
Who is very famous,

Who is surrounded by Ganesa, Durga, Bhairava and Kshethra pala,
Who due to her ebbing youthful vigour shines among the girls in the house of mathanga,
Who is surrounded by the eight Bhairavas,

Who is being revered by the divine beauties like Manjula and Menaka,
Who is being served by Goddess Durga and Vama deva,
Who is with the eight divine mothers ,
Who is being worshipped by the yakshas, gandarwas and sidhas,
Who is the soul of the arrows of the God of love,
Who is being worshipped by Manmatha (God of love) and his wife Rathi devi,
Who is being worshipped in spring along with love,

Who grants great fame to her devotees,
Who from the beginning of the world is being meditated upon by sages,
Who is being worshipped by Lord Krishna a great expert in music,
Who becomes pleased by the power of Vedic chants,
Who is being worshipped by Lord Brahma with devotion,
Who is being worshipped by Vidhyadharas by soulful music made of pretty words,

Who is being praised by Kinaaras accompanied by soulful music of the Veena,
Who is being worshipped by the women of Yaksha, Gandharwa and Sidha clan,
Who is also being worshipped by all devas with a deep wish to grant them all their desires,

Whopets and plays with that parrot which is the personification of allknowledge, which keeps on singing pretty songs, which has the shiningthree lines on its neck in three different colours, which shines withtwo wings of green colour, which has shining beaks which are morepretty than the Kimsuka flowers,

Who when meditated upon as theone who holds the crystal chain in one hand, the knowledge filled bookin another, and the goad and rope in other hands, makes knowledge flowfrom the devotee’s mouth in the form of prose and poems,
Who whenmeditated upon as the one who has he reddish colour of dawn similar tothe juice of red cotton, makes the devotee attractive to all males andfemales,
Who when meditated upon as the one who has a goldencoloured body grants the devotee all sort of wealth and makes him livehappily,

Who when meditated upon as prettily greenishlustrous form wearing a crescent on her head, would grant all occultpowers to the devotee and make him feel that the ocean is his pool forplaying, great gardens are his kitchen gardens, the entire earthappears as his seat, Goddess Saraswathi appears as his servant andGoddess Lakshmi as the one obeys all his orders,

Who is the form of all sacred waters,
Who is the form of all holy chants to god,
Who is the form of all holy and sacred symbols
Who is the form of goddess of female principles,
Who is the form of all sacred platforms,
Who is the form of all philosophy,
Who is the form of all knowledge,
Who is the form of all yoga,
Who is the form of all musical sounds,
Who is the form of all sound,
Who is the form of all universes,
Who is the form of all divisions,
Who is the form of all souls,
Who is everything,
Who has all forms,
Who is the mother of the universe,

Please save me, pleases save me, Pleas save me,
Salutations to the holy goddess,
Salutations to the holy goddess,
Salutations to the holy goddess
Om.

.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.