Main Menu

Siggu Maali (సిగ్గు మాలి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kEdaara gowLa

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Siggu Maali | సిగ్గు మాలి     
Album: Unknown | Voice: R. Vedhavalli


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

సిగ్గు మాలి నా వలె ధరనెవ్వరు తిరుగ జాలరయ్య

Anupallavi

ముగ్గురిలో మేలైన రామ మా
ముఖాబ్జ దిన రమణ నిన్ను నమ్మి (సిగ్గు)

Charanams

1.ముందు దయతో పల్కినదింక
ముందు రాక పోయె
దందనలతో దినములు గడపను
దారి తెలిసి పోయె
అందరి చేతను నా బ్రతుకులిపుడు
నిందనలకెడమాయె
మందర ధర నా జీవుడు జీవన-
మిందు సేయనాయెనని తెలిసి (సిగ్గు)

2. ఎల్ల వారి వలె భవ సాగరమున-
నీద మనసు రాదు
ఉల్లమునను కని 1నీవు నేనై-
యుండ తెలియ లేదు
ఒల్లని పనులకు పొయ్యెడి వెసనం-
ఓర్వ తరము కాదు
తల్లడిల్లుచున్నది నా మనసు
తాళదుయికమీదయని తెలిసి (సిగ్గు)

3. నిన్నాడను నా మనసెపుడైన
నిజముగ రా లేదు
2వెన్నవంటి నీ చిత్తమునకు నా
వెతలు తెలియ లేదు
పన్నగ శయన నీ 3దయకు నే
పాత్రుడు కా లేదు
కన్న తండ్రి 4త్యాగరాజునింక
కరుణ జూడ లేదని తెలిసి (సిగ్గు)

Variations

3దయకు నే – దయకును నే
4త్యాగరాజునింక (త్యాగరాజుని ఇంక) – త్యాగరాజునికింక (త్యాగరాజునికి ఇంక)&న్బ్స్ప్;: త్యాగరాజుని ఇంక – seems to be appropriate for connecting to the pallavi.
.


Pallavi

ஸிக்3கு3 மாலி நா வலெ த4ரனெவ்வரு திருக3 ஜாலரய்ய

Anupallavi

முக்3கு3ரிலோ மேலைன ராம மா
முகா2ப்3ஜ தி3ன ரமண நின்னு நம்மி (ஸிக்3கு3)

Charanams

1.முந்து3 த3யதோ பல்கினதி3ங்க
முந்து3 ராக போயெ
த3ந்த3னலதோ தி3னமுலு க3ட3பனு
தா3ரி தெலிஸி போயெ
அந்த3ரி சேதனு நா ப்3ரதுகுலிபுடு3
நிந்த3னலகெட3மாயெ
மந்த3ர த4ர நா ஜீவுடு3 ஜீவன-
மிந்து3 ஸேயனாயெனனி தெலிஸி (ஸிக்3கு3)

2. எல்ல வாரி வலெ ப4வ ஸாக3ரமுன-
நீத3 மனஸு ராது3
உல்லமுனனு கனி 1நீவு நேனை-
யுண்ட3 தெலிய லேது3
ஒல்லனி பனுலகு பொய்யெடி3 வெஸனம்-
ஓர்வ தரமு காது3
தல்லடி3ல்லுசுன்னதி3 நா மனஸு
தாளது3யிகமீத3யனி தெலிஸி (ஸிக்3கு3)

3. நின்னாட3னு நா மனஸெபுடை3ன
நிஜமுக3 ரா லேது3
2வென்னவண்டி நீ சித்தமுனகு நா
வெதலு தெலிய லேது3
பன்னக3 சயன நீ 3த3யகு நே
பாத்ருடு3 கா லேது3
கன்ன தண்ட்3ரி 4த்யாக3ராஜுனிங்க
கருண ஜூட3 லேத3னி தெலிஸி (ஸிக்3கு3)

Variations

3த3யகு நே – த3யகுனு நே
4த்யாக3ராஜுனிங்க (த்யாக3ராஜுனி இங்க) – த்யாக3ராஜுனிகிங்க (த்யாக3ராஜுனிகி இங்க)&ந்ப்3ஸ்ப்;: த்யாக3ராஜுனி இங்க – seems to be appropriate for connecting to the pallavi.
.


Pallavi

ಸಿಗ್ಗು ಮಾಲಿ ನಾ ವಲೆ ಧರನೆವ್ವರು ತಿರುಗ ಜಾಲರಯ್ಯ

Anupallavi

ಮುಗ್ಗುರಿಲೋ ಮೇಲೈನ ರಾಮ ಮಾ
ಮುಖಾಬ್ಜ ದಿನ ರಮಣ ನಿನ್ನು ನಮ್ಮಿ (ಸಿಗ್ಗು)

Charanams

1.ಮುಂದು ದಯತೋ ಪಲ್ಕಿನದಿಂಕ
ಮುಂದು ರಾಕ ಪೋಯೆ
ದಂದನಲತೋ ದಿನಮುಲು ಗಡಪನು
ದಾರಿ ತೆಲಿಸಿ ಪೋಯೆ
ಅಂದರಿ ಚೇತನು ನಾ ಬ್ರತುಕುಲಿಪುಡು
ನಿಂದನಲಕೆಡಮಾಯೆ
ಮಂದರ ಧರ ನಾ ಜೀವುಡು ಜೀವನ-
ಮಿಂದು ಸೇಯನಾಯೆನನಿ ತೆಲಿಸಿ (ಸಿಗ್ಗು)

2. ಎಲ್ಲ ವಾರಿ ವಲೆ ಭವ ಸಾಗರಮುನ-
ನೀದ ಮನಸು ರಾದು
ಉಲ್ಲಮುನನು ಕನಿ 1ನೀವು ನೇನೈ-
ಯುಂಡ ತೆಲಿಯ ಲೇದು
ಒಲ್ಲನಿ ಪನುಲಕು ಪೊಯ್ಯೆಡಿ ವೆಸನಂ-
ಓರ್ವ ತರಮು ಕಾದು
ತಲ್ಲಡಿಲ್ಲುಚುನ್ನದಿ ನಾ ಮನಸು
ತಾಳದುಯಿಕಮೀದಯನಿ ತೆಲಿಸಿ (ಸಿಗ್ಗು)

3. ನಿನ್ನಾಡನು ನಾ ಮನಸೆಪುಡೈನ
ನಿಜಮುಗ ರಾ ಲೇದು
2ವೆನ್ನವಂಟಿ ನೀ ಚಿತ್ತಮುನಕು ನಾ
ವೆತಲು ತೆಲಿಯ ಲೇದು
ಪನ್ನಗ ಶಯನ ನೀ 3ದಯಕು ನೇ
ಪಾತ್ರುಡು ಕಾ ಲೇದು
ಕನ್ನ ತಂಡ್ರಿ 4ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿಂಕ
ಕರುಣ ಜೂಡ ಲೇದನಿ ತೆಲಿಸಿ (ಸಿಗ್ಗು)

Variations
3ದಯಕು ನೇ – ದಯಕುನು ನೇ
4ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿಂಕ (ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಇಂಕ) – ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿಕಿಂಕ (ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿಕಿ ಇಂಕ)&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಇಂಕ – seems to be appropriate for connecting to the pallavi.
.

Pallavi

सिग्गु मालि ना वलॆ धरनॆव्वरु तिरुग जालरय्य

Anupallavi

मुग्गुरिलो मेलैन राम मा
मुखाब्ज दिन रमण निन्नु नम्मि (सिग्गु)

Charanams

1.मुन्दु दयतो पल्किनदिंक
मुन्दु राक पोयॆ
दन्दनलतो दिनमुलु गडपनु
दारि तॆलिसि पोयॆ
अन्दरि चेतनु ना ब्रतुकुलिपुडु
निन्दनलकॆडमायॆ
मन्दर धर ना जीवुडु जीवन-
मिन्दु सेयनायॆननि तॆलिसि (सिग्गु)

2. ऎल्ल वारि वलॆ भव सागरमुन-
नीद मनसु रादु
उल्लमुननु कनि 1नीवु नेनै-
युण्ड तॆलिय लेदु
ऒल्लनि पनुलकु पॊय्यॆडि वॆसनम्-
ओर्व तरमु कादु
तल्लडिल्लुचुन्नदि ना मनसु
ताळदुयिकमीदयनि तॆलिसि (सिग्गु)

3. निन्नाडनु ना मनसॆपुडैन
निजमुग रा लेदु
2वॆन्नवण्टि नी चित्तमुनकु ना
वॆतलु तॆलिय लेदु
पन्नग शयन नी 3दयकु ने
पात्रुडु का लेदु
कन्न तण्ड्रि 4त्यागराजुनिंक
करुण जूड लेदनि तॆलिसि (सिग्गु)

Variations

3दयकु ने – दयकुनु ने
4त्यागराजुनिंक (त्यागराजुनि इंक) – त्यागराजुनिकिंक (त्यागराजुनिकि इंक)&न्ब्स्प्;: त्यागराजुनि इंक – seems to be appropriate for connecting to the pallavi.
.

Pallavi

siggu māli nā vale dharanevvaru tiruga jālarayya

Anupallavi

muggurilō mēlaina rāma mā
mukhābja dina ramaṇa ninnu nammi (siggu)

Charanams

1.mundu dayatō palkinadiṅka
mundu rāka pōye
dandanalatō dinamulu gaḍapanu
dāri telisi pōye
andari cētanu nā bratukulipuḍu
nindanalakeḍamāye
mandara dhara nā jīvuḍu jīvana-
mindu sēyanāyenani telisi (siggu)

2. ella vāri vale bhava sāgaramuna-
nīda manasu rādu
ullamunanu kani 1nīvu nēnai-
yuṇḍa teliya lēdu
ollani panulaku poyyeḍi vesanam-
ōrva taramu kādu
tallaḍillucunnadi nā manasu
tāḷaduyikamīdayani telisi (siggu)

3. ninnāḍanu nā manasepuḍaina
nijamuga rā lēdu
2vennavaṇṭi nī cittamunaku nā
vetalu teliya lēdu
pannaga śayana nī 3dayaku nē
pātruḍu kā lēdu
kanna taṇḍri 4tyāgarājuniṅka
karuṇa jūḍa lēdani telisi (siggu)

Variations

3dayaku nē – dayakunu nē
4tyāgarājuniṅka (tyāgarājuni iṅka) – tyāgarājunikiṅka (tyāgarājuniki iṅka) : tyāgarājuni iṅka – seems to be appropriate for connecting to the pallavi.
.

Pallavi

O Lord! No one would roam about in this World shamelessly like me.

Anupallavi

O Lord Sri Rama – the best among the Trinity! O Sun who blossoms the Lotus face of Lakshmi! No one would roam about in this World shamelessly like me believing You.

Charanams

1. So far, what You compassionately uttered earlier has not become manifest; I have learnt ways of spending days with Your tricks; my livelihood has now become a matter of reproach in the hands of everyone; O Lord who bore the Mandara mountain! even after realising that my (living) soul has been constrained to survive here, no one would roam about in this World shamelessly like me.

2. Like everyone else, my mind would not agree to swim (joyfully) in the Ocean of Worldly Existence; I do not know the method by which, by beholding You in my mind, You could (become) remain as me; it is not possible to bear the grief of undertaking tasks which I detest; even after realising that my mind is perplexed and not able to tolerate any longer, no one would roam about in this World shamelessly like me.

3. Truly, my mind never wanted to blame You; but my sorrows are not understood by Your butter like mind; O Lord reclining on Sesha – the serpent! I have not become eligible for Your grace; O Father who bore me! even after realising that You have not yet shown grace to this Thyagaraja, no one would roam about in this World shamelessly like me.
.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.