Main Menu

Sri Ganapatini sevimpa (శ్రీ గణపతిని సేవింప)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: sowraashTram

Talam: aadi

17 sooryakaantam janya
Aa: S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Sri ganapatini sevimpa | శ్రీ గణపతిని సేవింప     
Gems of Thyagaraja Krithis | Voice : Priya Sisters (Shanmukha Priya & Hari Priya)

Sri ganapatini sevimpa | శ్రీ గణపతిని సేవింప     
Voice: Sanjay Subramanyan

Sri ganapatini sevimpa | శ్రీ గణపతిని సేవింప     
Voice: T.S. Kalyanaraman

Sri ganapatini sevimpa | శ్రీ గణపతిని సేవింప     
Voice: M.D. Ramanathan

Sri ganapatini sevimpa | శ్రీ గణపతిని సేవింప     
Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

శ్రీ గణ పతిని 1సేవింప రారే శ్రిత మానవులారా

Anupallavi

2వాగ్-అధిపాది సు-పూజల చేకొని
బాగ నటింపుచును వెడలిన (శ్రీ)

Charanam

పనస నారికేళాది 3జంబూ
ఫలములారగించి
4ఘన తరంబుగను మహిపై పదములు
ఘల్లు ఘల్లననుంచి
అనయము హరి చరణ యుగములను హృదయ్-
ఆంబుజముననుంచి
వినయమునను త్యాగరాజ వినుతుడు
వివిధ గతుల 5ధిత్తళాంగుమని వెడలిన (శ్రీ)

Variations

1సేవింప రారే – సేవింపరే
2వాగధిపాది – వాగధిపతి – వాగాధిపాది&న్బ్స్ప్;: ‘వాగధిపాది – is appropriate.
4ఘన తరంబుగను – ఘన తరంబునను
5ధిత్తళాంగు – ధలంగు
.


Pallavi

ஸ்ரீ க3ண பதினி 1ஸேவிம்ப ராரே ச்ரித மானவுலாரா

Anupallavi

2வாக்-அதி4பாதி3 ஸு-பூஜல சேகொனி
பா3க3 நடிம்புசுனு வெட3லின (ஸ்ரீ)

Charanam

பனஸ நாரிகேளாதி3 3ஜம்பூ3
ப2லமுலாரகி3ஞ்சி
4க4ன தரம்பு3க3னு மஹிபை பத3முலு
க4ல்லு க4ல்லனனுஞ்சி
அனயமு ஹரி சரண யுக3முலனு ஹ்ருத3ய்-
ஆம்பு3ஜமுனனுஞ்சி
வினயமுனனு த்யாக3ராஜ வினுதுடு3
விவித4 க3துல 5தி4த்தளாங்கு3மனி வெட3லின (ஸ்ரீ)

Variations

1ஸேவிம்ப ராரே – ஸேவிம்பரே
2வாக3தி4பாதி3 – வாக3தி4பதி – வாகா3தி4பாதி3&ந்ப்3ஸ்ப்;: ‘வாக3தி4பாதி3 – is appropriate.
4க4ன தரம்பு3க3னு – க4ன தரம்பு3னனு
5தி4த்தளாங்கு3 – த4லங்கு3
.


Pallavi

ಶ್ರೀ ಗಣ ಪತಿನಿ 1ಸೇವಿಂಪ ರಾರೇ ಶ್ರಿತ ಮಾನವುಲಾರಾ

Anupallavi

2ವಾಗ್-ಅಧಿಪಾದಿ ಸು-ಪೂಜಲ ಚೇಕೊನಿ
ಬಾಗ ನಟಿಂಪುಚುನು ವೆಡಲಿನ (ಶ್ರೀ)

Charanam

ಪನಸ ನಾರಿಕೇಳಾದಿ 3ಜಂಬೂ
ಫಲಮುಲಾರಗಿಂಚಿ
4ಘನ ತರಂಬುಗನು ಮಹಿಪೈ ಪದಮುಲು
ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲನನುಂಚಿ
ಅನಯಮು ಹರಿ ಚರಣ ಯುಗಮುಲನು ಹೃದಯ್-
ಆಂಬುಜಮುನನುಂಚಿ
ವಿನಯಮುನನು ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತುಡು
ವಿವಿಧ ಗತುಲ 5ಧಿತ್ತಳಾಂಗುಮನಿ ವೆಡಲಿನ (ಶ್ರೀ)

Variations

1ಸೇವಿಂಪ ರಾರೇ – ಸೇವಿಂಪರೇ
2ವಾಗಧಿಪಾದಿ – ವಾಗಧಿಪತಿ – ವಾಗಾಧಿಪಾದಿ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ‘ವಾಗಧಿಪಾದಿ – is appropriate.
4ಘನ ತರಂಬುಗನು – ಘನ ತರಂಬುನನು
5ಧಿತ್ತಳಾಂಗು – ಧಲಂಗು
.


Pallavi

श्री गण पतिनि 1सेविम्प रारे श्रित मानवुलारा

Anupallavi

2वाग्-अधिपादि सु-पूजल चेकॊनि
बाग नटिम्पुचुनु वॆडलिन (श्री)

Charanam

पनस नारिकेळादि 3जम्बू
फलमुलारगिञ्चि
4घन तरम्बुगनु महिपै पदमुलु
घल्लु घल्लननुञ्चि
अनयमु हरि चरण युगमुलनु हृदय्-
आम्बुजमुननुञ्चि
विनयमुननु त्यागराज विनुतुडु
विविध गतुल 5धित्तळांगुमनि वॆडलिन (श्री)

Variations

1सेविम्प रारे – सेविम्परे
2वागधिपादि – वागधिपति – वागाधिपादि&न्ब्स्प्;: ‘वागधिपादि – is appropriate.
4घन तरम्बुगनु – घन तरम्बुननु
5धित्तळांगु – धलंगु
.


Pallavi

śrī gaṇa patini 1sēvimpa rārē śrita mānavulārā

Anupallavi

2vāg-adhipādi su-pūjala cēkoni
bāga naṭimpucunu veḍalina (śrī)

Charanam

panasa nārikēḷādi 3jambū
phalamulāragiñci
4ghana tarambuganu mahipai padamulu
ghallu ghallananuñci
anayamu hari caraṇa yugamulanu hṛday-
āmbujamunanuñci
vinayamunanu tyāgarāja vinutuḍu
vividha gatula 5dhittaḷāṅgumani veḍalina (śrī)

Variations

1sēvimpa rārē – sēvimparē
2vāgadhipādi – vāgadhipati – vāgādhipādi : ‘vāgadhipādi – is appropriate.
4ghana tarambuganu – ghana tarambunanu
5dhittaḷāṅgu – dhalaṅgu
.


Pallavi

O Devoted folks! Let us to worship the Lord Sri Ganapati.

Anupallavi

O Devoted folks! Let us worship Lord Sri Ganapati who, having accepted worship of Brahma – Consort of Sarasvati – and others, is proceeding dancing nicely.

Charanam

O Devoted folks! Let us humbly worship Lord Sri Ganapati – praised by this Thyagaraja – who – (a) having partaken jack-fruit, coconut, Jambu and other fruits, (b) heavily placing His steps on the Earth to the jingle, (c) ever seating the holy feet of Lord Hari in the Lotus of His heart, is proceeding to the varied pace of beats sounding ‘Dhittalangu’.
.

, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.