Main Menu

Vandanamu Raghu Nandana (వందనము రఘు నందన)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: Sahaana

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Unknown | Voice: O.S.Tyagarajan

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Ammayi Pelli | Voice: P.Bhanumathi

Vandanamu Raghu Nandana| వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: Bombay Jayashri

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: C. Lakshmi Narayana

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: D.K. Pattammal

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: M.L. Vasanthakumari

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: Nityasri Mahadevan

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: Sudha Raghunathan

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: T.N. Seshagopalan

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Live at Sri Rama Seva Mandali, Bangalore | Voice: O.S.Thyagarajan

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Private | Voice: O.S.Thyagarajan

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Gaana Srestam | Voice: O.S.Thyagarajan


Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Unknown | Instrument: Veena | Artist: N. Subrahmanyam

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Unknown | Instrument: Violin | Artist: T.N. Krishna

Vandanamu Raghu Nandana | వందనము రఘు నందన     
Album: Sustaining Sampradayam | Venue: Cleveland (2008) | Voice: Unknown

 

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

వందనము రఘు నందన సేతు
బంధన భక్త చందన రామ

Charanams

1. శ్రీ దమా నాతో వాదమా నే
భేదమా ఇది మోదమా రామ (వంద)

2. శ్రీ రమా హృచ్-చారమా బ్రోవ
భారమా 1రాయబారమా రామ (వంద)

3. వింట్ని నమ్ముకొంటిని శరం-
అంటిని రమ్మంటిని రామ (వంద)

4. ఓడను భక్తి వీడనొరుల
వేడను నీవాడను రామ (వంద)

5. కమ్మని విడెమిమ్మని వరము
కొమ్మని పలుకు రమ్మని రామ (వంద)

6. న్యాయమా నీకాదాయమా 2ఇంక
హేయమా ముని గేయమా రామ (వంద)

7. 3చూడుమీ కాపాడుమీ మమ్ము
పోడిమిగా కూడుమీ రామ (వంద)

8. క్షేమము దివ్య ధామము నిత్య
నేమము రామ నామము రామ (వంద)

9. వేగ రా కరుణా 4సాగరా శ్రీ
5త్యాగరాజ 6హృదయాగారా రామ (వంద)

Variations

1రాయబారమా – రాయభారమా&న్బ్స్ప్;: రాయబారమా – is the appropriate word.
2ఇంక – ఇంత
3చూడుమీ, కాపాడుమీ – చూడుమి, కాపాడుమి
4సాగరా – సాగర
5త్యాగరాజ – త్యాగరాజుని
6హృదయాగారా – హృదయాగార – హృదయాకారా&న్బ్స్ప్;: హృదయాగారా

.


Pallavi

வந்த3னமு ரகு4 நந்த3ன ஸேது
ப3ந்த4ன ப4க்த சந்த3ன ராம

Charanams

1. ஸ்ரீ த3மா நாதோ வாத3மா நே
பே4த3மா இதி3 மோத3மா ராம (வந்த3)

2. ஸ்ரீ ரமா ஹ்ருச்-சாரமா ப்3ரோவ
பா4ரமா 1ராயபா3ரமா ராம (வந்த3)

3. விண்ட்னி நம்முகொண்டினி சரண்-
அண்டினி ரம்மண்டினி ராம (வந்த3)

4. ஓட3னு ப4க்தி வீட3னொருல
வேட3னு நீவாட3னு ராம (வந்த3)

5. கம்மனி விடெ3மிம்மனி வரமு
கொம்மனி பலுகு ரம்மனி ராம (வந்த3)

6. ந்யாயமா நீகாதா3யமா 2இங்க
ஹேயமா முனி கே3யமா ராம (வந்த3)

7. 3சூடு3மீ காபாடு3மீ மம்மு
போடி3மிகா3 கூடு3மீ ராம (வந்த3)

8. க்ஷேமமு தி3வ்ய தா4மமு நித்ய
நேமமு ராம நாமமு ராம (வந்த3)

9. வேக3 ரா கருணா 4ஸாக3ரா ஸ்ரீ
5த்யாக3ராஜ 6ஹ்ருத3யாகா3ரா ராம (வந்த3)

Variations

1ராயபா3ரமா – ராயபா4ரமா&ந்ப்3ஸ்ப்;: ராயபா3ரமா – is the appropriate word.
2இங்க – இந்த
3சூடு3மீ, காபாடு3மீ – சூடு3மி, காபாடு3மி
4ஸாக3ரா – ஸாக3ர
5த்யாக3ராஜ – த்யாக3ராஜுனி
6ஹ்ருத3யாகா3ரா – ஹ்ருத3யாகா3ர – ஹ்ருத3யாகாரா&ந்ப்3ஸ்ப்;: ஹ்ருத3யாகா3ரா – is the appropriate word.

.


Pallavi

ವಂದನಮು ರಘು ನಂದನ ಸೇತು
ಬಂಧನ ಭಕ್ತ ಚಂದನ ರಾಮ

Charanams

1. ಶ್ರೀ ದಮಾ ನಾತೋ ವಾದಮಾ ನೇ
ಭೇದಮಾ ಇದಿ ಮೋದಮಾ ರಾಮ (ವಂದ)

2. ಶ್ರೀ ರಮಾ ಹೃಚ್-ಚಾರಮಾ ಬ್ರೋವ
ಭಾರಮಾ 1ರಾಯಬಾರಮಾ ರಾಮ (ವಂದ)

3. ವಿಂಟ್ನಿ ನಮ್ಮುಕೊಂಟಿನಿ ಶರಂ-
ಅಂಟಿನಿ ರಮ್ಮಂಟಿನಿ ರಾಮ (ವಂದ)

4. ಓಡನು ಭಕ್ತಿ ವೀಡನೊರುಲ
ವೇಡನು ನೀವಾಡನು ರಾಮ (ವಂದ)

5. ಕಮ್ಮನಿ ವಿಡೆಮಿಮ್ಮನಿ ವರಮು
ಕೊಮ್ಮನಿ ಪಲುಕು ರಮ್ಮನಿ ರಾಮ (ವಂದ)

6. ನ್ಯಾಯಮಾ ನೀಕಾದಾಯಮಾ 2ಇಂಕ
ಹೇಯಮಾ ಮುನಿ ಗೇಯಮಾ ರಾಮ (ವಂದ)

7. 3ಚೂಡುಮೀ ಕಾಪಾಡುಮೀ ಮಮ್ಮು
ಪೋಡಿಮಿಗಾ ಕೂಡುಮೀ ರಾಮ (ವಂದ)

8. ಕ್ಷೇಮಮು ದಿವ್ಯ ಧಾಮಮು ನಿತ್ಯ
ನೇಮಮು ರಾಮ ನಾಮಮು ರಾಮ (ವಂದ)

9. ವೇಗ ರಾ ಕರುಣಾ 4ಸಾಗರಾ ಶ್ರೀ
5ತ್ಯಾಗರಾಜ 6ಹೃದಯಾಗಾರಾ ರಾಮ (ವಂದ)

Variations

1ರಾಯಬಾರಮಾ – ರಾಯಭಾರಮಾ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ರಾಯಬಾರಮಾ – is the appropriate word.
2ಇಂಕ – ಇಂತ
3ಚೂಡುಮೀ, ಕಾಪಾಡುಮೀ – ಚೂಡುಮಿ, ಕಾಪಾಡುಮಿ
4ಸಾಗರಾ – ಸಾಗರ
5ತ್ಯಾಗರಾಜ – ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ
6ಹೃದಯಾಗಾರಾ – ಹೃದಯಾಗಾರ – ಹೃದಯಾಕಾರಾ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಹೃದಯಾಗಾರಾ – is the appropriate word.

.


Pallavi

वन्दनमु रघु नन्दन सेतु
बन्धन भक्त चन्दन राम

Charanams

1. श्री दमा नातो वादमा ने
भेदमा इदि मोदमा राम (वन्द)

2. श्री रमा हृच्-चारमा ब्रोव
भारमा 1रायबारमा राम (वन्द)

3. विण्ट्नि नम्मुकॊण्टिनि शरण्-
अण्टिनि रम्मण्टिनि राम (वन्द)

4. ओडनु भक्ति वीडनॊरुल
वेडनु नीवाडनु राम (वन्द)

5. कम्मनि विडॆमिम्मनि वरमु
कॊम्मनि पलुकु रम्मनि राम (वन्द)

6. न्यायमा नीकादायमा 2इंक
हेयमा मुनि गेयमा राम (वन्द)

7. 3चूडुमी कापाडुमी मम्मु
पोडिमिगा कूडुमी राम (वन्द)

8. क्षेममु दिव्य धाममु नित्य
नेममु राम नाममु राम (वन्द)

9. वेग रा करुणा 4सागरा श्री
5त्यागराज 6हृदयागारा राम (वन्द)

Variations

1रायबारमा – रायभारमा&न्ब्स्प्;: रायबारमा – is the appropriate word.
2इंक – इन्त
3चूडुमी, कापाडुमी – चूडुमि, कापाडुमि
4सागरा – सागर
5त्यागराज – त्यागराजुनि
6हृदयागारा – हृदयागार – हृदयाकारा&न्ब्स्प्;: हृदयागारा – is the appropriate word.

.


Pallavi

vandanamu raghu nandana sētu
bandhana bhakta candana rāma

Charanams

1. śrī damā nātō vādamā nē
bhēdamā idi mōdamā rāma (vanda)

2. śrī ramā hṛc-cāramā brōva
bhāramā 1rāyabāramā rāma (vanda)

3. viṇṭni nammukoṇṭini śaraṇ-
aṇṭini rammaṇṭini rāma (vanda)

4. ōḍanu bhakti vīḍanorula
vēḍanu nīvāḍanu rāma (vanda)

5. kammani viḍemimmani varamu
kommani paluku rammani rāma (vanda)

6. nyāyamā nīkādāyamā 2iṅka
hēyamā muni gēyamā rāma (vanda)

7. 3cūḍumī kāpāḍumī mammu
pōḍimigā kūḍumī rāma (vanda)

8. kṣēmamu divya dhāmamu nitya
nēmamu rāma nāmamu rāma (vanda)

9. vēga rā karuṇā 4sāgarā śrī
5tyāgarāja 6hṛdayāgārā rāma (vanda)

Variations

1rāyabāramā – rāyabhāramā : rāyabāramā – is the appropriate word.
2iṅka – inta
3cūḍumī, kāpāḍumī – cūḍumi, kāpāḍumi
4sāgarā – sāgara
5tyāgarāja – tyāgarājuni
6hṛdayāgārā – hṛdayāgāra – hṛdayākārā : hṛdayāgārā – is the appropriate word.

.


Pallavi

O Lord Raghunandana who built cause-way across the Ocean! O Lord Rama – the wish tree (or excellent) for the devotees! Salutations to You.

Charanam

1. O Lord who bestows prosperity! Why do You have dispute with me? Am I alien to You? O Lord Rama! Does it bring happiness to You?

2. O Lord who is found in the heart of Lakshmi! Is it a burden to protect me? O Lord Rama! Is it any kind of negotiation (between us)?

3. I heard about You; I believed in You accordingly; I sought refuge in You; and, therefore, O Lord Rama! I prayed to You to come.

4. I shall not accept defeat; I shall not abandon my devotion; I shall not beseech others; O Lord Rama! I am Your’s.

5. O Lord Rama! Please tell me to come to offer You sweet-scented betel leaves and receive Your boons.

6. O Lord Rama sung about by sages! Is it fair? Is there any benefit to You? Why further dislike?

7. O Lord Rama! Please look at me; protect me; be united with me befittingly.

8. O Lord Rama! The name of Rama is the comfort for me, the sacred abode for me and (chanting of Your name is) vow ever for me.

9. O Ocean of mercy! O Lord Rama who is resident in the heart of this Thyagaraja! Please come quickly.
.

, , , , , , , ,

One Response to Vandanamu Raghu Nandana (వందనము రఘు నందన)

  1. Pavani June 18, 2021 at 7:03 pm #

    Thankyou for the krithi in Telugu 🙏

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.