Main Menu

Dehi Tava Pada (దేహి తవ పద)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: sahaanaa

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Dehi Tava Pada | దేహి తవ పద     
Voice: Rita Rajan

Dehi Tava Pada | దేహి తవ పద     
Voice: K.J. Yesudas


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

దేహి తవ పద భక్తిం
వైదేహి పతిత పావని మే సదా

Anupallavi

ఐహికాముష్మిక ఫలదే
కమలాసనానన్యజ వర జననీ (దేహి)

Charanams

1. కలశ వారాశి జనితే
కనక భూషణ లసితే
కలశజ గీత ముదితే
1కాకుత్స్థ రాజ సహితే (దేహి)

2. అఖిలాండ రూపిణి
అళి కుల నిభ వేణి
మఖ సంరక్షణ రాణి
మమ భాగ్య కారిణి (దేహి)

3. శరణాగత పాలనే
2శత ముఖ మద దమనే
తరుణారుణాబ్జ నయనే
త్యాగరాజ హృత్-సదనే (దేహి)
.


Pallavi

தே3ஹி தவ பத3 ப4க்திம்
வைதே3ஹி பதித பாவனி மே ஸதா3

Anupallavi

ஐஹிகாமுஷ்மிக ப2லதே3
கமலாஸனானன்யஜ வர ஜனனீ (தே3ஹி)

Charanams

1. கலச வாராசி ஜனிதே
கனக பூ4ஷண லஸிதே
கலசஜ கீ3த முதி3தே
1காகுத்ஸ்த2 ராஜ ஸஹிதே (தே3ஹி)

2. அகி2லாண்ட3 ரூபிணி
அளி குல நிப4 வேணி
மக2 ஸம்ரக்ஷண ராணி
மம பா4க்3ய காரிணி (தே3ஹி)

3. சரணாக3த பாலனே
2சத முக2 மத3 த3மனே
தருணாருணாப்3ஜ நயனே
த்யாக3ராஜ ஹ்ருத்-ஸத3னே (தே3ஹி)
.


Pallavi

ದೇಹಿ ತವ ಪದ ಭಕ್ತಿಂ
ವೈದೇಹಿ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಮೇ ಸದಾ

Anupallavi

ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ ಫಲದೇ
ಕಮಲಾಸನಾನನ್ಯಜ ವರ ಜನನೀ (ದೇಹಿ)

Charanams

1. ಕಲಶ ವಾರಾಶಿ ಜನಿತೇ
ಕನಕ ಭೂಷಣ ಲಸಿತೇ
ಕಲಶಜ ಗೀತ ಮುದಿತೇ
1ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ರಾಜ ಸಹಿತೇ (ದೇಹಿ)

2. ಅಖಿಲಾಂಡ ರೂಪಿಣಿ
ಅಳಿ ಕುಲ ನಿಭ ವೇಣಿ
ಮಖ ಸಂರಕ್ಷಣ ರಾಣಿ
ಮಮ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರಿಣಿ (ದೇಹಿ)

3. ಶರಣಾಗತ ಪಾಲನೇ
2ಶತ ಮುಖ ಮದ ದಮನೇ
ತರುಣಾರುಣಾಬ್ಜ ನಯನೇ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹೃತ್-ಸದನೇ (ದೇಹಿ)
.


Pallavi

देहि तव पद भक्तिम्
वैदेहि पतित पावनि मे सदा

Anupallavi

ऐहिकामुष्मिक फलदे
कमलासनानन्यज वर जननी (देहि)

Charanams

1. कलश वाराशि जनिते
कनक भूषण लसिते
कलशज गीत मुदिते
1काकुत्स्थ राज सहिते (देहि)

2. अखिलाण्ड रूपिणि
अळि कुल निभ वेणि
मख संरक्षण राणि
मम भाग्य कारिणि (देहि)

3. शरणागत पालने
2शत मुख मद दमने
तरुणारुणाब्ज नयने
त्यागराज हृत्-सदने (देहि)
.


Pallavi

dēhi tava pada bhaktim
vaidēhi patita pāvani mē sadā

Anupallavi

aihikāmuṣmika phaladē
kamalāsanānanyaja vara jananī (dēhi)

CharanamS

1. kalaśa vārāśi janitē
kanaka bhūṣaṇa lasitē
kalaśaja gīta muditē
1kākutstha rāja sahitē (dēhi)

2. akhilāṇḍa rūpiṇi
aḷi kula nibha vēṇi
makha saṃrakṣaṇa rāṇi
mama bhāgya kāriṇi (dēhi)

3. śaraṇāgata pālanē
2śata mukha mada damanē
taruṇāruṇābja nayanē
tyāgarāja hṛt-sadanē (dēhi)
.


Pallavi

O Mother Vaidehi – Redeemer of the fallen! Deign to bestow on me unceasing devotion to Your holy feet.

Anupallavi

O Mother who bestows the fruits of this world and the next world! O Blessed Mother of Brahma – seated in Lotus and Cupid!

CharanamS

1. O Mother born in the Ocean of pitcher of nectar! O Mother resplendent with golden ornaments! O Mother who enjoys the songs of sage Agastya – born of pitcher! O Mother united with King Sri Rama of the lineage of Kakutstha!

2. O Mother of the form of the entire Universe! O Mother whose tresses are dark like a swarm of bees! O Queen of Sri Rama – protector of sacrificial oblations! O Cause of my fortune!

3. O Protector of those who have sought refuge! O Destroyer of the arrogance of Ravana – hundred headed! O Lotus eyed resembling early dawn! O Mother abiding in the heart of this Thyagaraja!
.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.