Main Menu

Emi Dova (ఏమి దోవ)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saaranga

Talam: aadi

65 mEca kalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Emi Dova | ఏమి దోవ     
Voice: Allature Brothers

Emi Dova | ఏమి దోవ     
Voice: T. Mukta


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

ఏమి దోవ పల్కుమాయికను
నేనెందు పోదు శ్రీ రామ

Anupallavi

1రామదాసు వలెనైతే సీతా
భామ 2మందలించును నీతో తనక్(ఏమి)

Charanam

3దట్టి కట్టి కరమున శర చాపము
పట్టి మూల 4బలమును రావను తల
కొట్టి నిల్వనా వేళ త్రిమూర్తులు
కోరి 5నుతింపగాం-
అట్టి వారికెదురు పల్కి రాజుకు
పట్టియనగ నీకు నాదుపై దయ
పుట్ట కారణంబేమి తెలిసె వర
భోగి శయన త్యాగరాజ నుత తనక్(ఏమి)

Variations

2మందలించును నీతో – మందలించును
4బలమును – బలముల
5నుతింపగానట్టి – నుతింపగనట్టి
.


Pallavi

ஏமி தோ3வ பல்குமாயிகனு
நேனெந்து3 போது3 ஸ்ரீ ராம

Anupallavi

1ராமதா3ஸு வலெனைதே ஸீதா
பா4ம 2மந்த3லிஞ்சுனு நீதோ தனக்(ஏமி)

Charanam

3த3ட்டி கட்டி கரமுன சர சாபமு
பட்டி மூல 4ப3லமுனு ராவனு தல
கொட்டி நில்வனா வேள த்ரிமூர்துலு
கோரி 5நுதிம்பகா3ன்-
அட்டி வாரிகெது3ரு பல்கி ராஜுகு
பட்டியனக3 நீகு நாது3பை த3ய
புட்ட காரணம்பே3மி தெலிஸெ வர
போ4கி3 சயன த்யாக3ராஜ நுத தனக்(ஏமி)

Variations

2மந்த3லிஞ்சுனு நீதோ – மந்த3லிஞ்சுனு
4ப3லமுனு – ப3லமுல
5நுதிம்பகா3னட்டி – நுதிம்பக3னட்டி
.


Pallavi

ಏಮಿ ದೋವ ಪಲ್ಕುಮಾಯಿಕನು
ನೇನೆಂದು ಪೋದು ಶ್ರೀ ರಾಮ

Anupallavi

1ರಾಮದಾಸು ವಲೆನೈತೇ ಸೀತಾ
ಭಾಮ 2ಮಂದಲಿಂಚುನು ನೀತೋ ತನಕ್(ಏಮಿ)

Charanam

3ದಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಕರಮುನ ಶರ ಚಾಪಮು
ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲ 4ಬಲಮುನು ರಾವನು ತಲ
ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಲ್ವನಾ ವೇಳ ತ್ರಿಮೂರ್ತುಲು
ಕೋರಿ 5ನುತಿಂಪಗಾಂ-
ಅಟ್ಟಿ ವಾರಿಕೆದುರು ಪಲ್ಕಿ ರಾಜುಕು
ಪಟ್ಟಿಯನಗ ನೀಕು ನಾದುಪೈ ದಯ
ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಂಬೇಮಿ ತೆಲಿಸೆ ವರ
ಭೋಗಿ ಶಯನ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ತನಕ್(ಏಮಿ)

Variations

2ಮಂದಲಿಂಚುನು ನೀತೋ – ಮಂದಲಿಂಚುನು
4ಬಲಮುನು – ಬಲಮುಲ
5ನುತಿಂಪಗಾನಟ್ಟಿ – ನುತಿಂಪಗನಟ್ಟಿ
.


Pallavi

एमि दोव पल्कुमायिकनु
नेनॆन्दु पोदु श्री राम

Anupallavi

1रामदासु वलॆनैते सीता
भाम 2मन्दलिञ्चुनु नीतो तनक्(एमि)

Charanam

3दट्टि कट्टि करमुन शर चापमु
पट्टि मूल 4बलमुनु रावनु तल
कॊट्टि निल्वना वेळ त्रिमूर्तुलु
कोरि 5नुतिम्पगान्-
अट्टि वारिकॆदुरु पल्कि राजुकु
पट्टियनग नीकु नादुपै दय
पुट्ट कारणम्बेमि तॆलिसॆ वर
भोगि शयन त्यागराज नुत तनक्(एमि)

Variations

2मन्दलिञ्चुनु नीतो – मन्दलिञ्चुनु
4बलमुनु – बलमुल
5नुतिम्पगानट्टि – नुतिम्पगनट्टि

.


Pallavi

ēmi dōva palkumāyikanu
nēnendu pōdu śrī rāma

Anupallavi

1rāmadāsu valenaitē sītā
bhāma 2mandaliñcunu nītō tanak(ēmi)

Charanam

3daṭṭi kaṭṭi karamuna śara cāpamu
paṭṭi mūla 4balamunu rāvanu tala
koṭṭi nilvanā vēḷa trimūrtulu
kōri 5nutimpagān-
aṭṭi vārikeduru palki rājuku
paṭṭiyanaga nīku nādupai daya
puṭṭa kāraṇambēmi telise vara
bhōgi śayana tyāgarāja nuta tanak(ēmi)

Variations

2mandaliñcunu nītō – mandaliñcunu
4balamunu – balamula
5nutimpagānaṭṭi – nutimpaganaṭṭi
.


Pallavi

O Lord Sri Rama! Deign to tell me as to what is the way now for me and where shall I go.

Anupallavi

If I am like (Bhadrachala) Ramadasu, Sita – Your wife would persuade You on my behalf; deign to tell me as to what is the way now for me and where shall I go.

Charanam

Where is the justification for You to have compassion on me who, having spoken against such a great person and called You a ‘prince’ – child of the King, who is worthy of being praised even by the Trinity by seeking at that time when, making a firm resolve, wielding bow and arrow in Your hands, You stood there in the battle field, having destroyed the core strength (of Ravana) and Ravana himself? I have understood; O Lord reclining on the couch of blessed Sesha – serpent!O Lord praised by this Thyagaraja! deign to tell me as to what is the way now for me and where shall I go.
.

, , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.