Main Menu

Gata Mohaashrita (గత మోహాశ్రిత)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: shankaraabharaNam

Talam: aadi

28 harikaambhOji mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Gata Mohaashrita | గత మోహాశ్రిత     
Album: Unknown | Voice: M.Balamurali Krishna

Gata Mohaashrita | గత మోహాశ్రిత     
Album: Unknown | Voice: Vital Ramamurthy


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

గత మోహాశ్రిత పాలాద్భుత సీతా-రమణ

Charanams

1.భవ సారసభవ మానస భవనామర వినుత (గత)

2.భవ-తారక సవ-పాలన భవదాశర-హరణ (గత)

3.వినతాజ-గమన రాఘవ ముని-పూజిత-చరణ (గత)

4.శతకోటి చరిత మానవ మత భేదక దమన (గత)

5.కర-శోభిత-శర పాప-తిమిర-భాస్కర సుగుణ (గత)

6.శరజానన కరుణాకర వర వారణ-శరణ (గత)

7.నత-మానస హితకర పాలిత త్యాగరాజ (గత)
.


Pallavi

க3த மோஹாச்ரித பாலாத்3பு4த ஸீதா-ரமண1

Charanams

1.ப4வ ஸாரஸப4வ மானஸ ப4வனாமர வினுத (க3த)

2.ப4வ-தாரக ஸவ-பாலன ப4வதா3சர-ஹரண (க3த)

3.வினதாஜ-க3மன ராக4வ முனி-பூஜித-சரண (க3த)

4.சதகோடி சரித மானவ மத2 பே4த3க த3மன (க3த)

5.கர-சோபி4த-சர பாப-திமிர-பா4ஸ்கர ஸுகு3ண (க3த)

6.சரஜானன கருணாகர வர வாரண-சரண (க3த)

7.நத-மானஸ ஹிதகர பாலித த்யாக3ராஜ (க3த)
.


Pallavi

ಗತ ಮೋಹಾಶ್ರಿತ ಪಾಲಾದ್ಭುತ ಸೀತಾ-ರಮಣ1

Charanams

1.ಭವ ಸಾರಸಭವ ಮಾನಸ ಭವನಾಮರ ವಿನುತ (ಗತ)

2.ಭವ-ತಾರಕ ಸವ-ಪಾಲನ ಭವದಾಶರ-ಹರಣ (ಗತ)

3.ವಿನತಾಜ-ಗಮನ ರಾಘವ ಮುನಿ-ಪೂಜಿತ-ಚರಣ (ಗತ)

4.ಶತಕೋಟಿ ಚರಿತ ಮಾನವ ಮತ2 ಭೇದಕ ದಮನ (ಗತ)

5.ಕರ-ಶೋಭಿತ-ಶರ ಪಾಪ-ತಿಮಿರ-ಭಾಸ್ಕರ ಸುಗುಣ (ಗತ)

6.ಶರಜಾನನ ಕರುಣಾಕರ ವರ ವಾರಣ-ಶರಣ (ಗತ)

7.ನತ-ಮಾನಸ ಹಿತಕರ ಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ (ಗತ)
.


Pallavi

गत मोहाश्रित पालाद्भुत सीता-रमण1

Charanams

1.भव सारसभव मानस भवनामर विनुत (गत)

2.भव-तारक सव-पालन भवदाशर-हरण (गत)

3.विनताज-गमन राघव मुनि-पूजित-चरण (गत)

4.शतकोटि चरित मानव मत2 भेदक दमन (गत)

5.कर-शोभित-शर पाप-तिमिर-भास्कर सुगुण (गत)

6.शरजानन करुणाकर वर वारण-शरण (गत)

7.नत-मानस हितकर पालित त्यागराज (गत)
.


Pallavi

gata mōhāśrita pālādbhuta sītā-ramaṇa1

Charanams

1.bhava sārasabhava mānasa bhavanāmara vinuta (gata)

2.bhava-tāraka sava-pālana bhavadāśara-haraṇa (gata)

3.vinatāja-gamana rāghava muni-pūjita-caraṇa (gata)

4.śatakōṭi carita mānava mata2 bhēdaka damana (gata)

5.kara-śōbhita-śara pāpa-timira-bhāskara suguṇa (gata)

6.śarajānana karuṇākara vara vāraṇa-śaraṇa (gata)

7.nata-mānasa hitakara pālita tyāgarāja (gata)
.


Pallavi

O Lord from whom delusion has fled! O Protector of those dependent!
O Wonderful Lord! O Beloved of Sita!

Charanams

1.O Lord abiding in the hearts of Lord Siva and Brahma!
O Lord praised by celestials!

2.O Lord who fords people from the Ocean of Worldly existence!
O Protector of sacrificial oblations!
O Lord who cuts off the Worldly Existence! O Destroyer of demons!

3.O Lord who proceeds on Garuda – son of Vinata! O Lord Raghava!
O Lord whose holy feet are worshipped by sages!

4.O Human Embodied who has a hundred crore exploits!
O Queller of those who differentiate between sects!

5.O Lord in whose hands there are effulgent arrows!
O Sun who removes the darkness of sins! O Lord of virtues!

6.O Lotus faced! O Merciful Lord! O Lord in whom Gajendra –
the blessed elephant sought refuge!

7.O Benefactor of the minds of those who supplicate!
O Protector of this tyAgarAja!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.