Main Menu

Mahima Thagginchuko (మహిమ తగ్గించుకో)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: rishhabhapriyaa

Talam: aadi

62 rishhabhapriyaa mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Mahima Thagginchuko | మహిమ తగ్గించుకో     
Album: Private | Voice: Geetha Rajashekhar

Mahima Thagginchuko | మహిమ తగ్గించుకో     
Album: Private | Voice: Madurai Srirangam Iyengar


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మహిమ తగ్గించుకోవయ్య
మహిని సత్య స్వరూపుడను
మహా రాజ రాజేశ్వర నీ

Anupallavi

విహిత మార్గ భక్తులుగా మహాత్ములు
వెలయగ విన లేదా స్వకీయమగు (మహిమ)

Charanam

పనికి రాని పనులు జేసి శరణను
వారి వెతలు తీర్చి బ్రోచితివే
తనివి తీర నమ్మినడనుచు శ్రీ
త్యాగరాజ నుత తప్పులాడకు (మహిమ)

Variations

1మహిమ తగ్గించుకో – మహిమ దక్కించుకో – The meaning derived in all the books is ‘tone down Your greatness’. In Telugu the appropriate word for ‘tone down’ is ‘తగ్గించుకో’. However, ‘దక్కించుకో’ meaning ‘safeguard’, ‘protect’ also seems to be appropriate. In the latter sense, it would mean that Sri Thyagaraja is asking the Lord to remember that he has a great glory and He must live up to it. Therefore, the alternative meaning also has been included. However, from the example of ‘protecting those who sought refuge after performing useless jobs’, it seems that it is more of a relaxation of the prowess than safeguarding it.
.


Pallavi

1மஹிம தக்3கி3ஞ்சுகோவய்ய
மஹினி ஸத்ய ஸ்வரூபுட3னு
மஹா ராஜ ராஜேச்வர நீ

Anupallavi

விஹித மார்க3 ப4க்துலுகா3 மஹாத்முலு
வெலயக3 வின லேதா3 ஸ்வகீயமகு3 (மஹிம)

Charanam

2பனிகி ரானி பனுலு ஜேஸி சரணனு
வாரி வெதலு தீர்சி ப்3ரோசிதிவே
தனிவி தீர நம்மினட3னுசு ஸ்ரீ
த்யாக3ராஜ நுத தப்புலாட3கு (மஹிம)

Variations

1மஹிம தக்3கி3ஞ்சுகோ – மஹிம த3க்கிஞ்சுகோ – The meaning derived in all the books is ‘tone down Your greatness’. In Telugu the appropriate word for ‘tone down’ is ‘தக்3கி3ஞ்சுகோ’. However, ‘த3க்கிஞ்சுகோ’ meaning ‘safeguard’, ‘protect’ also seems to be appropriate. In the latter sense, it would mean that Sri Thyagaraja is asking the Lord to remember that he has a great glory and He must live up to it. Therefore, the alternative meaning also has been included. However, from the example of ‘protecting those who sought refuge after performing useless jobs’, it seems that it is more of a relaxation of the prowess than safeguarding it.
.


Pallavi

1ಮಹಿಮ ತಗ್ಗಿಂಚುಕೋವಯ್ಯ
ಮಹಿನಿ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪುಡನು
ಮಹಾ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರ ನೀ

Anupallavi

ವಿಹಿತ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತುಲುಗಾ ಮಹಾತ್ಮುಲು
ವೆಲಯಗ ವಿನ ಲೇದಾ ಸ್ವಕೀಯಮಗು (ಮಹಿಮ)

Charanam

2ಪನಿಕಿ ರಾನಿ ಪನುಲು ಜೇಸಿ ಶರಣನು
ವಾರಿ ವೆತಲು ತೀರ್ಚಿ ಬ್ರೋಚಿತಿವೇ
ತನಿವಿ ತೀರ ನಮ್ಮಿನಡನುಚು ಶ್ರೀ
ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ತಪ್ಪುಲಾಡಕು (ಮಹಿಮ)

Variations

1ಮಹಿಮ ತಗ್ಗಿಂಚುಕೋ – ಮಹಿಮ ದಕ್ಕಿಂಚುಕೋ – The meaning derived in all the books is ‘tone down Your greatness’. In Telugu the appropriate word for ‘tone down’ is ‘ತಗ್ಗಿಂಚುಕೋ’. However, ‘ದಕ್ಕಿಂಚುಕೋ’ meaning ‘safeguard’, ‘protect’ also seems to be appropriate. In the latter sense, it would mean that Sri Thyagaraja is asking the Lord to remember that he has a great glory and He must live up to it. Therefore, the alternative meaning also has been included. However, from the example of ‘protecting those who sought refuge after performing useless jobs’, it seems that it is more of a relaxation of the prowess than safeguarding it.
.


Pallavi

1महिम तग्गिञ्चुकोवय्य
महिनि सत्य स्वरूपुडनु
महा राज राजेश्वर नी

Anupallavi

विहित मार्ग भक्तुलुगा महात्मुलु
वॆलयग विन लेदा स्वकीयमगु (महिम)

Charanam

2पनिकि रानि पनुलु जेसि शरणनु
वारि वॆतलु तीर्चि ब्रोचितिवे
तनिवि तीर नम्मिनडनुचु श्री
त्यागराज नुत तप्पुलाडकु (महिम)

Variations

1महिम तग्गिञ्चुको – महिम दक्किञ्चुको – The meaning derived in all the books is ‘tone down Your greatness’. In Telugu the appropriate word for ‘tone down’ is ‘तग्गिञ्चुको’. However, ‘दक्किञ्चुको’ meaning ‘safeguard’, ‘protect’ also seems to be appropriate. In the latter sense, it would mean that Sri Thyagaraja is asking the Lord to remember that he has a great glory and He must live up to it. Therefore, the alternative meaning also has been included. However, from the example of ‘protecting those who sought refuge after performing useless jobs’, it seems that it is more of a relaxation of the prowess than safeguarding it.
.


Pallavi

1mahima taggiñcukōvayya
mahini satya svarūpuḍanu
mahā rāja rājēśvara nī

Anupallavi

vihita mārga bhaktulugā mahātmulu
velayaga vina lēdā svakīyamagu (mahima)

Charanam

2paniki rāni panulu jēsi śaraṇanu
vāri vetalu tīrci brōcitivē
tanivi tīra namminaḍanucu śrī
tyāgarāja nuta tappulāḍaku (mahima)

Variations

1mahima taggiñcukō – mahima dakkiñcukō – The meaning derived in all the books is ‘tone down Your greatness’. In Telugu the appropriate word for ‘tone down’ is ‘taggiñcukō’. However, ‘dakkiñcukō’ meaning ‘safeguard’, ‘protect’ also seems to be appropriate. In the latter sense, it would mean that Sri Thyagaraja is asking the Lord to remember that he has a great glory and He must live up to it. Therefore, the alternative meaning also has been included. However, from the example of ‘protecting those who sought refuge after performing useless jobs’, it seems that it is more of a relaxation of the prowess than safeguarding it.
.

Pallavi

O The Great Overlord of Emperors! O Lord! Condescend to tone down a bit Your greatness (OR Condescend to safeguard Your greatness) that You are the Embodiment of Truth in this Earth.

Anupallavi

Have we not heard about great personages shining as devotees in the decreed path? Condescend to tone down a bit Your own greatness that You are the Embodiment of Truth in this Earth.

Charanams

Didn’t You protect by relieving the distress of those who sought your refuge after having indulged in useless pursuits? please do not find fault with me because I have believed in You whole heartedly; O Lord praised by this Thyagaraja!
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.