Main Menu

Mari mari ninne (మరి మరి నిన్నే)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaambhOji

Talam: aadi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Mari mari ninne | మరి మరి నిన్నే     
Voice: C. Ranganathan

Mari mari ninne | మరి మరి నిన్నే     
Voice: Alature Brothers


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

మరి-మరి నిన్నే మొరలిడ
నీ మనసున దయ రాదు

Anupallavi

కరి మొర విని సరగున చన నీకు
కారణమేమి సర్వాంతర్యామి

Charanam

1.కరుణతో ధ్రువునికెదుట
నిలిచిన కథ విన్నానయ్య
సుర-రిపు తనయునికై
నర మృగమౌ సూచనలేమయ్య

2.మరచియున్న వన-చరుని
బ్రోచిన మహిమ దెలుపవయ్య
ధరను వెలయు త్యాగరాజ సన్నుత
తరము కాదిక నే విననయ్య1

Variations

1నే విననయ్య – నే వినవయ్య
.


Pallavi

மரி-மரி நின்னே மொரலிட3
நீ மனஸுன த3ய ராது3

Anupallavi

கரி மொர வினி ஸரகு3ன சன நீகு
காரணமேமி ஸர்வாந்தர்யாமி

Charanam

1.கருணதோ த்4ருவுனிகெது3ட
நிலிசின கத2 வின்னானய்ய
ஸுர-ரிபு தனயுனிகை
நர ம்ருக3மௌ ஸூசனலேமய்ய

2.மரசியுன்ன வன-சருனி
ப்3ரோசின மஹிம தெ3லுபவய்ய
த4ரனு வெலயு த்யாக3ராஜ ஸன்னுத
தரமு காதி3க நே வினனய்ய1

Variations

1நே வினனய்ய – நே வினவய்ய
.


Pallavi

ಮರಿ-ಮರಿ ನಿನ್ನೇ ಮೊರಲಿಡ
ನೀ ಮನಸುನ ದಯ ರಾದು

Anupallavi

ಕರಿ ಮೊರ ವಿನಿ ಸರಗುನ ಚನ ನೀಕು
ಕಾರಣಮೇಮಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ

Charanam

1.ಕರುಣತೋ ಧ್ರುವುನಿಕೆದುಟ
ನಿಲಿಚಿನ ಕಥ ವಿನ್ನಾನಯ್ಯ
ಸುರ-ರಿಪು ತನಯುನಿಕೈ
ನರ ಮೃಗಮೌ ಸೂಚನಲೇಮಯ್ಯ

2.ಮರಚಿಯುನ್ನ ವನ-ಚರುನಿ
ಬ್ರೋಚಿನ ಮಹಿಮ ದೆಲುಪವಯ್ಯ
ಧರನು ವೆಲಯು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನ್ನುತ
ತರಮು ಕಾದಿಕ ನೇ ವಿನನಯ್ಯ1

Variations

1ನೇ ವಿನನಯ್ಯ – ನೇ ವಿನವಯ್ಯ
.


Pallavi

मरि-मरि निन्ने मॊरलिड
नी मनसुन दय रादु

Anupallavi

करि मॊर विनि सरगुन चन नीकु
कारणमेमि सर्वान्तर्यामि

Charanam

1.करुणतो ध्रुवुनिकॆदुट
निलिचिन कथ विन्नानय्य
सुर-रिपु तनयुनिकै
नर मृगमौ सूचनलेमय्य

2.मरचियुन्न वन-चरुनि
ब्रोचिन महिम दॆलुपवय्य
धरनु वॆलयु त्यागराज सन्नुत
तरमु कादिक ने विननय्य1

Variations

1ने विननय्य – ने विनवय्य
.


Pallavi

mari-mari ninnē moraliḍa
nī manasuna daya rādu

Anupallavi

kari mora vini saraguna cana nīku
kāraṇamēmi sarvāntaryāmi

Charanam

1.karuṇatō dhruvunikeduṭa
nilicina katha vinnānayya
sura-ripu tanayunikai
nara mṛgamau sūcanalēmayya

2.maraciyunna vana-caruni
brōcina mahima delupavayya
dharanu velayu tyāgarāja sannuta
taramu kādika nē vinanayya1

Variations

1nē vinanayya – nē vinavayya
.


Pallavi

Even if I entreat you repeatedly,
No feeling of compassion enters your mind.

Anupallavi

On hearing the elephant’s plea, what was the reason to proceed immediately?
O Inner-controller of everyone!

Charanams

1.Lord, I have heard the story
of your appearing before Dhruva mercifully;
Lord, What about the tidings
of your becoming man-lion for the sake of the Asura’s son?

2.Lord, Tell me about the grandeur
of protecting the forest-dwellers who were in hiding2;
Lord brightening the earth, praised by this Thyagaraja!
I shall not listen to your refusals any longer.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.