Main Menu

Neevu Brovavalenamma (నీవు బ్రోవ వలెనమ్మ)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: saavEri

Talam: aadi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నీవు బ్రోవ వలెనమ్మ నను
నిఖిల లోక జననీ

Anupallavi

దేవి శ్రీ ధర్మ సంవర్ధని దివ్య
దర్శనమొసగి సంతతము (నీవు)

Charanams

1. నీ వలె కరుణా సాగరి ఈ జగాన
నే వెతకి కనుగొన కానెక్కడ కాన
పావనమగు శ్రీమత్ పంచ నదీశ్వరుని రాణి నా
భావములో దొరుకుకొంటివిక మరచెదనా
ఈ వరకును జేసిన నేరములను
నీవెంచక నలుగురిలో తనకిక
1కావలిసిన కోరికలొసగి
కావుము పతిత పావని ధర్మ సంవర్ధని (నీవు)

2. నాయెడ వంచన సేయక 2పసిడి శిలా 3కంజ
సాయకునన్నిట నీవనియెంచితి గాక
మాయపు భవ సాగర బాధలుయెందాక ఎడ-
బాయని నీ పద భక్తినొసంగ పరాకా
కాయజ జనకుని సోదరి నీయొక్క
మాయలను తొలగ జేయకయుండుట
న్యాయము కాదు దయాపరి శుభ ఫల
దాయకియౌ ధర్మ సంవర్ధని (నీవు)

3. రజ శిఖా మణి సతియైన శుభాకారి అంబ
రాజ రాజేశ్వరి త్రి-జగద్-ఆధారి
సరోజ నయని నీ మహిమలను తెలియ లేరే త్యాగ-
రాజాది పరమ భాగవత హృదయాగారే
ఈ జగతిని గౌరి పరాత్పరి
4అవ్యాజమునను పరిపాలన జేయు
ఓ జగద్-ఈశ్వరి నెర నమ్మితి నిను
రాజిగా ధర్మ సంవర్ధని (నీవు)
.


Pallavi

நீவு ப்3ரோவ வலெனம்ம நனு
நிகி2ல லோக ஜனனீ

Anupallavi

தே3வி ஸ்ரீ த4ர்ம ஸம்வர்த4னி தி3வ்ய
த3ர்சனமொஸகி3 ஸந்ததமு (நீவு)

Charanams

1. நீ வலெ கருணா ஸாக3ரி ஈ ஜகா3ன
நே வெதகி கனுகொ3ன கானெக்கட3 கான
பாவனமகு3 ஸ்ரீமத் பஞ்ச நதீ3ச்வருனி ராணி நா
பா4வமுலோ தொ3ருகுகொண்டிவிக மரசெத3னா
ஈ வரகுனு ஜேஸின நேரமுலனு
நீவெஞ்சக நலுகு3ரிலோ தனகிக
1காவலிஸின கோரிகலொஸகி3
காவுமு பதித பாவனி த4ர்ம ஸம்வர்த4னி (நீவு)

2. நாயெட3 வஞ்சன ஸேயக 2பஸிடி3 சிலா 3கஞ்ஜ
ஸாயகுனன்னிட நீவனியெஞ்சிதி கா3க
மாயபு ப4வ ஸாக3ர பா3த4லுயெந்தா3க எட3-
பா3யனி நீ பத3 ப4க்தினொஸங்க3 பராகா
காயஜ ஜனகுனி ஸோத3ரி நீயொக்க
மாயலனு தொலக3 ஜேயகயுண்டு3ட
ந்யாயமு காது3 த3யாபரி சுப4 ப2ல
தா3யகியௌ த4ர்ம ஸம்வர்த4னி (நீவு)

3. ரஜ சிகா2 மணி ஸதியைன சுபா4காரி அம்ப3
ராஜ ராஜேச்வரி த்ரி-ஜக3த்-ஆதா4ரி
ஸரோஜ நயனி நீ மஹிமலனு தெலிய லேரே த்யாக3-
ராஜாதி3 பரம பா4க3வத ஹ்ருத3யாகா3ரே
ஈ ஜக3தினி கௌ3ரி பராத்பரி
4அவ்யாஜமுனனு பரிபாலன ஜேயு
ஓ ஜக3த்-ஈச்வரி நெர நம்மிதி நினு
ராஜிகா3 த4ர்ம ஸம்வர்த4னி (நீவு)
.


Pallavi

ನೀವು ಬ್ರೋವ ವಲೆನಮ್ಮ ನನು
ನಿಖಿಲ ಲೋಕ ಜನನೀ

Anupallavi

ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ ದಿವ್ಯ
ದರ್ಶನಮೊಸಗಿ ಸಂತತಮು (ನೀವು)

Charanams

1. ನೀ ವಲೆ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಈ ಜಗಾನ
ನೇ ವೆತಕಿ ಕನುಗೊನ ಕಾನೆಕ್ಕಡ ಕಾನ
ಪಾವನಮಗು ಶ್ರೀಮತ್ ಪಂಚ ನದೀಶ್ವರುನಿ ರಾಣಿ ನಾ
ಭಾವಮುಲೋ ದೊರುಕುಕೊಂಟಿವಿಕ ಮರಚೆದನಾ
ಈ ವರಕುನು ಜೇಸಿನ ನೇರಮುಲನು
ನೀವೆಂಚಕ ನಲುಗುರಿಲೋ ತನಕಿಕ
1ಕಾವಲಿಸಿನ ಕೋರಿಕಲೊಸಗಿ
ಕಾವುಮು ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ (ನೀವು)

2. ನಾಯೆಡ ವಂಚನ ಸೇಯಕ 2ಪಸಿಡಿ ಶಿಲಾ 3ಕಂಜ
ಸಾಯಕುನನ್ನಿಟ ನೀವನಿಯೆಂಚಿತಿ ಗಾಕ
ಮಾಯಪು ಭವ ಸಾಗರ ಬಾಧಲುಯೆಂದಾಕ ಎಡ-
ಬಾಯನಿ ನೀ ಪದ ಭಕ್ತಿನೊಸಂಗ ಪರಾಕಾ
ಕಾಯಜ ಜನಕುನಿ ಸೋದರಿ ನೀಯೊಕ್ಕ
ಮಾಯಲನು ತೊಲಗ ಜೇಯಕಯುಂಡುಟ
ನ್ಯಾಯಮು ಕಾದು ದಯಾಪರಿ ಶುಭ ಫಲ
ದಾಯಕಿಯೌ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ (ನೀವು)

3. ರಜ ಶಿಖಾ ಮಣಿ ಸತಿಯೈನ ಶುಭಾಕಾರಿ ಅಂಬ
ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿ-ಜಗದ್-ಆಧಾರಿ
ಸರೋಜ ನಯನಿ ನೀ ಮಹಿಮಲನು ತೆಲಿಯ ಲೇರೇ ತ್ಯಾಗ-
ರಾಜಾದಿ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಹೃದಯಾಗಾರೇ
ಈ ಜಗತಿನಿ ಗೌರಿ ಪರಾತ್ಪರಿ
4ಅವ್ಯಾಜಮುನನು ಪರಿಪಾಲನ ಜೇಯು
ಓ ಜಗದ್-ಈಶ್ವರಿ ನೆರ ನಮ್ಮಿತಿ ನಿನು
ರಾಜಿಗಾ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ (ನೀವು)
.


Pallavi

नीवु ब्रोव वलॆनम्म ननु
निखिल लोक जननी

Anupallavi

देवि श्री धर्म संवर्धनि दिव्य
दर्शनमॊसगि सन्ततमु (नीवु)

Charanams

1. नी वलॆ करुणा सागरि ई जगान
ने वॆतकि कनुगॊन कानॆक्कड कान
पावनमगु श्रीमत् पञ्च नदीश्वरुनि राणि ना
भावमुलो दॊरुकुकॊण्टिविक मरचॆदना
ई वरकुनु जेसिन नेरमुलनु
नीवॆञ्चक नलुगुरिलो तनकिक
1कावलिसिन कोरिकलॊसगि
कावुमु पतित पावनि धर्म संवर्धनि (नीवु)

2. नायॆड वञ्चन सेयक 2पसिडि शिला 3कञ्ज
सायकुनन्निट नीवनियॆञ्चिति गाक
मायपु भव सागर बाधलुयॆन्दाक ऎड-
बायनि नी पद भक्तिनॊसंग पराका
कायज जनकुनि सोदरि नीयॊक्क
मायलनु तॊलग जेयकयुण्डुट
न्यायमु कादु दयापरि शुभ फल
दायकियौ धर्म संवर्धनि (नीवु)

3. रज शिखा मणि सतियैन शुभाकारि अम्ब
राज राजेश्वरि त्रि-जगद्-आधारि
सरोज नयनि नी महिमलनु तॆलिय लेरे त्याग-
राजादि परम भागवत हृदयागारे
ई जगतिनि गौरि परात्परि
4अव्याजमुननु परिपालन जेयु
ओ जगद्-ईश्वरि नॆर नम्मिति निनु
राजिगा धर्म संवर्धनि (नीवु)
.


Pallavi

nīvu brōva valenamma nanu
nikhila lōka jananī

Anupallavi

dēvi śrī dharma saṃvardhani divya
darśanamosagi santatamu (nīvu)

Charanams

1. nī vale karuṇā sāgari ī jagāna
nē vetaki kanugona kānekkaḍa kāna
pāvanamagu śrīmat pañca nadīśvaruni rāṇi nā
bhāvamulō dorukukoṇṭivika maracedanā
ī varakunu jēsina nēramulanu
nīveñcaka nalugurilō tanakika
1kāvalisina kōrikalosagi
kāvumu patita pāvani dharma saṃvardhani (nīvu)

2. nāyeḍa vañcana sēyaka 2pasiḍi śilā 3kañja
sāyakunanniṭa nīvaniyeñciti gāka
māyapu bhava sāgara bādhaluyendāka eḍa-
bāyani nī pada bhaktinosaṅga parākā
kāyaja janakuni sōdari nīyokka
māyalanu tolaga jēyakayuṇḍuṭa
nyāyamu kādu dayāpari śubha phala
dāyakiyau dharma saṃvardhani (nīvu)

3. raja śikhā maṇi satiyaina śubhākāri amba
rāja rājēśvari tri-jagad-ādhāri
sarōja nayani nī mahimalanu teliya lērē tyāga-
rājādi parama bhāgavata hṛdayāgārē
ī jagatini gauri parātpari
4avyājamunanu paripālana jēyu
ō jagad-īśvari nera nammiti ninu
rājigā dharma saṃvardhani (nīvu)
.


Pallavi

O Mother of entire worlds! O Mother! You should protect me.

Anupallavi

O Devi Sri Dharmasamvardhani (name of Mother at Thiruvaiyaru)! You should protect me ever by granting me the vision of Your divinity.

Charanams

1. Having searched in this World, I could not find anywhere an Ocean of mercy like You; O Consort of Lord Siva – auspicious Lord of holy Thiruvaiyaru – five rivers! You have been found or apprehended in my mental perception; will I forget You now? O Redeemer of the fallen! O Mother Dharmasamvardhani! You should protect me in the midst of others now, without taking into account the crimes committed by me so far, by granting me the wishes as required.

2. Please do not deceive me; I have considered that You are existent in everything like gold, land, woman; therefore, how long the troubles of the illusory Ocean of Worldly Existence will remain? why do you show unconcern in granting me the ceaseless devotion to Your Lotus Feet? O Sister of the Vishnu – Father of cupid! It is not fair to remain without banishing Your illusions; O Most Merciful! O Mother Dharmasamvardhani who bestows auspicious fruits!

3. O Mother with Auspiciousness form who is the Consort of Lord Siva – wearer of digit of moon on the head like a jewel! O Mother Rajarajesvari (one of the names of Mother) who is the prop of the three Worlds (Heaven, Earth and Nether World)! O Lotus Eyed! people are not aware of Your mights; O Mother abiding in the hearts of the supreme devotees like Thyagaraja and others! O Mother Gauri! O Mother who is beyond all! O Queen of the Universe who governs this Universe without any apparent motive! O Mother Dharmasamvardhani! I trusted You totally; You should protect me whole- heartedly.
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.