Main Menu

Ninnanavalasinademi (నిన్ననవలసినదేమి)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kalyaaNi

Talam: caapu

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)


Recitals


Awaiting Contributions.


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

నిన్ననవలసినదేమి రామ
నన్ననవలెను గాక

Anupallavi

కన్న తండ్రి నీ కన్న వేల్పులెవర్-
ఉన్నారురా ఆపన్న రక్షక నే (నిన్ను)

Charanams

1. కన సైరించని దుర్-జనుల భాషణ లేక
మనసున నెనరున నిను జూచినానా
అనుదినమునను నే నిను కన సజ్జన సేవ
వినయమునను నిజముగ జేసినానా (నిన్ను)

2. వినవయ్య మనవిని సనకాది వినుత నే
ధనమును కొనిన భామను ప్రేమ మీర
ఎనయక మనసను వనజముననతి
వేగన పాదమున పూజనొనరించినానా (నిన్ను)

3. కలి మానవులు సేయు చల కార్యములను నేం-
ఇలలోను తెలియక వలచితి కాని
కలలోను కలిగిన కలుముల వలెనెంచి
వలచగ బలు తపములు జేసినానా (నిన్ను)

4. జలజాప్త కుల వర తిలక వీనుల నీ
కథలు విన్నా బలు పాపములు పోను కాని
కలుముల పలుకుల చెలులు వశ్యులు కాని
తొలి జన్మముల పూజా ఫలమేమో తెలియ (నిన్ను)

5. శర చాప ధర యోగి వర నుత పరిపూర్ణ
నర రూప నిరతము వర త్యగరాజ
పరిపాల సుర భూమి సురులను స్థిరముగ
కరుణించు బిరుదు నీ కరమున మెరయ (నిన్ను)
.


Pallavi

நின்னனவலஸினதே3மி ராம
நன்னனவலெனு கா3க

Anupallavi

கன்ன தண்ட்3ரி நீ கன்ன வேல்புலெவர்-
உன்னாருரா ஆபன்ன ரக்ஷக நே (நின்னு)

Charanams

1. கன ஸைரிஞ்சனி து3ர்-ஜனுல பா4ஷண லேக
மனஸுன நெனருன நினு ஜூசினானா
அனுதி3னமுனனு நே நினு கன ஸஜ்ஜன ஸேவ
வினயமுனனு நிஜமுக3 ஜேஸினானா (நின்னு)

2. வினவய்ய மனவினி ஸனகாதி3 வினுத நே
த4னமுனு கொனின பா4மனு ப்ரேம மீர
எனயக மனஸனு வனஜமுனனதி
வேக3ன பாத3முன பூஜனொனரிஞ்சினானா (நின்னு)

3. கலி மானவுலு ஸேயு சல கார்யமுலனு நேன்-
இலலோனு தெலியக வலசிதி கானி
கலலோனு கலிகி3ன கலுமுல வலெனெஞ்சி
வலசக3 ப3லு தபமுலு ஜேஸினானா (நின்னு)

4. ஜலஜாப்த குல வர திலக வீனுல நீ
கத2லு வின்னா ப3லு பாபமுலு போனு கானி
கலுமுல பலுகுல செலுலு வச்யுலு கானி
தொலி ஜன்மமுல பூஜா ப2லமேமோ தெலிய (நின்னு)

5. சர சாப த4ர யோகி3 வர நுத பரிபூர்ண
நர ரூப நிரதமு வர த்யக3ராஜ
பரிபால ஸுர பூ4மி ஸுருலனு ஸ்தி2ரமுக3
கருணிஞ்சு பி3ருது3 நீ கரமுன மெரய (நின்னு)
.


Pallavi

ನಿನ್ನನವಲಸಿನದೇಮಿ ರಾಮ
ನನ್ನನವಲೆನು ಗಾಕ

Anupallavi

ಕನ್ನ ತಂಡ್ರಿ ನೀ ಕನ್ನ ವೇಲ್ಪುಲೆವರ್-
ಉನ್ನಾರುರಾ ಆಪನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೇ (ನಿನ್ನು)

Charanams

1. ಕನ ಸೈರಿಂಚನಿ ದುರ್-ಜನುಲ ಭಾಷಣ ಲೇಕ
ಮನಸುನ ನೆನರುನ ನಿನು ಜೂಚಿನಾನಾ
ಅನುದಿನಮುನನು ನೇ ನಿನು ಕನ ಸಜ್ಜನ ಸೇವ
ವಿನಯಮುನನು ನಿಜಮುಗ ಜೇಸಿನಾನಾ (ನಿನ್ನು)

2. ವಿನವಯ್ಯ ಮನವಿನಿ ಸನಕಾದಿ ವಿನುತ ನೇ
ಧನಮುನು ಕೊನಿನ ಭಾಮನು ಪ್ರೇಮ ಮೀರ
ಎನಯಕ ಮನಸನು ವನಜಮುನನತಿ
ವೇಗನ ಪಾದಮುನ ಪೂಜನೊನರಿಂಚಿನಾನಾ (ನಿನ್ನು)

3. ಕಲಿ ಮಾನವುಲು ಸೇಯು ಚಲ ಕಾರ್ಯಮುಲನು ನೇಂ-
ಇಲಲೋನು ತೆಲಿಯಕ ವಲಚಿತಿ ಕಾನಿ
ಕಲಲೋನು ಕಲಿಗಿನ ಕಲುಮುಲ ವಲೆನೆಂಚಿ
ವಲಚಗ ಬಲು ತಪಮುಲು ಜೇಸಿನಾನಾ (ನಿನ್ನು)

4. ಜಲಜಾಪ್ತ ಕುಲ ವರ ತಿಲಕ ವೀನುಲ ನೀ
ಕಥಲು ವಿನ್ನಾ ಬಲು ಪಾಪಮುಲು ಪೋನು ಕಾನಿ
ಕಲುಮುಲ ಪಲುಕುಲ ಚೆಲುಲು ವಶ್ಯುಲು ಕಾನಿ
ತೊಲಿ ಜನ್ಮಮುಲ ಪೂಜಾ ಫಲಮೇಮೋ ತೆಲಿಯ (ನಿನ್ನು)

5. ಶರ ಚಾಪ ಧರ ಯೋಗಿ ವರ ನುತ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ನರ ರೂಪ ನಿರತಮು ವರ ತ್ಯಗರಾಜ
ಪರಿಪಾಲ ಸುರ ಭೂಮಿ ಸುರುಲನು ಸ್ಥಿರಮುಗ
ಕರುಣಿಂಚು ಬಿರುದು ನೀ ಕರಮುನ ಮೆರಯ (ನಿನ್ನು)
.


Pallavi

निन्ननवलसिनदेमि राम
नन्ननवलॆनु गाक

Anupallavi

कन्न तण्ड्रि नी कन्न वेल्पुलॆवर्-
उन्नारुरा आपन्न रक्षक ने (निन्नु)

Charanams

1. कन सैरिञ्चनि दुर्-जनुल भाषण लेक
मनसुन नॆनरुन निनु जूचिनाना
अनुदिनमुननु ने निनु कन सज्जन सेव
विनयमुननु निजमुग जेसिनाना (निन्नु)

2. विनवय्य मनविनि सनकादि विनुत ने
धनमुनु कॊनिन भामनु प्रेम मीर
ऎनयक मनसनु वनजमुननति
वेगन पादमुन पूजनॊनरिञ्चिनाना (निन्नु)

3. कलि मानवुलु सेयु चल कार्यमुलनु नेन्-
इललोनु तॆलियक वलचिति कानि
कललोनु कलिगिन कलुमुल वलॆनॆञ्चि
वलचग बलु तपमुलु जेसिनाना (निन्नु)

4. जलजाप्त कुल वर तिलक वीनुल नी
कथलु विन्ना बलु पापमुलु पोनु कानि
कलुमुल पलुकुल चॆलुलु वश्युलु कानि
तॊलि जन्ममुल पूजा फलमेमो तॆलिय (निन्नु)

5. शर चाप धर योगि वर नुत परिपूर्ण
नर रूप निरतमु वर त्यगराज
परिपाल सुर भूमि सुरुलनु स्थिरमुग
करुणिञ्चु बिरुदु नी करमुन मॆरय (निन्नु)
.


Pallavi

ninnanavalasinadēmi rāma
nannanavalenu gāka

Anupallavi

kanna taṇḍri nī kanna vēlpulevar-
unnārurā āpanna rakṣaka nē (ninnu)

Charanams

1. kana sairiñcani dur-janula bhāṣaṇa lēka
manasuna nenaruna ninu jūcinānā
anudinamunanu nē ninu kana sajjana sēva
vinayamunanu nijamuga jēsinānā (ninnu)

2. vinavayya manavini sanakādi vinuta nē
dhanamunu konina bhāmanu prēma mīra
enayaka manasanu vanajamunanati
vēgana pādamuna pūjanonariñcinānā (ninnu)

3. kali mānavulu sēyu cala kāryamulanu nēn-
ilalōnu teliyaka valaciti kāni
kalalōnu kaligina kalumula valeneñci
valacaga balu tapamulu jēsinānā (ninnu)

4. jalajāpta kula vara tilaka vīnula nī
kathalu vinnā balu pāpamulu pōnu kāni
kalumula palukula celulu vaśyulu kāni
toli janmamula pūjā phalamēmō teliya (ninnu)

5. śara cāpa dhara yōgi vara nuta paripūrṇa
nara rūpa niratamu vara tyagarāja
paripāla sura bhūmi surulanu sthiramuga
karuṇiñcu birudu nī karamuna meraya (ninnu)
.


Pallavi

O Lord Rama! Why should I blame You? I am only to be blamed.

Anupallavi

O My Father! Which Gods are there other than You? O Saviour from misfortunes! Why should I blame You?

Charanams

1. Did I behold You in my mind with love, ignoring the talk of disgusting evil-some people? Did I, truthfully and with humilty, perform service to virtuous people in order to behold You always?

2. Please listen to my appeal, O Lord praised by sage Sanaka and others! Did I perform worship of Your Holy Feet in the Lotus of my heart with utmost energy,
instead of enjoying with exceeding love wealth and wife whom I married?

3. I desired here, unknowingly, the deceitful tasks undertaken by ordinary mortals; but, did I perform severe penances instead of desiring such tasks considering them like riches found in dreams?

4. O The Most Distinguished One of the Solar – benefactor of Lotus – race! if one listens to Your stories, even worst sins will be decimated; but, then, I do not know what the effect of the worship performed by me in my previous births that I have not been able get the favour of Lakshmi – Goddess of wealth – and Sarasvati – Goddess of speech.

5. O Lord wielding bow and arrow! O Lord praised by blessed ascetics! O Lord whose Avatara is a total human embodiment! O blessed Lord who protects this Thyagaraja at all times! when the medallion of unfailingly showing compassion towards celestials and Brahmanas shines in Your hands, why should I blame You?
.

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.