Main Menu

Palaya Sri Raghuveera (పాలయ శ్రీ రఘువీర)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: dEvagaandhaari

Talam: aadi

29 shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Palaya Sri Raghuveera | పాలయ శ్రీ రఘువీర     
Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

పాలయ శ్రీ రఘువీర సు-
కృపాలయ రాజ కుమార మాం

Charanams

1. తారాధీశ వదన రామ
1తారాదీశ దమన మాం (పా)

2. హిమ కర కోటి నిభాంగ
ఏహి 2మకర హరణ నిస్-సంగ మాం (పా)

3. రాక్షస జన గణ దూర
3మకరాక్ష సమర హర శూర మాం (పా)

4. శ్రీ దశరథ కుల శరణ రామ
శ్రీ-ద 4శరధి మద హరణ మాం (పా)

5. కు-మనో జన గణ భీమ రామ
సు-మనో వారిధి సోమ మాం (పా)

6. 5జయ విజయాఘ విరామ
6రవిజ యమ లాలిత నామ మాం (పా)

7. త్యాగరాజ నుత చరణ
నిత్యాగ7 రాజ ధర సుగుణ మాం (పా)

.


Pallavi

பாலய ஸ்ரீ ரகு4வீர ஸு-
க்ருபாலய ராஜ குமார மாம்

Charanams

1. தாராதீ4ச வத3ன ராம
1தாராதீ3ச த3மன மாம் (பா)

2. ஹிம கர கோடி நிபா4ங்க3
ஏஹி 2மகர ஹரண நிஸ்-ஸங்க3 மாம் (பா)

3. ராக்ஷஸ ஜன க3ண தூ3ர
3மகராக்ஷ ஸமர ஹர சூர மாம் (பா)

4. ஸ்ரீ த3சரத2 குல சரண ராம
ஸ்ரீ-த3 4சரதி4 மத3 ஹரண மாம் (பா)

5. கு-மனோ ஜன க3ண பீ4ம ராம
ஸு-மனோ வாரிதி4 ஸோம மாம் (பா)

6. 5ஜய விஜயாக4 விராம
6ரவிஜ யம லாலித நாம மாம் (பா)

7. த்யாக3ராஜ நுத சரண
நித்யாக37 ராஜ த4ர ஸுகு3ண மாம் (பா)

.


Pallavi

ಪಾಲಯ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಸು-
ಕೃಪಾಲಯ ರಾಜ ಕುಮಾರ ಮಾಂ

Charanams

1. ತಾರಾಧೀಶ ವದನ ರಾಮ
1ತಾರಾದೀಶ ದಮನ ಮಾಂ (ಪಾ)

2. ಹಿಮ ಕರ ಕೋಟಿ ನಿಭಾಂಗ
ಏಹಿ 2ಮಕರ ಹರಣ ನಿಸ್-ಸಂಗ ಮಾಂ (ಪಾ)

3. ರಾಕ್ಷಸ ಜನ ಗಣ ದೂರ
3ಮಕರಾಕ್ಷ ಸಮರ ಹರ ಶೂರ ಮಾಂ (ಪಾ)

4. ಶ್ರೀ ದಶರಥ ಕುಲ ಶರಣ ರಾಮ
ಶ್ರೀ-ದ 4ಶರಧಿ ಮದ ಹರಣ ಮಾಂ (ಪಾ)

5. ಕು-ಮನೋ ಜನ ಗಣ ಭೀಮ ರಾಮ
ಸು-ಮನೋ ವಾರಿಧಿ ಸೋಮ ಮಾಂ (ಪಾ)

6. 5ಜಯ ವಿಜಯಾಘ ವಿರಾಮ
6ರವಿಜ ಯಮ ಲಾಲಿತ ನಾಮ ಮಾಂ (ಪಾ)

7. ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ಚರಣ
ನಿತ್ಯಾಗ7 ರಾಜ ಧರ ಸುಗುಣ ಮಾಂ (ಪಾ)

.


Pallavi

पालय श्री रघुवीर सु-
कृपालय राज कुमार मां

Charanams

1. ताराधीश वदन राम
1तारादीश दमन मां (पा)

2. हिम कर कोटि निभांग
एहि 2मकर हरण निस्-संग मां (पा)

3. राक्षस जन गण दूर
3मकराक्ष समर हर शूर मां (पा)

4. श्री दशरथ कुल शरण राम
श्री-द 4शरधि मद हरण मां (पा)

5. कु-मनो जन गण भीम राम
सु-मनो वारिधि सोम मां (पा)

6. 5जय विजयाघ विराम
6रविज यम लालित नाम मां (पा)

7. त्यागराज नुत चरण
नित्याग7 राज धर सुगुण मां (पा)

.


Pallavi

pālaya śrī raghuvīra su-
kṛpālaya rāja kumāra māṃ

Charanams

1. tārādhīśa vadana rāma
1tārādīśa damana māṃ (pā)

2. hima kara kōṭi nibhāṅga
ēhi 2makara haraṇa nis-saṅga māṃ (pā)

3. rākṣasa jana gaṇa dūra
3makarākṣa samara hara śūra māṃ (pā)

4. śrī daśaratha kula śaraṇa rāma
śrī-da 4śaradhi mada haraṇa māṃ (pā)

5. ku-manō jana gaṇa bhīma rāma
su-manō vāridhi sōma māṃ (pā)

6. 5jaya vijayāgha virāma
6ravija yama lālita nāma māṃ (pā)

7. tyāgarāja nuta caraṇa
nityāga7 rāja dhara suguṇa māṃ (pā)

.


Pallavi

O Lord Sri Raghuveera! O Abode of Compassion! O Prince! Please protect me.

Charanams

1. O Moon – Lord of stars – faced! O Lord Rama! O slayer of Vali – Lord of Tara and others! Please protect me.

2. O Lord whose limbs resemble crores of moons! Come near me; O Slayer of crocodile or Panchajana – conch demon! O Lord who is beyond all attachments! Please protect me.

3. O Lord who is far removed from the multitudes of demons! O Valiant One who slayed of the demon Makaraksha in the war! Please protect me.

4. O Lord Sri Rama – the protector of race of King Dasaratha! O Bestower of Prosperity! O Subduer of the arrogance of ocean! Please protect me.

5. O Lord Sri Rama – the terror of the evil minded lot of people! O Moon risen in the ocean of virtuous minded! Please protect me.

6. O Lord who ended the sins of Jaya and Vijaya! O Lord whose name is cherished by Sugreeva and Lord of Death! Please protect me.

7. O Lord whose Holy feet are praised by this Thyagaraja! O Eternal Lord! O Lord of virtues who bore Mandara – the king of mountains! Please protect me.
.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.