Main Menu

Pariyaachakamaa maata (పరియాచకమా మాట)

srirama

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: vanaspati

Talam: roopakam

4 vanaspati mela
Aa: S R1 G1 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G1 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Pariyaachakamaa maata | పరియాచకమా మాట     
Voice: S.P.Ramh


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

1పరియాచకమా మాట పది-గురిలో పొగడినది

Anupallavi

2వెరపునననుమానంబున వెసనంబున నే కోరి
శరణాగత రక్షక నిన్ను సంతతమును
శరణనగ (పరి)

Charanam

ఒక మునికై 3ద్రౌపది ద్వారకా నిలయా శరణనగ
ఒక మాటకు 4విభీషణుడు ఓర్వ లేక శరణనగ
సకలేశ్వర 5ప్రహ్లాదుడు జాలిచే శరణనగ
హిత-కరుండై బ్రోచితివే త్యాగరాజుని మాట (పరి)

Variations

1 పరియాచకమా – పరిహాసకమా&న్బ్స్ప్;: పరియాచకమా

.


Pallavi

1பரியாசகமா மாட பதி3-கு3ரிலோ பொக3டி3னதி3

Anupallavi

2வெரபுனனனுமானம்பு3ன வெஸனம்பு3ன நே கோரி
சரணாக3த ரக்ஷக நின்னு ஸந்ததமுனு
சரணனக3 (பரி)

Charanam

ஒக முனிகை 3த்3ரௌபதி3 த்3வாரகா நிலயா சரணனக3
ஒக மாடகு 4விபீ4ஷணுடு3 ஓர்வ லேக சரணனக3
ஸகலேச்வர 5ப்ரஹ்லாது3டு3 ஜாலிசே சரணனக3
ஹித-கருண்டை3 ப்3ரோசிதிவே த்யாக3ராஜுனி மாட (பரி)

Variations

1 பரியாசகமா – பரிஹாஸகமா&ந்ப்3ஸ்ப்;: பரியாசகமா

.


Pallavi

1ಪರಿಯಾಚಕಮಾ ಮಾಟ ಪದಿ-ಗುರಿಲೋ ಪೊಗಡಿನದಿ

Anupallavi

2ವೆರಪುನನನುಮಾನಂಬುನ ವೆಸನಂಬುನ ನೇ ಕೋರಿ
ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ನಿನ್ನು ಸಂತತಮುನು
ಶರಣನಗ (ಪರಿ)

Charanam

ಒಕ ಮುನಿಕೈ 3ದ್ರೌಪದಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಿಲಯಾ ಶರಣನಗ
ಒಕ ಮಾಟಕು 4ವಿಭೀಷಣುಡು ಓರ್ವ ಲೇಕ ಶರಣನಗ
ಸಕಲೇಶ್ವರ 5ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ಜಾಲಿಚೇ ಶರಣನಗ
ಹಿತ-ಕರುಂಡೈ ಬ್ರೋಚಿತಿವೇ ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಮಾಟ (ಪರಿ)

Variations

1 ಪರಿಯಾಚಕಮಾ – ಪರಿಹಾಸಕಮಾ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಪರಿಯಾಚಕಮಾ

.


Pallavi

1परियाचकमा माट पदि-गुरिलो पॊगडिनदि

Anupallavi

2वॆरपुनननुमानम्बुन वॆसनम्बुन ने कोरि
शरणागत रक्षक निन्नु सन्ततमुनु
शरणनग (परि)

Charanam

ऒक मुनिकै 3द्रौपदि द्वारका निलया शरणनग
ऒक माटकु 4विभीषणुडु ओर्व लेक शरणनग
सकलेश्वर 5प्रह्लादुडु जालिचे शरणनग
हित-करुण्डै ब्रोचितिवे त्यागराजुनि माट (परि)

Variations

1 परियाचकमा – परिहासकमा&न्ब्स्प्;: परियाचकमा

.


Pallavi

1pariyācakamā māṭa padi-gurilō pogaḍinadi

Anupallavi

2verapunananumānambuna vesanambuna nē kōri
śaraṇāgata rakṣaka ninnu santatamunu
śaraṇanaga (pari)

Charanam

oka munikai 3draupadi dvārakā nilayā śaraṇanaga
oka māṭaku 4vibhīṣaṇuḍu ōrva lēka śaraṇanaga
sakalēśvara 5prahlāduḍu jālicē śaraṇanaga
hita-karuṇḍai brōcitivē tyāgarājuni māṭa (pari)

Variations

1 pariyācakamā – parihāsakamā : pariyācakamā

.


Pallavi

Are my words funny? Is my extolling You in an assembly funny?

Anupallavi

O Protector of those who seek Your refuge! Out of fear, out of doubt (or suspicion) and out of grief, desiring You always, if I seek refuge, are my words funny?

Charanam

O Lord of Everything! Isn’t it that You protected becoming Benevolent – (a) when Draupadi, because of sage Durvasa, lamented ‘O resident of Dvaraka! I seek Your refuge’, (b) when Vibhishana unable to bear a harsh word of Ravana – his elder brother, sought Your refuge, and (c) when because of grief, Prahlada sought Your refuge? On the other hand, are the words of this Thyagaraja funny?
.

, , , , ,

One Response to Pariyaachakamaa maata (పరియాచకమా మాట)

  1. M Shankar October 24, 2022 at 8:51 pm #

    The way he addresses Rama is as if he is in front of him conversing!
    Great composition

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.