Main Menu

Rama Rama Rama Rama Rara (రామ రామ రామ రామ రారా)

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyāgarāja త్యాగరాజ) , May 4, 1767 – January 6, 1847 was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: shenjuruTTi

Talam: roopakam

28 harikaambhOji janya
Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Recitals


Rama Rama Rama Rama Rara | రామ రామ రామ రామ రారా     
Voice: S. Purushottaman


Awaiting Contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi

రామ రామ రామ రామ రారా సీతా రామ

Charanams

1. సంతతంబు పదములనర్చింతు
ఏకాంతమునను నిన్నారాధింతు సీతా (రామ)

2. తనివి తీర నిన్ను కౌగిలింతు నాదు
దాహమెల్ల తీర్చి సేవింతు సీతా (రామ)

3. కనులు చల్లగాను నిన్ను కందు నాదు
తనువు పులకరించ మెచ్చుకొందు సీతా (రామ)

4. అడుగడుగుకు మడుపులనందిత్తు
నిన్ననుసరించి మెల్ల పల్కనిత్తు సీతా (రామ)

5. కన్నుల జాడలను తెలిసి నడుతు రామ
కడమ జాలి దూరమునను విడుతు సీతా (రామ)

6. 1పామర విషయాదుల నే మరతు రామ
నీ 2మనసును చెలిమి జేసి కరతు సీతా (రామ)

7. కొసరి కొసరి సన్నిధి నే కొలుతు రామ
కోరి 1సురటిచే విసరుచు పిలుతు సీతా (రామ)

8. తొడరి 1మేనొసంగి తొడలననుతు నిన్ం-
ఎడబాయక భావమునను తలతు సీతా (రామ)

9. సమ్మతముననిత్తును చెయి వ్రాలు రామ
కమ్మని విడెమిమ్మని నన్నేలు సీతా (రామ)

10. ఇట్లు దొరకునా బ్రహ్మకైన నేం-
ఇలను వెలసి 3నీవే నేనైన సీతా (రామ)

11. నిక్కముగా 4తాళ జాల రట్టు రామ
ఎక్కువగా నాదు చెట్ట పట్టు సీతా (రామ)

12. జాడల విన్నపము తెలుసుకోరా నీ-
వాడు గాక త్యాగరాజు వేరా సీతా (రామ)

Variations

2మనసును – మనసున&న్బ్స్ప్;: మనసును – is the appropriate word.
.


Pallavi

ராம ராம ராம ராம ராரா ஸீதா ராம

Charanams

1. ஸந்ததம்பு3 பத3முலனர்சிந்து
ஏகாந்தமுனனு நின்னாராதி4ந்து ஸீதா (ராம)

2. தனிவி தீர நின்னு கௌகி3லிந்து நாது3
தா3ஹமெல்ல தீர்சி ஸேவிந்து ஸீதா (ராம)

3. கனுலு சல்லகா3னு நின்னு கந்து3 நாது3
தனுவு புலகரிஞ்ச மெச்சுகொந்து3 ஸீதா (ராம)

4. அடு3க3டு3கு3கு மடு3புலனந்தி3த்து
நின்னனுஸரிஞ்சி மெல்ல பல்கனித்து ஸீதா (ராம)

5. கன்னுல ஜாட3லனு தெலிஸி நடு3து ராம
கட3ம ஜாலி தூ3ரமுனனு விடு3து ஸீதா (ராம)

6. 1பாமர விஷயாது3ல நே மரது ராம
நீ 2மனஸுனு செலிமி ஜேஸி கரது ஸீதா (ராம)

7. கொஸரி கொஸரி ஸன்னிதி4 நே கொலுது ராம
கோரி 1ஸுரடிசே விஸருசு பிலுது ஸீதா (ராம)

8. தொட3ரி 1மேனொஸங்கி3 தொட3லனனுது நின்ன்-
எட3பா3யக பா4வமுனனு தலது ஸீதா (ராம)

9. ஸம்மதமுனனித்துனு செயி வ்ராலு ராம
கம்மனி விடெ3மிம்மனி நன்னேலு ஸீதா (ராம)

10. இட்லு தொ3ரகுனா ப்3ரஹ்மகைன நேன்-
இலனு வெலஸி 3நீவே நேனைன ஸீதா (ராம)

11. நிக்கமுகா3 4தாள ஜால ரட்டு ராம
எக்குவகா3 நாது3 செட்ட பட்டு ஸீதா (ராம)

12. ஜாட3ல வின்னபமு தெலுஸுகோரா நீ-
வாடு3 கா3க த்யாக3ராஜு வேரா ஸீதா (ராம)

Variations

2மனஸுனு – மனஸுன&ந்ப்3ஸ்ப்;: மனஸுனு – is the appropriate word.
.


Pallavi

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾರಾ ಸೀತಾ ರಾಮ

Charanams

1. ಸಂತತಂಬು ಪದಮುಲನರ್ಚಿಂತು
ಏಕಾಂತಮುನನು ನಿನ್ನಾರಾಧಿಂತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

2. ತನಿವಿ ತೀರ ನಿನ್ನು ಕೌಗಿಲಿಂತು ನಾದು
ದಾಹಮೆಲ್ಲ ತೀರ್ಚಿ ಸೇವಿಂತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

3. ಕನುಲು ಚಲ್ಲಗಾನು ನಿನ್ನು ಕಂದು ನಾದು
ತನುವು ಪುಲಕರಿಂಚ ಮೆಚ್ಚುಕೊಂದು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

4. ಅಡುಗಡುಗುಕು ಮಡುಪುಲನಂದಿತ್ತು
ನಿನ್ನನುಸರಿಂಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಕನಿತ್ತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

5. ಕನ್ನುಲ ಜಾಡಲನು ತೆಲಿಸಿ ನಡುತು ರಾಮ
ಕಡಮ ಜಾಲಿ ದೂರಮುನನು ವಿಡುತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

6. 1ಪಾಮರ ವಿಷಯಾದುಲ ನೇ ಮರತು ರಾಮ
ನೀ 2ಮನಸುನು ಚೆಲಿಮಿ ಜೇಸಿ ಕರತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

7. ಕೊಸರಿ ಕೊಸರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ನೇ ಕೊಲುತು ರಾಮ
ಕೋರಿ 1ಸುರಟಿಚೇ ವಿಸರುಚು ಪಿಲುತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

8. ತೊಡರಿ 1ಮೇನೊಸಂಗಿ ತೊಡಲನನುತು ನಿನ್ಂ-
ಎಡಬಾಯಕ ಭಾವಮುನನು ತಲತು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

9. ಸಮ್ಮತಮುನನಿತ್ತುನು ಚೆಯಿ ವ್ರಾಲು ರಾಮ
ಕಮ್ಮನಿ ವಿಡೆಮಿಮ್ಮನಿ ನನ್ನೇಲು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

10. ಇಟ್ಲು ದೊರಕುನಾ ಬ್ರಹ್ಮಕೈನ ನೇಂ-
ಇಲನು ವೆಲಸಿ 3ನೀವೇ ನೇನೈನ ಸೀತಾ (ರಾಮ)

11. ನಿಕ್ಕಮುಗಾ 4ತಾಳ ಜಾಲ ರಟ್ಟು ರಾಮ
ಎಕ್ಕುವಗಾ ನಾದು ಚೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸೀತಾ (ರಾಮ)

12. ಜಾಡಲ ವಿನ್ನಪಮು ತೆಲುಸುಕೋರಾ ನೀ-
ವಾಡು ಗಾಕ ತ್ಯಾಗರಾಜು ವೇರಾ ಸೀತಾ (ರಾಮ)

Variations

2ಮನಸುನು – ಮನಸುನ&ನ್ಬ್ಸ್ಪ್;: ಮನಸುನು – is the appropriate word.
.


Pallavi

राम राम राम राम रारा सीता राम

Charanams

1. सन्ततम्बु पदमुलनर्चिन्तु
एकान्तमुननु निन्नाराधिन्तु सीता (राम)

2. तनिवि तीर निन्नु कौगिलिन्तु नादु
दाहमॆल्ल तीर्चि सेविन्तु सीता (राम)

3. कनुलु चल्लगानु निन्नु कन्दु नादु
तनुवु पुलकरिञ्च मॆच्चुकॊन्दु सीता (राम)

4. अडुगडुगुकु मडुपुलनन्दित्तु
निन्ननुसरिञ्चि मॆल्ल पल्कनित्तु सीता (राम)

5. कन्नुल जाडलनु तॆलिसि नडुतु राम
कडम जालि दूरमुननु विडुतु सीता (राम)

6. 1पामर विषयादुल ने मरतु राम
नी 2मनसुनु चॆलिमि जेसि करतु सीता (राम)

7. कॊसरि कॊसरि सन्निधि ने कॊलुतु राम
कोरि 1सुरटिचे विसरुचु पिलुतु सीता (राम)

8. तॊडरि 1मेनॊसंगि तॊडलननुतु निन्न्-
ऎडबायक भावमुननु तलतु सीता (राम)

9. सम्मतमुननित्तुनु चॆयि व्रालु राम
कम्मनि विडॆमिम्मनि नन्नेलु सीता (राम)

10. इट्लु दॊरकुना ब्रह्मकैन नेन्-
इलनु वॆलसि 3नीवे नेनैन सीता (राम)

11. निक्कमुगा 4ताळ जाल रट्टु राम
ऎक्कुवगा नादु चॆट्ट पट्टु सीता (राम)

12. जाडल विन्नपमु तॆलुसुकोरा नी-
वाडु गाक त्यागराजु वेरा सीता (राम)

Variations

2मनसुनु – मनसुन&न्ब्स्प्;: मनसुनु – is the appropriate word.
.


Pallavi

rāma rāma rāma rāma rārā sītā rāma

Charanams

1. santatambu padamulanarcintu
ēkāntamunanu ninnārādhintu sītā (rāma)

2. tanivi tīra ninnu kaugilintu nādu
dāhamella tīrci sēvintu sītā (rāma)

3. kanulu callagānu ninnu kandu nādu
tanuvu pulakariñca meccukondu sītā (rāma)

4. aḍugaḍuguku maḍupulanandittu
ninnanusariñci mella palkanittu sītā (rāma)

5. kannula jāḍalanu telisi naḍutu rāma
kaḍama jāli dūramunanu viḍutu sītā (rāma)

6. 1pāmara viṣayādula nē maratu rāma
nī 2manasunu celimi jēsi karatu sītā (rāma)

7. kosari kosari sannidhi nē kolutu rāma
kōri 1suraṭicē visarucu pilutu sītā (rāma)

8. toḍari 1mēnosaṅgi toḍalananutu ninn-
eḍabāyaka bhāvamunanu talatu sītā (rāma)

9. sammatamunanittunu ceyi vrālu rāma
kammani viḍemimmani nannēlu sītā (rāma)

10. iṭlu dorakunā brahmakaina nēn-
ilanu velasi 3nīvē nēnaina sītā (rāma)

11. nikkamugā 4tāḷa jāla raṭṭu rāma
ekkuvagā nādu ceṭṭa paṭṭu sītā (rāma)

12. jāḍala vinnapamu telusukōrā nī-
vāḍu gāka tyāgarāju vērā sītā (rāma)

Variations

2manasunu – manasuna : manasunu – is the appropriate word.
.


Pallavi

O Lord Sri Rama, Rama, Rama, Rama! Please come; O Lord Sri Sita Rama!

Charanams

1. I shall always worship Your Holy feet; I shall propitiate You in privacy.

2. I shall embrace You to my heart’s content; I shall worship You quenching all my thirsts.

3. I shall behold You to the satiation of my eyes; I shall extol You such that my body would feel horripilation.

4. I shall reach rolls of betel leaves at every step; I shall gently make You speak by adhering to You.

5. I shall conduct myself by understanding the signal of Your eyes; O Lord Rama! I shall leave far behind all my wants.

6. I shall forget the objects of senses etc. born of ignorance; O Lord Sri Rama! I shall melt Your heart by showing affection.

7. I shall serve in Your holy presence by demanding again and again; I shall call seeking You while fanning You with a fan.

8. Subsequently, I shall press Your thighs by offering my body; I shall meditate with feeling without being separated from You.

9. I shall give my consent in my own hand writing; O Lord Sri Rama! Please command me to give scented betel leaves.

10. Would such a thing be possible to attain even for Brahma that, in this World, I becoming effulgent, You have become myself.

11. Truly, I cannot bear this disgrace; O Lord Sri Rama! Hold my hand much.

12. Please understand my entreaty by cue; Is this Thyagaraja different other than being Your’s?
.

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.