Main Menu

Sobhane Sobhane (శోభానే శోభానే )

Composer: Kakarla Tyagabrahmam (Tyagaraja త్యాగరాజ) , (May 4, 1767–January 6, 1847). He was born in Tiruvarur Thanjavur district, , Tamil Nadu , to Kakarla Ramabrahmam and Sitamma in a Telugu Brahmin family of the Mulukanadu subsect. Sri Sonti Venkataramanayya was his guru.More...

Ragam: kaamavardhani

Talam: roopakam

51 pantuvaraaLi (kaamavardhani) mela
Aa: S R1 G3 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

Language: Telugu (తెలుగు)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)

Tyagaraja (త్యాగరాజ)


Recitals


Sobhane Sobhane | శోభానే శోభానే     
Album: Unknown | Voice: M.L. Vasanthakumari

Sobhane Sobhane | శోభానే శోభానే     
Album: Unknown | Voice: Hyderabad Brothers

Sobhane Sobhane | శోభానే శోభానే     
Album: Unknown | Voice: M. Balamurali Krishna


Awaiting for contributions.

Hide Lyrics


This Kriti was originally composed in Telugu. Other languages are for your conveniencePallavi
శోభానే శోభానే

Charanams Combined
1. వదన ద్యుతి జిత సోమ 1వసుధా మానస కామ
మద మానవ గణ భీమ మాం పాహి శ్రీ రామ (శో)

2. జనక సుతా హృద్-రమణ జమదగ్నిజ మద హరణ
ప్రణతాఘానల వరుణ పాహి మాం ముని శరణ (శో)

3. విగళిత మోహ పాశ విధు కోటి సంకాశ
భగవన్ సకలాధీశ పాహి పాప వినాశ (శో)

4. వర త్యాగరాజ నుత వారిజ సంభవ తాత
పరమ కల్యాణ యుత పాహి మాం శుభ చరిత (శో)
.


Pallavi
சோபா4னே சோபா4னே

Charanams Combined
1. வத3ன த்3யுதி ஜித ஸோம 1வஸுதா4 மானஸ காம
மத3 மானவ க3ண பீ4ம மாம் பாஹி ஸ்ரீ ராம (சோ)

2. ஜனக ஸுதா ஹ்ருத்-ரமண ஜமத3க்3னிஜ மத3 ஹரண
ப்ரணதாகா4னல வருண பாஹி மாம் முனி சரண (சோ)

3. விக3ளித மோஹ பாச விது4 கோடி ஸங்காச
ப4க3வன் ஸகலாதீ4ச பாஹி பாப வினாச (சோ)

4. வர த்யாக3ராஜ நுத வாரிஜ ஸம்ப4வ தாத
பரம கல்யாண யுத பாஹி மாம் சுப4 சரித (சோ)
.


Pallavi
ಶೋಭಾನೇ ಶೋಭಾನೇ

Charanams Combined
1. ವದನ ದ್ಯುತಿ ಜಿತ ಸೋಮ 1ವಸುಧಾ ಮಾನಸ ಕಾಮ
ಮದ ಮಾನವ ಗಣ ಭೀಮ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ (ಶೋ)

2. ಜನಕ ಸುತಾ ಹೃದ್-ರಮಣ ಜಮದಗ್ನಿಜ ಮದ ಹರಣ
ಪ್ರಣತಾಘಾನಲ ವರುಣ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮುನಿ ಶರಣ (ಶೋ)

3. ವಿಗಳಿತ ಮೋಹ ಪಾಶ ವಿಧು ಕೋಟಿ ಸಂಕಾಶ
ಭಗವನ್ ಸಕಲಾಧೀಶ ಪಾಹಿ ಪಾಪ ವಿನಾಶ (ಶೋ)

4. ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನುತ ವಾರಿಜ ಸಂಭವ ತಾತ
ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಯುತ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶುಭ ಚರಿತ (ಶೋ)
.


Pallavi
शोभाने शोभाने

Charanams Combined
1. वदन द्युति जित सोम 1वसुधा मानस काम
मद मानव गण भीम मां पाहि श्री राम (शो)

2. जनक सुता हृद्-रमण जमदग्निज मद हरण
प्रणताघानल वरुण पाहि मां मुनि शरण (शो)

3. विगळित मोह पाश विधु कोटि संकाश
भगवन् सकलाधीश पाहि पाप विनाश (शो)

4. वर त्यागराज नुत वारिज संभव तात
परम कल्याण युत पाहि मां शुभ चरित (शो)
.


Pallavi
śōbhānē śōbhānē

Charanams Combined
1. vadana dyuti jita sōma 1vasudhā mānasa kāma
mada mānava gaṇa bhīma māṃ pāhi śrī rāma (śō)

2. janaka sutā hṛd-ramaṇa jamadagnija mada haraṇa
praṇatāghānala varuṇa pāhi māṃ muni śaraṇa (śō)

3. vigaḷita mōha pāśa vidhu kōṭi saṃkāśa
bhagavan sakalādhīśa pāhi pāpa vināśa (śō)

4. vara tyāgarāja nuta vārija saṃbhava tāta
parama kalyāṇa yuta pāhi māṃ śubha carita (śō)
.


pallavi

O Lord! May there ever be auspiciousness; May there ever be auspiciousness.

Charanams

1. May there ever be auspiciousness to You – O Lord, the splendour of whose face surpasses (the beauty of ) Moon! O Beloved of Lakshmi or Bhu-devi! O Terror of the arrogant people! Deign to protect me, O Lord Sri Rama.

2. May there ever be auspiciousness to You – O Beloved of Sita – daughter of King Janaka! O Lord who quelled the pride of Parasurama – son of sage Jamadagni! O Lord who is like Rain-God in extinguishing the fire of sins of those who supplicate to You! Deign to protect me, O Lord in whom the sages seek refuge.

3. May there ever be auspiciousness to You – O Lord in whom infatuation or delusion and attachment have dried up! O Lord whose splendour or form is like a crore moons risen together! O Lord who is the Master of everything and everyone! Deign to protect me, O Lord who decimates sins of his devotees!

4. May there ever be auspiciousness to You – O Blessed Lord praised by this Thyagaraja! O Father of Brahma – one born of Lotus! O Lord possessed of supreme auspiciousness! Deign to protect me, O Lord with auspiciousness story or exploits!
.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.