Main Menu

List of Annamacharya compositions beginning with S (Telugu: అన్నమయ్య సంకీర్తనలు [ స ] జాబితా)

Sri Taḷḷapāka Annamācārya (Annamayya) is said to have composed as many as 36,000 sankeertanas (songs) on lord Venkateswara out of which around 14000 are available till date. Following is the list of compositions beginning with letter S (Telugu: స)

Serial NoVolume NoKreethi NoPallavi | పల్లవిRagam | రాగముCopper Sheet No
14116sacharAchara mide sarvESvaruDE | సచరాచర మిదె సర్వేశ్వరుడేPadi | పాడి320
22369sadAnaMdamu sarvESvara | సదానందము సర్వేశ్వర Devagandhari | దేవగాంధారి175
327585sadaramA | సదరమాAahiri | ఆహిరి1798
417sadAsakalamu | సదాసకలముSuddavasantham | శుద్ధవసంతం2
56162sadayamAnasa | సదయమానసPadi | పాడి39
620280sAdhiMca boddu | సాధించ బొద్దుHindolam | హిందొళం1047
711372saDi sanna yaTTi nerajANa naMduvu | సడి సన్న యట్టి నెరజాణ నందువుsalangam | సాళంగం362
81199saDibeTTe gaTakaTA saMsAramu cUDa | సడిబెట్టె గటకటా సంసారము చూడBhairavi | భైరవి32
924520sAdiMcanETiki | సాదించనేటికిDesalam | దేసాళం1487
1019219sAdugoyyavai | సాదుగొయ్యవైPadi | పాడి939
1118209sagamu mAnisi | సగము మానిసిNata | నాట835
121431sahajAchAramu | సహజాచారముMalahari | మలహరి88
13110sahajavaishNavAchAra vartanula saha | సహజవైష్ణవాచార వర్తనుల సహSamantham | సామంతం2
141332sakala saMdEhamai jarugucunnadi yokaTi | సకల సందేహమై జరుగుచున్నది యొకటిSriragam | శ్రీరాగం64
152109sakalabalaMbulu nIvE sarvESvarA nAku | సకలబలంబులు నీవే సర్వేశ్వరా నాకుLalitha | లలిత119
161223sakalaBUtadaya cAlaga galuguTa | సకలభూతదయ చాలగ గలుగుటSamantham | సామంతం36
171468sakalajIvulakella saMjIvi yImaMdu | సకలజీవులకెల్ల సంజీవి యీమందుDesakshi | దేసాక్షి94
182279sakalalOkanAdhuDu janArdunu DitaDu | సకలలోకనాధుడు జనార్దును డితడుSriragam | శ్రీరాగం158
1924209sakala lOkESwarulu | సకల లోకేశ్వరులుSamantham | సామంతం1435
20522sakalaM hE sakhi | సకలం హే సఖిNadaramakriya | నాదరామక్రియ4
212196sakalamaina | సకలమైనKannadagoula | కన్నడగౌళ144
223488sakalamu jadivina | సకలము జదివినMalahari | మలహరి285
2329256Sakalamu Nerigina Jaana | సకలము నెరిగినSamantham | సామంతం1953
241185sakalAparAdhamu SamiyiMchu | సకలాపరాధము శమియించుBhairavi | భైరవి315
251349sakalasaMgrahamu sakala saMchayamu | సకలసంగ్రహము సకల సంచయముLalitha | లలిత67
263377sakalaSAMtikaramu sarvESa nIpai bhakti | సకలశాంతికరము సర్వేశ నీపై భక్తిPadi | పాడి266
271247sakalaSAstra | సకలశాస్త్రSriragam | శ్రీరాగం40
282412sakalOpAsakulaku | సకలోపాసకులకుSalanganata | సాళంగనట182
2911290sAkiri mIrE suMDi satulAlA | సాకిరి మీరే సుండి సతులాలాDesalam | దేసాళం349
3029535sAkirulEla | సాకిరులేలDesalam | దేసాళం2000
31843sAkirulu nEmu nEmE | సాకిరులు నేము నేమేRamakriya | రామక్రియ208
3216429sakiyaku | సకియకుMangalakousika | మంగళకౌశిక773
335370sallu sUpula | సల్లు సూపులSankarabharanam | శంకరాభరణం93
3421456sama mOhamula | సమ మోహములMukhari | ముఖారి1187
352409samabuddE | సమబుద్దేSamantham | సామంతం182
364366samamatinani nIvE | సమమతినని నీవేVarali | వరాళి362
371307Samamu chAlani | శమము చాలనిKambhodhi | కాంబోది50
381200sAmAnyamA pUrvasangrahaMbu | సామాన్యమా పూర్వసంగ్రహంబుDhannasi | ధన్నాసి32
395101sAmAnyamA valapu | సామాన్యమా వలపుSriragam | శ్రీరాగం17
404523samase rAvaNuDu | సమసె రావణుడుSamantham | సామంతం390
4111277samatArukANa laitE chala | సమతారుకాణ లైతే చలsalangam | సాళంగం347
427496saMdadeMtainAgaladu | సందడెంతైనా గలదుSankarabharanam | శంకరాభరణం184
434386saMdaDisommulatODi | సందడిసొమ్ములతోడిBhairavi | భైరవి365
4411369saMdaDiki joranEla chalamu sAdhiMcha | సందడికి జొరనేల చలము సాధించSalanganata | సాళంగనట362
4513420saMdaDiMchI valapu | సందడిలో నెందాకాSriragam | శ్రీరాగం581
4613227saMdaDilO neMdAkA | సందడించీ వలపుRamakriya | రామక్రియ549
4713291saMdaDi peMDli nIku | సందడి పెండ్లి నీకుNarayani | నారయణి559
48112saMdaDiviDuvumu | సందడివిడువుముDhannasi | ధన్నాసి2
494342saMdekADa buTTinaTTi | సందెకాడ బుట్టినట్టిRamakriya | రామక్రియ358
5025463saMdusuDi | సందుసుడిLalitha | లలిత1598
517161saMdu suDivalapula | సందు సుడివలపులSamantham | సామంతం127
5228250saMdugaligi | సందుగలిగిChayanata | ఛాయానాట1843
5312160saMdusuDi vanitavu jANavammA | సందుసుడి వనితవు జాణవమ్మాkuramji | కురంజి427
5419223saMdusuDidAna | సందుసుడిదానSamantham | సామంతం940
551828saMdusuDikatte | సందుసుడికత్తెSamantham | సామంతం805
5618132saMdusuDikattevu | సందుసుడికత్తెవుRamakriya | రామక్రియ822
5754saMgaterxagavu | సంగతెఱగవుAahiri | ఆహిరి1
5826185saMgaDi jANa | సంగడి జాణSamantham | సామంతం1631
598283saMgaDi nunnavAramu | సంగడి నున్నవారముSuddavasantham | శుద్ధవసంతం248
6027232saMgaDigUcuMDa | సంగడిగూచుండSourastram | సౌరాస్ట్రం1739
6118447saMgaDiki rA | సంగడికి రాSriragam | శ్రీరాగం875
6223403saMgaterxaga | సంగతెఱగSuddavasantham | శుద్ధవసంతం1368
632026saMgaDi naTTE | సంగడి నట్టేTomdi | తోండి1005
6421285saMgati yerxaga | సంగతి యెఱగKuramji | కురంజి1149
658204saMgatigAni paniki | సంగతిగాని పనికిBhairavi | భైరవి234
6627416SamimcukOvayya | శమించుకోవయ్యSankarabharanam | శంకరాభరణం1770
672123saMkelellA dIre | సంకెలెల్లా దీరెMukhari | ముఖారి1104
6823121sammatila jeppE | సమ్మతిల జెప్పేAahirinata | ఆహిరినాట1321
694435sammatiMchi kanukoMDa | సమ్మతించి కనుకొండMukhari | ముఖారి374
702680sammatiMcinA | సమ్మతించినాBhairavi | భైరవి1614
7123554sammaTUri | సమ్మటూరిBouliramakriya | బౌళిరామక్రియ1393
723447saMsAramE | సంసారమేSamantham | సామంతం278
731491saMsAri | సంసారిGujjari | గుజ్జరి98
743481saMsArikigala | సంసారికిగలLalitha | లలిత283
7526306saMtakUTAla | సంతకూటాలSalanganata | సాళంగనట1652
76227saMtalE | సంతలేKambhodhi | కాంబోది105
777209saMtalOni jANavu | సంతలోని జాణవుAahiri | ఆహిరి135
78435saMtata du:khapu jaDulAla SrI | సంతత దు:ఖపు జడులాల శ్రీSamantham | సామంతంNidu 53
7916450saMtOsamAya | సంతోసమాయHindolam | హిందొళం776
8029358saMtOsamulAya | సంతోసములాయSankarabharanam | శంకరాభరణం1970
811284saMtOsAna nuMDarO | సంతోసాన నుండరోSalanganata | సాళంగనట414
822738saMtOsiMcE | సంతోసించేMukhari | ముఖారి1707
8323332saMtOsiMci | సంతోసించిSalanganata | సాళంగనట1356
8424277saMtOsiMcu | సంతోసించుKambhodi | కాంబోది1447
8519321saMtOsiMcu konuTE | సంతోసించు కొనుటేAahiri | ఆహిరి956
8616564sAmu sEsina | సాము సేసినTelugugambhodhi | తెలుగుగాంభోధి795
878149sAmu sEtuvugA nIvu | సాము సేతువుగా నీవుDhannasi | ధన్నాసి225
8812527samukhA avadhAru sarvESa | సముఖా అవధారు సర్వేశSalanganata | సాళంగనట498
894489samukhA yeccarika | సముఖా యెచ్చరికSamantham | సామంతం384
90563sannapu navvu | సన్నపు నవ్వుMukhari | ముఖారి11
9113279saraku gonEvA nIvu | సరకు గొనేవా నీవుNadaramakriya | నాదరామక్రియ557
92434SaraNa mAtanikE | శరణ మాతనికేBhairavi | భైరవి306
933117SaraNAgata | శరణాగతDhannasi | ధన్నాసి221
944378SaraNAgata vajrapaMjara | శరణాగత వజ్రపంజరDhannasi | ధన్నాసి364
954403SaraNaMbitaDE | శరణంబితడేMalahari | మలహరి368
96224SaraNaMTi mAtani sammaMdhamuna | శరణంటి మాతని సమ్మంధమునLalitha | లలిత104
973239SaraNani bradukarO | శరణని బ్రదుకరోSalanganata | సాళంగనట242
982226SaraNanna vibhIShaNu garuNa | శరణన్న విభీషణు గరుణSankarabharanam | శంకరాభరణం149
993421SaraNu kapISwara SaranaM banilaja | శరణు కపీశ్వర శరనం బనిలజSankarabharanam | శంకరాభరణం273
1003250SaraNu nE jocci | శరణు నే జొచ్చిBouli | బౌళి244
1014276SaraNu SaraNu nIku jagadEkavaMdita | శరణు శరణు నీకు జగదేకవందితChaya | చాయ347
10228495SaraNu SaraNu nIku jagadEkapati kriShNa | శరణు శరణు నీకు జగదేకపతి క్రిష్ణMalavigowla | మాళవిగౌళ1884
1033505SaraNu SaraNu rAmachaMdra | శరణు శరణు రామచంద్రSriragam | శ్రీరాగం287
1042347SaraNu SaraNu vEdaSastranipuNa | శరణు శరణు వేదశస్త్రనిపుణSalanganata | సాళంగనట171
1052220SaraNu SaraNu vibhIShaNavaradA | శరణు శరణు విభీషణవరదాSalanganata | సాళంగనట148
1064170SaraNu SaraNu dEva | శరణు శరణు దేవKannadahoula | కన్నడగౌళ329
1073155SaraNu vEDeda yaj~ja saMbhava rama | శరణు వేడెద యజ్ౙ సంభవ రమSriragam | శ్రీరాగం227
10820525sArapu navvula | సారపు నవ్వులDevagandhari | దేవగాంధారి1088
10919330sarasamu lADa | సరసము లాడHindolam | హిందొళం957
11020512sarasamulalOniki | సరసములలోనికిBhairavi | భైరవి1086
11122415sarasuDa | సరసుడLalitha | లలిత1270
11223203sarasuDa | సరసుడMechabouli | మేఛబౌళి1334
11327246sarasuDa | సరసుడMalavigowla | మాళవిగౌళ1741
11428499sarasuDa vanniTA | సరసుడ వన్నిటాAahiri | ఆహిరి

1885
11513194sarasuDa vanniTAnu | సరసుడ వన్నిటానుDevagandhari | దేవగాంధారి543
11629174sarasuDa vanniTAnu jANavu nIvu | సరసుడ వన్నిటాను జాణవు నీవుAahiri | ఆహిరి1939
11728488sarasuDa vavuduvu | సరసుడ వవుదువుLalitha | లలిత1883
11811128sarasuDavu nI vaitE | సరసుడవు నీ వైతేSriragam | శ్రీరాగం322
11911564saravu leraga mayya chAlu niMta | సరవు లెరగ మయ్య చాలు నింతSamantham | సామంతం394
1203244saravulu | సరవులుKannadagoula | కన్నడగౌళ243
12118249sAre ninnala | సారె నిన్నలBouli | బౌళి842
12211118sAre ninnu vEsariMcha saMgatE nAku | సారె నిన్ను వేసరించ సంగతే నాకుGundakriya | గుండక్రియ320
12329284sAre sAre | సారె సారెPadi | పాడి1958
1245168sAre sAre vinna | సారెసారె విన్నవించSamantham | సామంతం30
1252648sAre vErEpanu | సారె వేరేపనుVasantam | వసంతం1608
12611368sAre vinnapamu lEla | సారె విన్నపము లేలBhavuli | భవుళి362
12720149sAre dUra jAlamA | సారె దూర జాలమాMangalakousika | మంగళకౌశిక1025
1282627sArejArubayyada | సారెజారుబయ్యదVarali | వరాళి1605
1295247sAreku naMTaku | సారెకు నంటకుSankarabharanam | శంకరాభరణం73
13020510sAreku nAna veTTaku | సారెకు నాన వెట్టకుSalanganata | సాళంగనట1085
1319157sAreku valana | సారెకు వలనMadhyamavathi | మధ్యమావతి277
13219477sAre nATisuddi | సారె నాటిసుద్దిpalavanjaram | పళవంజరం982
13321139sArenElE | సారెనేలేRamakriya | రామక్రియ1124
13414541sAre neTTu meccEmu | సారె నెట్టుమెచ్చేముpurvagoula | ఫూర్వగౌళ691
13521463sAresAre | సారెసారెRamakriya | రామక్రియ1189
13626198sAresAre | సారెసారెGujjari | గుజ్జరి1633
1371877sAresAre manniM | సారెసారె మన్నింMukhari | ముఖారి813
13819410sAre sAre mIrEla | సారె సారె మీరేలMukhari | ముఖారి971
1397294sAresArekunu nEla | సారెసారెకును నేలSriragam | శ్రీరాగం150
1401996sAre vala paMdari | సారె వల పందరిSamantham | సామంతం918
14119430sarimoahaa liddariki | సరిమోహా లిద్దరికిSankarabharanam | శంకరాభరణం974
14227187sari ne~rigimchavayya | సరి నెఱిగించవయ్యAahiri | ఆహిరి1732
14326426sari nichchaka | సరి నిచ్చకRitigoula | రీతిగౌళ1672
14428191saribEsivalapulu | సరిబేసివలపులుPalavanjaram | పళవంజరం1833
14524147saribeasu laviyivi | సరిబేసు లవియివిSalangam | సాళంగం1425
14628413saribEsulayanu miisarasamu | సరిబేసులాయను మీసరసముSuddavasantham | శుద్ధవసంతం1871
14724257sarigaa manniimchavaddaa | సరిగా మన్నించవద్దాMalavigowla | మాళవిగౌళ1443
1482298sarigaaDu | సరిగాడుSamantham | సామంతం162
14921435sariki beaSaaya | సరికి బేశాయMangalakousika | మంగళకౌశిక1184
150982sariki bEsi | సరికి బేసిBouli | బౌళి264
1517109sariki bEsiki | సరికి బేసికిVarali | వరాళి119
15219453sarikibEsiki | సరికిబేసికిSankarabharanam | శంకరాభరణం978
15329510sariki bEsiki | సరికి బేసికిGoula | గౌళ1995
15429390sarilEni valapula | సరిలేని వలపులMalavigowla | మాళవిగౌళ1975
1554499sarilE ritaniki sAhasavikramu | సరిలే రితనికి సాహసవిక్రముNata | నాట386
15622176sarimElu galigitE | సరిమేలు గలిగితేSalangam | సాళంగం1230
157878sarivacce gadavE challETi | సరివచ్చె గదవే చల్లేటిDesakshi | దేసాక్షి213
15821399sarivAramA | సరివారమాGoula | గౌళ1178
1592825sarivayasu | సరివయసుBouli | బౌళి1805
1604310narulAra nEDuvO | నరులార నేడువోMukhari | ముఖారి353
16122193sarusa guachumDavea | సరుస గూచుండవేPalavanjaram | పళవంజరం1233
1622674sarusa mAkoka | సరుస మాకొకSriragam | శ్రీరాగం1613
1631463sarva~gnatvamu | సర్వజ్ఞత్వము Devagandhari | దేవగాంధారి93
164490sarvaM viShNumayaM | సర్వం విష్ణుమయంGujjari | గుజ్జరి316
1651409sarvAMtarAtmuDavu SaraNAgatuDa | సర్వాంతరాత్ముడవు శరణాగతుడLalitha | లలిత84
1664503sarvarakShakuDaina | సర్వరక్షకుడైనLalitha | లలిత386
1673152sarvasulabhu DitaDu sarvESvaruDu | సర్వసులభు డితడు సర్వేశ్వరుడుLalitha | లలిత227
1683571sarvAtmakuDa | సర్వాత్మకుడBouli | బౌళి298
1693159sarvESvarA | సర్వేశ్వరాMalahari | మలహరి228
1704333sarvESvaruDE SaraNyamu nirvAhaku | సర్వేశ్వరుడే శరణ్యము నిర్వాహకుSamantham | సామంతం357
1712303sarvESwarA | సర్వేశ్వరాMukhari | ముఖారి163
1722132sarvOpAyamula | సర్వోపాయములMalahari | మలహరి133
1733386sAsamukhA | సాసముఖాBouli | బౌళి267
17428557saTakADEmiTi | సటకా డేమిటిSuddavasantham | శుద్ధవసంతం1895
17527225saTakADu | సటకాడుPurvagoula | ఫూర్వగౌళ1738
1769103saTalaku jaMpu | సటలకు జంపుSalanganata | సాళంగనట268
17720111satamainadAna | సతమైనదానAahiri | ఆహిరి1019
1781501SatAparAdhamulu | శతాపరాధములుSankarabharanam | శంకరాభరణం100
1791165satataM SrISaM hitaM parAtpara | సతతం శ్రీశం హితం పరాత్పరSamantham | సామంతం27
1801341satatamu nEjEyu | సతతము నేజేయు Aahiri | ఆహిరి66
1811272satataviraktuDu | సతతవిరక్తుడుKannadagoula | కన్నడగౌళ44
18223590sati cakkadana | సతి చక్కదనTelugugambhodhi | తెలుగుగాంభోధి1399
183593sati garvamidi | సతి గర్వమిదిMukhari | ముఖారి16
184234sati ninniMta | సతి నిన్నింతSamantham | సామంతం1301
18529289sati nIku mEludi | సతి నీకు మేలుదిRamakriya | రామక్రియ1959
18620517sati ninnu gelicenu | సతి నిన్ను గెలిచెనుDesakshi | దేసాక్షి1087
1872030sati vidhamu | సతి విధముSamantham | సామంతం1005
18812372satichEtalaku nannu | సతిచేతలకు నన్నుPadi | పాడి472
18927583satiki baMtamu | సతికి బంతముSourastram | సౌరాస్ట్రం1797
190612satiki niTuvaMTi | సతికి నిటువంటిAahiri | ఆహిరి43
19113156satikini batikini | సతికిని బతికినిNarayani | నారయణి537
19227558sati nI jEse | సతి నీ జేసెMukhari | ముఖారి1793
19314376satitODa sAre | సతితోడ సారెKambhodi | కాంబోది663
1942629sativerxapu | సతివెఱపుAahirinata | ఆహిరినాట1605
19522524sati yiTTi | సతి యిట్టిHijjiji | హిజ్జిజి1298
19625270satu liMdaritODAnu sAmulu sEsEnItO | సతు లిందరితోడాను సాములు సేసేనీతోBouli | బౌళి1555
19721270satula gabbitanA | సతుల గబ్బితనాSourastram | సౌరాస్ట్రం1146
19823542satula miMdara | సతుల మిందరRamakriya | రామక్రియ1391
19925145satula paTTuku | సతుల పట్టుకుMalavi | మాళవి1535
20018294satulaku batu | సతులకు బతుManohari | మనోహరి850
20113426satulaku batulaku | సతులకు బతులకుSamantham | సామంతం582
20229547satulaku batulaku | సతులకు బతులకుSankarabharanam | శంకరాభరణం2002
20311477satulaku batulaku sAjame yidi | సతులకు బతులకు సాజమె యిదిPadi | పాడి380
20413285satulaku niTuvaMTi | సతులకు నిటువంటిRamakriya | రామక్రియ558
20514453satulAla chUDa | సతులాల చూడSalanganata | సాళంగనట676
2065311satyabhAma sarasapu nagavu | సత్యభామ సరసపు నగవుPadi | పాడి83
2072269satyamu sEyaga | సత్యము సేయగBouli | బౌళి157
20825221savatula | సవతులVarali | వరాళి1547
20920326savatai nApe | సవతై నాపెSuddavasantham | శుద్ధవసంతం1055
2102612savati cuTTa | సవతి చుట్టMangalakousika | మంగళకౌశిక1602
2118216savati maccaramuna | సవతి మచ్చరమునSuddavasantham | శుద్ధవసంతం236
21220238savati pOru | సవతి పోరుSalanganata | సాళంగనట1040
21329113savatipai | సవతిపైSriragam | శ్రీరాగం1929
21426383savativganaka | సవతివిగనకMadhyamavathi | మధ్యమావతి1664
21526328savativi nI | సవతివి నీNadaramakriya | నాదరామక్రియ1655
21627544savatula kImATa | సవతుల కీమాటPadi | పాడి1791
21719243savatula miMdaramu | సవతుల మిందరముBhairavi | భైరవి943
21825301savatula miMtE | సవతుల మింతేRamakriya | రామక్రియ1561
21914516savatulainavAru saDDasEtura | సవతులైనవారు సడ్డసేతురGoula | గౌళ686
2209216savatulakella | సవతులకెల్లMangalakousika | మంగళకౌశిక286
22125122savatulamainA | సవతులమైనాSankarabharanam | శంకరాభరణం1531
22227426savatulamaina | సవతులమైనHijjiji | హిజ్జిజి1771
22327321savatu liMdaru | సవతు లిందరుAahiri | ఆహిరి1754
22423299sElapAla | సేలపాలNadaramakriya | నాదరామక్రియ1350
2251699selavinavvula | సెలవినవ్వులAahiri | ఆహిరి718
22621414selavi navvula | సెలవి నవ్వులNadaramakriya | నాదరామక్రియ1180
22712309selavi navvulatODa | సెలవి నవ్వులతోడKannadagoula | కన్నడగౌళ462
2282396selavicciti | సెలవిచ్చితిBouli | బౌళి1316
22928175selavula | సెలవులGoula | గౌళ1831
23029305selavula | సెలవులRamakriya | రామక్రియ1961
23113485selavula navvE nE | సెలవుల నవ్వే నేKannadagoula | కన్నడగౌళ592
23218533selavula navvu | సెలవుల నవ్వుTelugugambhodhi | తెలుగుగాంభోధి890
2335285sellunaMTA nEmai | సెల్లునంటా నేమైMukhari | ముఖారి79
234195sEsatO beMDlADi | సేసతో బెండ్లాడిKannadagoula | కన్నడగౌళ901
23521353nEsaveTTavayyA | సేసవెట్టవయ్యాBouli | బౌళి1170
23628384sEsaveTTenu | సేసవెట్టెనుMukhari | ముఖారి1866
23722405sEsaveTTi | సేసవెట్టిBhairavi | భైరవి1268
23828316sEsaveTTi | సేసవెట్టిNadaramakriya | నాదరామక్రియ1854
23918200sEsaveTTi peMDlADe cenaki tollE | సేసవెట్టి పెండ్లాడె చెనకి తొల్లేBouli | బౌళి834
24018392sEsaveTTi peMDlADinaceliya nenu | సేసవెట్టి పెండ్లాడినచెలియ నెనుBouli | బౌళి866
24126500sEsaveTTinApe yEmi sEsinA jellu | సేసవెట్టినాపె యేమి సేసినా జెల్లుDesalam | దేసాళం1684
24228321sEsEdEmE | సేసేదేమేSindhuramakriya | సింధురామక్రియ1855
24320209sEsegA daivamu | సేసెగా దైవముPadi | పాడి1035
24411398sEsinaTTu sEyavayya chittamu | సేసినట్టు సేయవయ్య చిత్తముDesakshi | దేసాక్షి367
24527452sEsETi mAsEta | సేసేటి మాసేతSamantham | సామంతం1776
24616331sEsETi vUDigamulu | సేసేటి వూడిగములుSamantham | సామంతం757
2472315sEsEvupacArA | సేసేవుపచారాLalitha | లలిత1303
24829200sEsina cEtalu | సేసిన చేతలుAahiri | ఆహిరి1944
24916389sEsina cEtalu | సేసిన చేతలుSankarabharanam | శంకరాభరణం766
25028347sEsina nA cEta | సేసిన నా చేతDesalam | దేసాళం1860
25127130sEsina pApamu | సేసిన పాపముMukhari | ముఖారి1722
25225316sEsina vAriki | సేసిన వారికిVelavali | వేళావళి1563
25318523sEsinadellA jEta | సేసినదెల్లా జేతMukhari | ముఖారి888
25420249sEsinadi cEtagAka | సేసినది చేతగాకRamakriya | రామక్రియ1042
25520400sEsinapATE cAlu | సేసినపాటే చాలుAahiri | ఆహిరి1067
25621248sEsinaTTe | సేసినట్టెDevagandhari | దేవగాంధారి1143
2572782sEsinaTTellA | సేసినట్టెల్లాSourastram | సౌరాష్ట్రం1714
25820542sEsinaTTi tappu | సేసినట్టి తప్పుSamantham | సామంతం1091
25916345sEsinaTTu | సేసినట్టుBouli | బౌళి759
26018142sEsinaTTu sEya | సేసినట్టు సేయGujjari | గుజ్జరి824
26129363sEsinave cEta | సేసినవె చేతBouli | బౌళి1971
2621446sEsisEyiMchu | సేసిసేయించుNarayani | నారాయణి608
26328398sEsiti nippuDE | సేసితి నిప్పుడేSamantham | సామంతం1868
26413401sEtugAka vUDigElu | సేతుగాక వూడిగేలుAahiri | ఆహిరి578
2659143sEtunO nImEna | సేతునో నీమేనAahiri | ఆహిరి274
26613109sEvachEsE balimiMtE | సేవచేసే బలిమింతేMangalakousika | మంగళకౌశిక519
26714484sEvaleppuDu | సేవలెప్పుడూSriragam | శ్రీరాగం681
2682816sEviMcarO | సేవించరోSalanganata | సాళంగనాట1803
2694500sEviMcharO janulAla chEtuletti | సేవించరో జనులాల చేతులెత్తిSalanganata | సాళంగనాట386
2704157sEviMcharO janulAla chittajaguru | సేవించరో జనులాల చిత్తజగురుMukhari | ముఖారి327
2713511sEviMchichEkonna | సేవించిచేకొన్నPadi | పాడి288
27220406sEviMparO janulAla | సేవింపరో జనులాలSalanganata | సాళంగనాట1068
2731293sEviturA yitani jelagi paruliTlanE | సేవితురా యితని జెలగి పరులిట్లనే
Mukhari | ముఖారి48
27412220sEyagala chEtalu | సేయగల చేతలుMalavigowla | మాళవిగౌళ437
27520590sEyagala pani mAku jeppavammA | సేయగల పని మాకు జెప్పవమ్మాLalitha | లలిత1099
27620585sEyagala pani nAku jeppamanarE | సేయగల పని నాకు జెప్పమనరేMangalakousika | మంగళకౌశిక1098
277289sEyagala vinnapAlu | సేయగల విన్నపాలుBhairavi | భైరవి1802
2782872sEyagala vinnapamu | సేయగల విన్నపముKedaragowla | కేదారగౌళ1813
27928394sEyagalapani | సేయగలపనిBhairavi | భైరవి1867
2802722sEyagalaTTallA | సేయగలట్టల్లాBouli | బౌళి1704
28127355sEyagalavellA | సేయగలవెల్లాMalavigowla | మాళవిగౌళ1760
28214488sEyagalavUDigAlu | సేయగలవూడిగాలుBhairavi | భైరవి682
283272sEyanivADevvaDu | సేయనివాడెవ్వడుRamakriya | రామక్రియ112
28425200sEyanIvE ataDiTTe sEsinaMtAnu | సేయనీవే అతడిట్టె సేసినంతానుDesalam | దేసాళం1544
28522431sEyanIvE dAnikEmi cEtalellAnu | సేయనీవే దానికేమి చేతలెల్లానుGambhiranata | గంబీరనాట1282
2862491sEyanIvE yemmelellA jEsEvellA | సేయనీవే యెమ్మెలెల్లా జేసేవెల్లాDesalam | దేసాళం1416
2873311sEyarAni | సేయరానిAahiri | ఆహిరి254
288145sEyavayyA | సేయవయ్యాAahirinata | ఆహిరినాట601
28926417sEyavayyA | సేయవయ్యాDesalam | దేసాళం1670
29021371sEyavayya nIku | సేయవయ్య నీకుDesalam | దేసాళం1173
29121122sEyavayya nIvu | సేయవయ్య నీవుKannadagoula | కన్నడగౌళ1122
292832sEyavayya nIvu nI | సేయవయ్య నీవు నీBouli | బౌళి206
29329261sEyavE magani sEva | సేయవే మగని సేవPadi | పాడి1954
29428132sEyavE yAtani | సేయవే యాతనిSamantham | సామంతం1823
2952134ShODaSakaLAnidhi | షోడశకళానిధిLalitha | లలిత133
2964448sibbiti paDaganEla | సిబ్బితి పడగనేలGundakriya | గుండక్రియ377
2971111siggari chelulamu nI chittamu | సిగ్గరి చెలులము నీ చిత్తముRamakriya | రామక్రియ302
2981873siggari peMDli koDuku celulamuMdara nellA | సిగ్గరి పెండ్లి కొడుకు చెలులముందర నెల్లాSalanganata | సాళంగనాట813
29911183siggari peMDlikoDuku | సిగ్గరి పెండ్లికొడుకుRamakriya | రామక్రియ331
3002640siggari peMDlikUtura sItamma | సిగ్గరి పెండ్లికూతుర సీతమ్మSalanganata | సాళంగనాట1607
3017144siggari peMDlikUturu celiyaniMta sEturA | సిగ్గరి పెండ్లికూతురు చెలియనింత సేతురాAahiri | ఆహిరి124
3027436siggarikADataDu | సిగ్గరికాడతడుMalavisri | మాళవిశ్రీ174
30322108siggari peMDli | సిగ్గరి పెండ్లిBhairavi | భైరవి1218
3041125siggu vaDa dappaTinAchittamu | సిగ్గు వడ దప్పటినాచిత్తముBhairavi | భైరవి305
30513142siggu vaDi mUla nEmi sEsEvu nIvu | సిగ్గు వడి మూల నేమి సేసేవు నీవుBouli | బౌళి534
30613178siggu vaDudurA chevula vinEmide | సిగ్గు వడుదురా చెవుల వినేమిదెSankarabharanam | శంకరాభరణం540
3072020siggu vAsi kUTikE | సిగ్గు వాసి కూటికేAndholi | ఆందోళి1004
30825272siggu viDici | సిగ్గు విడిచిMangalakousika | మంగళకౌసిక1556
3092788siggu viDicina | సిగ్గు విడిచినMangalakousika | మంగళకౌసిక1715
31011327sigguga lATadAniki cheppiMchukO | సిగ్గుగ లాటదానికి చెప్పించుకోPadi | పాడి355
3112961siggulu vaDaga | సిగ్లులు వడగRitigoula | రీతిగౌళ1921
31228381siggulanE | సిగ్గులనేMukhari | ముఖారి1865
31314553sigguluvaDa | సిగ్గులువడDesakshi | దేసాక్షి693
3147216siggulEla lOniki | సిగ్గులేల లోనికిBhairavi | భైరవి136
31527237siggulu | సిగ్గులుKambhodi | కాంబోది1740
3167504siggulu paDakuvayya | సిగ్గులు పడకువయ్యPadi | పాడి185
31719425siggulu siMgArAlu | సిగ్గులు సింగారాలుGundakriya | గుండక్రియ973
31828550siggulu vaDakuvE | సిగ్గులు వడకువేNadaramakriya | నాదరామక్రియ1893
31919218siggulu vaDitE | సిగ్గులు వడితేAmarasindhu | అమరసిందు939
32028202sigguna dAcaga | సిగ్గున దాచగMalavigowla | మాళవిగౌళ1835
32119354sigguna munigenu | సిగ్గున మునిగెనుRamakriya | రామక్రియ961
3226107sigguna nIvalenE | సిగ్గున నీవలెనేSankarabharanam | శంకరాభరణం59
32324472sigguna nUrakuMDitE | సిగ్గున నూరకుండితేNadaramakriya | నాదరామక్రియ1479
32418161siggutODa goMki | సిగ్గుతోడ గొంకిSalanganata | సాళంగనాట827
325744sigguvaDa bOtEnu | సిగ్గువడ బోతేనుAahiri | ఆహిరి108
32629320sigguvaDa diMcukaMtA celulellA jUDagAnu | సిగ్గువడ దించుకంతా చెలులెల్లా జూడగానుPadi | పాడి1964
32728135sigguvaDa diMcukaMtA celulellA nuMDagAnu | సిగ్గువడ దించుకంతా చెలులెల్లా నుండగానుPadi | పాడి1824
32827514sigguvaDa kaMta nIvu cittamerxugudu nEnu | సిగ్గువడ కంత నీవు చిత్తమెఱుగుదు నేనుSamavarali | సామవరాళి1786
32919205sigguvaDa nikanEla Sirasu vaMcaganEla | సిగ్గువడ నికనేల శిరసు వంచగనేలBhairavi | భైరవి937
3308221sigguvaDa nIkEla ciMtalEla | సిగ్గువడ నీకేల చింతలేలMukhari | ముఖారి237
33121355sigguvaDa veMtainA cellabO nIvu | సిగ్గువడ వెంతైనా చెల్లబో నీవుAahirinata | ఆహిరినాట1171
33223529sigguvaDa viMcukaMtA celarEgEvu nIvaitE | సిగ్గువడ వించుకంతా చెలరేగేవు నీవైతేAahirinata | ఆహిరినాట1389
33313128sigguvaDaDidivO | సిగ్గువడడిదివోSalanganata | సాళంగనాట532
33416231sigguvaDakappaTi | సిగ్గువడకప్పటిMangalakousika | మంగళకౌశిక740
33513402sigguvaDakikanEla ceppavayyA | సిగ్గువడకికనేల చెప్పవయ్యాVarali | వరాళి578
33614550sigguvaDa kiMkA | సిగ్గువడ కింకాSamantham | సామంతం692
3371679sigguvaDaku mika | సిగ్గువడకు మికSankarabharanam | శంకరాభరణం715
33814274sigguvaDanikanEla cepparAdA | సిగ్గువడనికనేల చెప్పరాదాSankarabharanam | శంకరాభరణం646
33922436sigguvaDDa | సిగ్గువడ్డKambhodi | కాంబోది1283
34021158sigguvaDi | సిగ్గువడిLalitha | లలిత1128
34126321sigguvaDi | సిగ్గువడిSamantham | సామంతం1654
34228370sigguvaDI | సిగ్గువడీSankarabharanam | శంకరాభరణం1863
34311335sigguvaDi nIvu nAtO | సిగ్గువడి నీవు నాతోSamantham | సామంతం356
34426141siMgAra rasamu | సింగార రసముHindolavasamtam | హిందోళవసంతం1624
34520157siMgAra rAyaDa | సింగార రాయడNadaramakriya | నాదరామక్రియ1027
3462228siMgArAla | (సింగారాలSalanganata | సాళంగనట149
3472471siMgAramUritivi | (సింగారమూరితివిSamantham | సామంతం192
3485146siMgArarAyani | సింగారరాయనిSamantham | సామంతం26
34922168siMgAriMcu | సింగారించుMalavi | మాళవి1228
350515sinnavADanani | సిన్నవాడననిBhairavi | భైరవి3
3515268Sinneka tEvE | శిన్నెక తేవేMechabouli | మేఛబౌళి76
35222378SirasEla | శిరసేలSamantham | సామంతం1263
35312430Sirasetti chUDavayyA | శిరసెత్తి చూడవయ్యాNarayani | నారయణి482
35424366Sirasu vaMcaku | శిరసు వంచకుSankarabharanam | శంకరాభరణం1461
35519441SirasuMDa | శిరసుండAahiri | ఆహిరి976
3568171SirasuMDa mOkAliki | శిరసుండ మోకాలికిVarali | వరాళి229
3571352SirasuMDa mOkAliki | శిరసుండ మోకాలికిGoula | గౌళ509
35822364SirasuMDagA | శిరసుండగాVarali | వరాళి1261
3591228siri dolaMkeDi | సిరి దొలంకెడిMukhari | ముఖారి37
3602113siri doDapai | సిరి దొడపైSalanganata | సాళంగనట119
361454sirimagaDE | సిరిమగడేLalitha | లలిత309
3625182Sirxuta navvula | శిఱుత నవ్వులAahiri | ఆహిరి62
3633258SiShTarakShaNamu | శిష్టరక్షణముPadi | పాడి245
36428172SiShTulanu | శిష్టులనుGoula | గౌళ1830
3655378sItaka paDusu | సీతక పడుసుMalavigowla | మాళవిగౌళ95
3663157sItAramaNa | సీతారమణSankarabharanam | శంకరాభరణం228
3673516sItA samEta rAma SrIrAma | సీతా సమేత రామ శ్రీరామSalanganata | సాళంగనట289
3681366sItaSOka | సీతాశోకDesakshi | దేసాక్షి70
3692140sObAna bADEmu | సోబాన బాడేముLalitha | లలిత1108
37022538sObanamu | సోబనముLalitha | లలిత1300
371518SObhanamE SObha | శోభనమే శోభvasantam | వసంతం4
3722353sOdiMci | సోదించిDesakshi | దేసాక్షి172
3734334sOdiMchiridiye suralunu | సోదించిరిదియె సురలునుLalitha | లలిత357
3741242sogiyunA | సొగియునాBouli | బౌళి39
3751852solasitE pAya | సొలసితే పాయSourastram | సౌరాస్ట్రం809
37629100solayaka | సొలయకDevakriya | దేవక్రియ1927
37711123sommu galavADavu | సొమ్ము గలవాడవుVarali | వరాళి321
3783437sommugala | సొమ్ముగలLalitha | లలిత276
3795115soMpula nI vadana | సొంపుల నీ వదనVarali | వరాళి21
3807202soridi mI saritelu | సొరిది మీ సరితెలుGujjari | గుజ్జరి134
38129421soridi nE miMdaramu | సొరిది నే మిందరముDesalam | దేసాళం1981
382237soridi nI | సొరిది నీAahirinata | ఆహిరినాట1302
383995soridi nI | సొరిది నీMangalakousika | మంగళకౌశిక266
38419155soridi nIsaritalu | సొరిది నీసరితలుMukhari | ముఖారి928
3851248soridi saMsAraMbu sukhamA yiMdariki | సొరిది సంసారంబు సుఖమా యిందరికిMukhari | ముఖారి40
3862257soridi mammiTTE | సొరిది మమ్మిట్టేSamantham | సామంతం155
3873499soumitri sahOdara | సౌమిత్రి సహోదరPadi | పాడి286
3884139SrAvaNabahuLAShTami jayaMti | శ్రావణబహుళాష్టమి జయంతిSalanganata | సాళంగనట324
3894287SrAvaNabahuLAShTami savarEtri | శ్రావణబహుళాష్టమి సవరేత్రిMalavasri | మాళవశ్రీ349
3902107Sri vEMkaTESwaruDu | శ్రి వేంకటేశ్వరుడుBouli | బౌళి118
3913527SrIhari nitya | శ్రీహరి నిత్యBhairavi | భైరవి291
3921406SrIharisEsina chihnalivi yImOhamu | శ్రీహరిసేసిన చిహ్నలివి యీ మోహముPadi | పాడి84
3931155SrImannArAyaNa | శ్రీమన్నారాయణMalavi | మాళవి25
3944427SrIpati nI keduru | శ్రీపతి నీ కెదురుVarali | వరాళి372
3954107SrIpati nI sEva | శ్రీపతి నీ సేవGujjari | గుజ్జరి319
3962258Sripati nIvu | శ్రిపతి నీవుVarali | వరాళి155
3972147Sripati nIyAj~ja sEseda midivO | శ్రిపతి నీయాజ్ౙ సేసెద మిదివోRamakriya | రామక్రియ135
3983573SrIpatiyokaDE SaraNamu mAkunu | శ్రీపతియొకడే శరణము మాకునుLalitha | లలిత299
3993169SrIpati yUtaDuMDa | శ్రీపతి యూతడుండLalitha | లలిత230
4004479SrIsatISa bahujIva | శ్రీసతీశ బహుజీవVarali | వరాళి382
4011264SrIsOyaM | శ్రీశోయంMukhari | ముఖారి43
4021425SrIvEMkaTESuDu SrIpatiyu nitaDE | శ్రీవేంకటేశుడు శ్రీపతియు నితడేBouli | బౌళి87
40314240SrIvEMkaTESvaruDu | శ్రీవేంకటేశ్వరుడుSalanganata | సాళంగ నట640
4047198SrIvEMkaTESvaruniki cheli yalamElumaMga | శ్రీవేంకటేశ్వరునికి చెలి యలమేలుమంగSourastram | సౌరాస్ట్రం133
4052221SrivEMkaTESwaruni siMgAramu varNiMcitE | శ్రివేంకటేశ్వరుని సింగారము వర్ణించితేRamakriya | రామక్రియ148
4062413sUDagadavamma | సూడగదవమ్మSriragam | శ్రీరాగం1403
40714528sudati bhAvamu | సుదతి భావముKedaragowla | కేదారగౌళ688
4082988sudati caMdamu | సుదతి చందముBhairavi | భైరవి1925
40916559sudati lAgula | సుదతి లాగులBouliramakriya | బౌళిరామక్రియ795
41027586sudatinErpu | సుదతినేర్పుPadi | పాడి1798
411274sudati nIcaritalu | సుదతి నీచరితలుSriragam | శ్రీరాగం1701
412619sudati nI kitavaMTA | సుదతి నీ కితవంటాAahiri | ఆహిరి45
4132465sudati nokaToka | సుదతి నొకటొకKambhodi | కాంబోది1411
4147166sudati siMgArAlu | సుదతి సింగారాలుMukhari | ముఖారి128
41524348sudati vunnabhAvamu | సుదతి వున్నభావముAahiri | ఆహిరి1458
41628273sudatiki | సుదతికిBhairavi | భైరవి1847
4176126sudatitO niMtElani | సుదతితో నింతేలనిBhoopalam | భూపాళం33
41813100sudatula kitaniki | సుదతుల కితనికిNagavarali | నాగవరాళి517
4192977sudatula mellA | సుదతుల మెల్లాMangalakousika | మంగళకౌశిక1923
4202289sudatulu | సుదతులుPadi | పాడి1215
42122207suddulEmi | సుద్దులేమిRamakriya | రామక్రియ1235
42214271sUDu baMTunE | సూడు బంటునేMukhari | ముఖారి646
4237124sUDuvaTTEnani mimmu | సూడువట్టేనని మిమ్ముSriragam | శ్రీరాగం121
4244469sugrIvanArasiMha sulabhuDu | సుగ్రీవనారసింహ సులభుడుThodi | తోడి380
4254146sugrIvanArasiMhuni jUDarO | సుగ్రీవనారసింహుని జూడరోPadi | పాడి325
4261505suKamunu | సుఖమునుBouli | బౌళి100
4271423sulaBamA iMdari | సులభమా యిందరికిRamakriya | రామక్రియ87
4281144sulaBamA manujula | సులభమా మనుజులSamantham | సామంతం24
4293279sulabhamArga | సులభమార్గMukhari | ముఖారి249
4304512sulabhuDai vunnADu | సులభుడై వున్నాడుBouli | బౌళి388
4314275sulabhuDItaDidivO | సులభుడీతడిదివోAahiri | ఆహిరి347
4321394sulaBuDu madhu | సులభుడు మధుRamakriya | రామక్రియ82
43316419sumuKa maMgaLamu SubhamaMgaLamu | సుముఖ మంగళము శుభమంగళముLalitha | లలిత771
4343509suralu saMtOShiMchi | సురలు సంతోషించిDesalam | దేసాళం288
43526340sUTigA dappa | సూటిగా దప్పMalavigowla | మాళవిగౌళ1657
4361927sUTigA nannEmi | సూటిగా నన్నేమిSuddavasantham | శుద్ధవసంతం905
437566sutuni narakuni | సుతుని నరకునిPadi | పాడి11
4385361suvvi suvvi suvvala | సువ్వి సువ్వి సువ్వలBhoopalam | భూపాళం91
4395353suvvi suvvi suvvani | సువ్వి సువ్వి సువ్వనిKedaragowla | కేదారగౌళ90
4404431svataMtruDavu nIvu | స్వతంత్రుడవు నీవుThodi | తోడి373
441Saranu Saranu Surendra Sannutha | శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుతArabhi | అరభి

,

4 Responses to List of Annamacharya compositions beginning with S (Telugu: అన్నమయ్య సంకీర్తనలు [ స ] జాబితా)

 1. Lakshman January 25, 2018 at 4:21 am #

  I was wondering why this Annamayya song is not on your website. Thanks.

  sEsapAlavAramu cellubaDi. rAgA: nAdanAmakriyA. no given tALA. Annamacharya

  P: sEsapAlavAramu cellubaDi gala??? tAsuvale ratula kiddaramu nunnAramu
  C1: maravadu manasu mari nIvADina mATa gurutai manasulO gubbatilIni
  mari teramaragaitE mancivayyA nanniyunu tariyaina pano(na?) la kiddaramu nunnAramu
  2: sAyadu ne(nem?) jerivi pantapu nicEtalaku cEyaNTinajiDDulai cimmirEcIni
  mUyiki mUyunna dintE mUsidAciti nIku dAyidaNDai vEDuka kiddaramu nunnAramu
  3: viDuvadu asA vi(vim?) ta nIkUTamulaku vuDivOpavalapulai vummagilIni
  ceDanimElaina dinte shrI venkaTEsha yeppuDu taDayani mokkula kiddaramu nunnAramu

  • chakri.garimella July 19, 2018 at 9:33 pm #

   Hi Lakshman,

   Thanks again for pointing to valuable information. We tried to look into our source collect from TTD library but couldn’t locate the origin of such Reku number or this kriti. We will continue to research into this source and shall include the same upon validation.

 2. S.Saradha February 17, 2018 at 7:48 am #

  Can you please provide me with the lyrics of the kriti starting with Sandadi sommula?

  • Sathya Prakash April 25, 2019 at 12:21 pm #

   సంపుటి: 4, సంఖ్య: 386, పుట: 259 (271)
   సంపుటిలో రాగం: భైరవి
   రచన: తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య
   ప: సందడిసొమ్ములతోడిసాకారమిదె వీఁడె
   యిందరు వర్ణించరే యీరూపము

   చ: చుక్కలతో నాకాశము సూటై నిలువఁబోలు
   నిక్కి రత్నాలజలనిధినీటుగాఁబొలు
   మిక్కిలి నానావర్ణ మేఘపంక్తిగాఁబోలు
   యిక్కడనే నిలుచున్న దీరూపము

   చ: నించినపంచవన్నెలనీలగిరిగాఁబోలు
   అంచల సంధ్యాకాల మదిగాఁబోలు
   చించ కాతని మెరుఁగుల చీఁక టిదిగాఁబోలు
   యెంచఁగ నలవిగాదు యీ రూపము

   చ: పున్నమ సమాసయు పోగై నిలువఁబోలు
   వున్నతి యోగీంద్రుల యూహాగాఁబోలు
   పన్నిన బ్రహ్మాండాలభరణిదిగాఁబోలు
   యిన్నిట శ్రీవేంకటేశు యీ రూపము

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.